Tietosuoja ja tiedonhallinta

Kunnan tietosuojaa ja tiedonhallintaa ohjaa keskeisesti laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), tietosuojalaki sekä laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, arkistolaki ja kuntalaki (90 §).

Julkisuusperiaate ja tiedonhallintalaki

Asiakirjajulkisuuskuvaus on yksi tavoista avustaa kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä. Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), 13 §). Viranomaisen velvollisuus on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä. Mahdollisuus saada tieto siitä, mitä tietovarantoja viranomaisella on, palvelee hallinnon avoimuutta.

Tiedonhallinnalla tarkoitetaan tietoprosessien järjestämistä siten, että tietojen saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys eri tarkoituksiin pyritään varmistamaan tiedon elinkaaren ajan. (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019), § 28)

Jämsän kaupunki on tiedonhallintalain tarkoittama tiedonhallintayksikkö. Tiedonhallintalain tavoite on edistää sähköistä tiedonhallintaa, lisätä yhteen toimivuutta, selkeyttää viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä yhtenäistää tietoturvallisuussäädäntöä. Lain tarkoitus on varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi.

Jamsa.fi –sivuilla julkaistaan tiedonhallintalain edellyttämä Jämsän kaupungin asiakirjajulkisuuskuvaus.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä on ohjannut EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja muu kansallinen lainsäädäntö. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on mm. korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.

Jämsän kaupunki ei koskaan ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta ja tiedustele asiakkaan verkkopankkitunnuksia, luottokortin tietoja tai esimerkiksi käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

Näin käytät asiakirjajulkisuuskuvausta:

Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla voit jo tietopyyntöä esittäessäsi ilmoittaa tarpeelliset tiedot, joilla haluamasi tiedon löytäminen ja toimittaminen on mahdollisimman helppoa. Tietopyyntöä voit tarkentaa esimerkiksi ilmoittamalla haluamasi tietoaineiston ja siihen liittyviä hakutekijöitä, kuten henkilötiedon, päivämäärän tai kiinteistön tunnuksen.

Alla olevassa kuvaksessa kaupungin tiedot on ryhmitelty palvelualueittain. Palvelualueiden alla ovat tietovarannot, eli tietyn tehtävän hoidossa syntyvien tietojen kokonaisuudet.

Kunkin tietovarannon kohdalla saat tiedon siitä, kuka vastaa kyseisestä tietokokonaisuudesta ja millaisia tietoaineistoja (esimerkiksi asiakas- tai päätöstietoja) tietovarantoon kuuluu. Tietovarannon tiedoissa kerrotaan myös, millä tietojärjestelmillä tietoja käsitellään ja millaisilla hakutekijöillä tietoa voidaan hakea kyseisistä tietojärjestelmistä. Lisäksi tietovarannolla ilmenee, mikäli tietoaineistoja on mahdollista saada avoimesti verkosta tai teknisten rajapintojen kautta.

Asiakirjajulkisuuskuvaus on päivittyvä asiakirja.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa