Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään erilaisia oikeuksia.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Tietojen tarkastusoikeus (artikla 15)

Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Jämsän kaupunki toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, kaupunki voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, kaupunki voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa kaupunki osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

Mikäli kaupunki ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä kerromme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Ellei kaupunki hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Määräaika tietojen oikaisemiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli pyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Oikeus tietojen poistamiseen (artikla 17)

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kaupungin rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näinollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta kaupungin henkilörekistereihin liittyen.

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77)

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Henkilöllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijä-organisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

 • Millä tavoin voin esittää tietopyynnön?

  Kun esität tietopyynnön, joka koskee julkista aineistoa, voit tehdä sen sähköpostilla, kirjeellä, puhelimella tai käymällä virastossa. Älä lähetä luottamuksellista tietoa sisältävää tietopyyntöä kuin salattuna sähköpostina. Voit tehdä pyynnön myös sähköisessä Suomi.fi -viestit palvelussa valitsemalla vastaanottajaksi Jämsän kaupungin asianhallintajärjestelmän. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta eikä sinun tällöin tarvitse kertoa henkilöllisyyttäsi tai perustella tietopyyntöäsi. Jos tiedät tietopyyntösi koskevan salassa pidettävää aineistoa lähetä pyyntösi tietoturvallisesti vahvasti tunnistautuneena Suomi.fi-viestit kautta tai esitä tietopyyntö allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti paikan päällä henkilöllisyytesi todistaen. Neuvomme sinua tarvittaessa toimittamaan kaikki tiedot, joita viranomainen tarvitsee määrittääkseen, onko sinulla oikeus pyytämiisi salassa pidettäviin tietoihin.

  Missä muodossa pyytämäni tiedot voidaan antaa?

  Pääsääntöisesti sähköisesti pyydetyt julkiset tiedot toimitetaan sähköisesti. Julkiset tiedot voidaan antaa sinulle haluamassasi muodossa, esimerkiksi suullisesti tai paperikopiona. Kuitenkin, jos pyydät salassa pidettäviä tietoja tai tietopyyntösi käsittely vaatii muuten tavanomaista suuremman työmäärän, voi viranomainen kieltäytyä pyydetystä tietojen luovutusmuodosta ja luovuttaa tiedot sen sijaan tavalla, joka ei vaaranna tietosuojaa tai aiheuta kohtuutonta työmäärää.

  Kenelle esitän tietopyynnön?

  Tietopyyntösi käsittelyn nopeuttamiseksi esitä tietopyyntö suoraan asiakirjajulkisuuskuvauksessa kerrottuun yhteystietoon, joka on vastuussa siitä asiakirjasta tai asiasta, jota tietopyyntösi koskee. Mikäli et ole varma, mille taholle tietopyyntö tulisi osoittaa, toimita pyyntösi joko Jämsän kaupungin kirjaamoon kirjeitse tai sähköpostitse.

  Mitä tietopyynnön yksilöinti tarkoittaa?

  Jotta Jämsän kaupungin henkilöstö voi palvella sinua, sinun tulee yksilöidä tietopyyntösi. Tämä tarkoittaa, että sinun tulee tietää, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntösi koskee. Autamme sinua tarvittaessa määrittämään, mikä asiakirja on kyseessä. Mikäli et voi yksilöidä tietopyyntöäsi, joudumme perimään hinnaston mukaisen tuntimaksun pyytämiesi tietojen etsimisestä tai emme voi välttämättä toteuttaa pyyntöäsi lainkaan.

  Mitä tietoja minun tulee antaa esittäessäni salassa pidettävää aineistoa koskevan tietopyynnön?

  Sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi, kertoa pyydettyjen tietojen käyttötarkoitus ja muut viranomaisen pyytämät tiedot, joita tietojen luovuttamisesta päättäminen vaatii. Näitä tietoja voivat olla mm. selvitys sinulle luovutettavien tietojen tietosuojan toteuttamisesta.

  Missä ajassa tietopyyntöni käsitellään?

  Tavanomainen tietopyyntö käsitellään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Mikäli tietopyyntösi käsittely vaatii tavanomaista suuremman työmäärän tai on muuten tavanomaista vaikeampi toteuttaa, käsittelyaika on yksi kuukausi.

  Jämsän kaupungin palveluissa on kesäsulku 24.6.-28.7.2024. Tämä koskee myös tietopalvelua. Kiireellisessä asiassa tulisi ottaa yhteys Jämsän kaupungin kirjaamoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto:

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768

Jaa sosiaalisessa mediassa