Puolukat

Jämsässä on runsaasti maa-ainesesiintymiä ja maa-ainesten ottoa. Merkittävimmät esiintymät sijaitsevat pohjavesialueilla Kollinkankaalla ja Heräkulmalla sekä Paloharjussa. Jämsässä on kaiken kaikkiaan lähes 100 voimassa olevaa maa-ainesten ottolupaa. Maa-ainesasioiden käsittely jakaantuu ympäristölautakunnan alaisissa ympäristötoimessa ja rakennusvalvonnassa siten, että luvat valmistellaan lautakunnan päätettäväksi ympäristötoimessa ja lupien valvonta tehdään rakennusvalvonnassa. 

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan lupa lukuun ottamatta pienimuotoista kotitarveottoa, josta siitäkin on tehtävä ilmoitus Jämsän kaupungin valvontatoimeen. Kotitarveotoksi katsotaan vain omaa asumista, tai omaa maa- ja metsätaloutta varten tapahtuvaan rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon liittyvä maa-ainesten otto. Ottaminen on aina (myös kotitarpeeseen otettaessa) tehtävä niin, että vaikutukset luontoon ja maisemakuvaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Aluetta on hyödynnettävä säästeliäästi ja taloudellisesti. Toiminnasta ei saa myöskään aiheutua asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Oton jälkeen alue on maisemoitava. Maisemoinnilla vähennetään soranoton haitallisia vaikutuksia pohjaveteen ja parannetaan maisemakuvaa. Maisemointitoimenpiteitä ovat alueen siistiminen kaivun jäljiltä, alueen muotoilu ja suojaverhoilu pintarakennemateriaalilla, puiden istutukset ja alueen epätarkoituksenmukaisen käytön estäminen.

Maa-aineslupaa ei voi hakea sähköisenä, vaan lupahakemus liitteineen on toimitettava paperisena Jämsän ympäristötoimeen.

Linkkejä:

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn