Jämsä osallistuu Jyväskylän kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män koordinoimaan koulutusyhteistyöhankkeeseen

Jämsän sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 25.11.2020 osallistua maakunnalliseen työllistymisen tukemista koskevaan koulutushankkeeseen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia on hakenut ja koordinoi yh­teis­tä maakunnallista Opetus- ja kulttuuriministeriöön lähetettyä hankehakemusta. ”Joustavia ja yk­si­löl­li­siä osaamispolkuja työllistymisen tueksi – ratkaisuja alueellisiin koh­taan­non haasteisiin”-hankkeessa ovat mukana Gradian lisäksi Ää­ne­kos­ken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Keuruun kau­pun­ki/Keu­ruun kansalaisopisto, Jyväskylän Yliopisto/avoin yliopisto, Jy­väs­ky­län ammattikorkeakoulu ja Jämsän kaupunki/Jämsän työ­väen­opis­to.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kohdealueen kuntiin uusia keinoja ja re­surs­se­ja osaamiskohtaannon ratkaisemiseksi. Toiminta-alueella ta­pah­tu­vat äkilliset rakennemuutokset (kuten Jämsän tilanne) sekä ko­ro­nan aiheuttamat muutokset vaikuttavat alueen pit­kä­ai­kais­työt­tö­myyt­tä lisäävästi ja vaikeuttavat nuorten pääsemistä työ­mark­ki­noil­le.

Hankerahoituksen avulla järjestetään hankkeessa mukana olevissa kun­nis­sa korkeakoulujen sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (Jäm­säs­sä työväenopistossa) helposti saavutettavia sekä alueen työl­li­syys­tar­pei­siin vastaavia lyhytkoulutuksia. Hankehakemusta val­mis­tel­les­sa on tehty yhteistyötä sekä maakunnallisen että pai­kal­lis­ten te-hallintojen kanssa ja käyty läpi alueiden työttömyystilanteita se­kä sitä, että mille ammattialoille olisi milläkin alueella eniten tar­vet­ta.

Jämsän osalta työllisyystilanne sekä uudelleenkouluttautumistarve tu­lee seuraavan puolen vuoden aikana muuttumaan äkillisen ra­ken­ne­muu­tok­sen vuoksi, joten tiivis yhteistyö työvoimahallinnon kans­sa on tärkeää. Näin koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa pääs­tään käsiksi siihen tarpeeseen, mikä on akuuttia.

Jämsän työväenopistossa on hyvät resurssit järjestää esimerkiksi di­gi­tai­toi­hin liittyviä koulutuksia, kielikoulutuksia sekä työnhakuun liit­ty­vää valmennuskoulutusta. Työnhakijoita ajatellen on tärkeää, et­tä koulutusmahdollisuudet ovat helposti saatavilla omalla paik­ka­kun­nal­la. Hankkeen avulla järjestetään koulutuksenaikaista tukea ja seu­ran­taa työllistymisen tueksi, toteaa ma. opetusjohtaja-opistojen rehtori Sini Käkönen.

Haettavan avustuksen määrä on yhteensä 1 207 299 €. Tästä Jäm­sän kaupungin/Jämsän työväenopiston osuus on 45 000 €. Hank­keen omavastuuosuus on 10 % eli 5 000 € koskien Jämsän työ­väen­opis­toa. Hankkeen kokonaisuus koskien Jämsän työ­väen­opis­toa on siis 50 000 €. Omarahoitusosuutta ei ole toimialan ta­lous­ar­vios­sa mutta se voidaan kattaa kaupungin yleisemmistä hankkeisiin va­ra­tuis­ta määrärahoista.

Hankkeeseen osallistumista on arvioitu yhdessä kaupungin työl­lis­tä­mis­yk­si­kön ja Osaava Jämsän -hankkeen kanssa.

Hankkeen suunniteltu aikataulu on 1.3.2021 – 31.7.2023.

Lisätietoja:
ma. opetusjohtaja-opistojen rehtori Sini Käkönen
puh. 040 751 4731

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös