Puolukat

Artikkelin hakemisto

Lannan patterointi tai poikkeaminen lannan varastointitilavuudesta

EU:n nitraattidirektiivin mukainen valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (nitraattiasetus) astui voimaan 15.11.2000. Nitraattiasetuksella on tarkoitus parantaa vesiensuojelun tilaa. Typpiyhdisteet aiheuttavat maaperään päästessään pohjaveden pilaantumista ja vesistöihin päästessään rehevöitymistä, joka voi ilmetä mm. haitallisina sinileväkukintoina. Tämän vuoksi jokaisella eläintilalla Suomessa tulee olla tiiviit, umpipohjaiset lanta- ja virtsavarastot. Lantalaan tulee mahtua vuoden aikana kertynyt lanta. Poikkeaminen lannan varastointitilan tilavuudesta on mahdollista, mikäli

  1. lantaa luovutetaan sellaiselle hyödyntäjälle, joka voi vastaanottaa sitä ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan myönnetyn luvan perusteella 
  2. lantaa luovutetaan toiselle viljelijälle asetuksen mukaisella tavalla varastoitavaksi 
  3. lantaa luovutetaan toiselle viljelijälle välittömään hyötykäyttöön 
  4. lantaa varastoidaan asianmukaisesti tehdyssä ja peitetyssä lantapatterissa, jos varastoinnissa tällöin noudatetaan asetuksen liitteen 1 mukaista menettelyä ja päästöt vesiin voidaan estää. Patteria ei saa sijoittaa tulvanalaisille alueille eikä pohjavesialueille.

Ilmoitus poikkeamisesta tai patteroinnista tulee tehdä vähintään kuukautta ennen kuin on tarkoitus ryhtyä karjanlannan varastointitilavuudesta poikkeamiseen tähtääviin toimenpiteisiin tai muuhun lannan varastoimiseen patterissa. Ilmoitus tulee tehdä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi antaa asiasta ympäristönsuojelulain 84 §:n nojalla tarvittavia määräyksiä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee vuosittain ilmoittaa alueelliselle elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukselle edellä tarkoitetuista ilmoituksista.

Ilmoituksen tekee se maataloustoiminnan harjoittaja, jonka on tarkoitus poiketa nitraattiasetuksessa edellytetystä lannan varastointitilavuudesta tai jonka on tarkoitus ryhtyä muusta syystä johtuvaan lannan varastoimiseen patterissa. Mikäli lantaa luovutetaan muualle, tulee vastaanottajan kirjallinen suostumus liittää ilmoituksen mukaan.

Ilmoitus toimitetaan Jämsän kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon osoitteella Jämsän kaupunki, ympäristötoimi, Koskentie 11, 42100 Jämsä.

Lomakkeet

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn