Kirjaamo

Jämsän kaupungin kirjaamotoiminnot on hajautettu toimialoille.

Yleishallinnon sähköiseen kirjaamoon lähetetyt kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä toimialaan sidoksissa oleville valmistelijoille osoitetut asiakirjat rekisteröidään asianhallintajärjestelmään hallintopalveluissa ja/tai välitetään edelleen. Sähköisestä kirjaamosta toimitetaan eteenpäin viestejä, asiakirjoja ja tietopyyntöjä myös muiden toimialojen kirjaamispisteisiin välitettäväksi valmisteluun.

Kirjaamispisteissä vastaanotetut vireille tulevat, käsittelynalaiset ja toimenpiteitä edellyttävät asiat ja asiakirjat rekisteröidään asianhallintajärjestelmään. Asiakirjat voivat olla paperimuotoisia tai sähköiseen muotoon tallennettuja. Rekisteröinnin jälkeen ne toimitetaan asiaa hoitaville henkilöille toimenpiteitä varten. Tyypiltään tällaisia asiakirjoja ovat mm. kuntalaisaloitteet, esitykset, anomukset, hakemukset, oikaisuvaatimukset, valitukset, lausuntopyynnöt ja lausunnot.

Kirjaamispisteistä saa tietoja vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja tehdyistä päätöksistä henkilötietolain ja julkisuuslain salassapitovelvoitteen mukaisin rajoituksin. Tiedon pyytäjää avustetaan myös muutoin asiakirjojen ja tiedon löytymisessä.

Tietopyynnön voi osoittaa sähköpostilla kaupungin kirjaamoon tai suoraan toimialojen kirjaamoon. Mikäli tietopyynnöstä ilmenee salassa pidettäviä tietoja, pyyntö tulee toimittaa suojatulla sähköpostilla. Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Voit tehdä pyynnön myös sähköisessä Suomi.fi -viestit palvelussa valitsemalla vastaanottajaksi Jämsän kaupungin asianhallintajärjestelmän.

Kirjaamot

Jämsän kaupunki

kirjaamo

Elinvoima

kirjaamo

Kenraalintie 12, 42300 Jämsänkoski

Valvontatoimi

kirjaamo

Koskentie 11, 42100 Jämsä

Sivistystoimi

kirjaamo

Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä

Jämsän Vesi liikelaitos

kirjaamo

Kenraalintie 12, 42300 Jämsänkoski

Salaisia asiakirjoja tai salassa pidettävää tietoa sisältäviä asiakirjoja ei saa suojaamattomalla sähköpostilla. Lähettämisestä ns. sähköisenä viestinä on tarkemmat säännökset sähköisestä viranomaisasioinnista annetussa laissa (13/2003). Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (www.finlex.fi).

Jaa sosiaalisessa mediassa