Kaupunginhallituksen päätöksiä 1. helmikuuta 2021

HimosJämsä matkailuhanke käynnistyy rahoituksen varmistuttua. Lumivarmaladun ylläpitosopimus ja kaupungin rahoitusosuus hyväksyttiin. Sisäisen joukkoliikenteen palveluntuottajaksi valittiin Länsilinjat Oy. 

Esityslista
http://jamsa.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20211461

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus merkittiin tiedoksi.

Himosjämsä matkailualueen toimintaympäristön kehittäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi Himosjämsä matkailualueen toimintaympäristön kehittäminen ­hankkeen kuntarahoitusosuuden ja antoi hankkeelle aloitusluvan, kun rahoitus on varmistunut. Hankesuunnitelman mukainen kuntarahoitusosuus on yhteensä 50 552 euroa, joka jakaantuu kahdelle vuodelle.

Himosjämsä matkailualueen toimintaympäristön kehittäminen on osa rakennemuutoksen Jämsä­pakettia.

Hankkeen tavoitteita ovat
1) Himosjämsä matkailualueen matkailustrategian ja yhteisen toimintamallin kehittäminen, joka vahvistaa Himosjämsä matkailualueen kilpailukykyä sekä brändin kehittämistä.
2) Himosjämsä matkailuyritysten osaamisen kehittäminen
3) Luontomatkailun toimintaympäristön kehittäminen ulkoilu­ ja retkeilyreitistöjä kehittämällä.

Himoksen lumivarmaladun ylläpitosopimus ja avustus

Himosvuoren latuosuuskunnan kanssa tehtävä sopimus ja kaupungin rahoitusosuus Himoksen lumivarmaladun kustannuksiin hyväksyttiin. Määrärahavaraus vuodelle 2021 käsitellään lisätalousarvion 2021 yhteydessä.

Liittyminen Hansel Oy:n kilpailutuksiin

Jämsän kaupunki liittyy Hansel Oy:n yhteishankintaan koskien monitoimi­ ja tulostuslaitteita palveluineen ajalla 2021­-2023 (2025) ja tietokoneita ajalla 2021-­2025.

Vakuuden asettaminen / Keski­Suomen ELY­keskus

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto asettaa jätteenkäsittelykenttää koskevan vakuuden Keski­Suomen Elinkeino­ ja ympäristökeskukselle ympäristöluvan vakuudeksi. Vakuus on voimassa kuluvan vuoden loppuun saakka.

Ateria­ ja Puhtauspalvelut ­liikelaitoksen asema ja yhtiöittämisvelvollisuus

Tilintarkastajat ovat edellyttäneet, että vuoden 2020 aikana tulee selvittää, täyttääkö liikelaitos kuntalain ja kilpailulain mukaiset yhtiöittämisvelvoitteet. Selvitys sisältää liikelaitoksen yhtiöittämisvelvoitteen kuntalain ja kilpailulain näkökulmasta sekä erilaiset vaihtoehdot, miten kaupungin eri toimialat voivat jatkossa hankkia liikelaitoksen palveluita.

Kaupunginhallitus velvoitti kaupunginjohtajan perustamaan työryhmän asian valmistelua varten ja nimesi edustajikseen Mika Kyrön ja Erja Laaksosen. Liikelaitoksen johtokunta nimeämään työryhmään oman edustajansa. Viranhaltija- ja henkilöstön edustajat nimeää kaupunginjohtaja.

Tilinpäätös 2020 – tilannekatsaus

Tilinpäätöksen laatiminen vuodelta 2020 on edennyt laaditun aikataulun mukaisesti. Tilinpäätöksestä puuttuu vielä paljon tietoja ja jaksotuksia, mutta joitakin asioita on jo tarkentunut. Verotulojen osalta toteutuma on lopullinen. Kunnallisverotulojen toteuma oli 70,2 milj. euroa. Yhteisöverotulot olivat suunnilleen lisätalousarvion mukaiset, 11,5 milj. euroa. Myös valtionosuudet ovat lopulliset, noin 51,1 milj. euroa. Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi ja esitetään edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös kunnan opetus­ ja kulttuuritoimen lopullisesta valtionosuudesta v. 2020

Opetus­ ja kulttuuriministeriö on myöntänyt harkinnanvaraista valtionavustusta kaikille vuonna 2020 aamu­ ja iltapäivätoimintaa järjestäneille kunnille kompensoimaan koronasta johtuvaa mahdollista maksutulojen vähenemistä. Päätös Jämsän kaupungin lopullisesta opetus­ ja kulttuuritoimen valtionosuudesta vuodelle 2020 merkittiin tiedoksi, oikaisuvaatimusta ei tehdä.

Ehdotus Keski­Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmän jäseniksi vuosille 2021­2023

Keski-Suomen ELY-keskukselle yhteistyöryhmään esitetään ympäristöpäällikkö Piia Koskea ja varajäseneksi ympäristöinsinööri Jonna Yli­Karjanmaata.

Hallintosäännön muuttaminen – kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Osa muutoksista on tarkoitettu olemaan voimassa covid­19­ epidemiaan liittyen väliaikaisesti.

Tartuntatautilain muutos laajentaa voimaan tullessaan kuntien velvoitteita epidemiatilanteessa. Laajennetut velvoitteet ja vastuu koskevat laajasti kaupungin eri toimialoja ja elinkeinoelämää, joten on perusteltua täsmentää hallintosääntöön määräys toimivallasta. Epidemiatilanteen laaja­alaisten vaikutusten ja tilanteen kokonaisvaltaisen johtamisen kannalta esitetyn tartuntatautilain mukaisten tehtävien tulisi kuulua kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että hallintosääntöön kohtaan 25 lisätään kohta 30 ”toimii kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä”.

Jämsän kaupungin tiedonohjaussuunnitelman hyväksyminen

Jämsän kaupungissa otetaan käyttöön Dynasty –asianhallintajärjestelmän uusin versio 1. kesäkuuta. Järjestelmän käyttöönotto edellyttää, että järjestelmän pohjalle on laadittu ajantasainen tiedonohjaussuunnitelma. Tiedonohjaussuunnitelma on laadittu asiakirjahallinnon sekä toimialojen prosessit tuntevien työntekijöiden yhteistyönä. Tiedonohjaussuunnitelman käyttöönotto hyväksyttiin.

Varavaltuutettujen määrän täydentäminen

Uusiksi varavaltuutetuiksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi 2017-­2021 määrätään vahvistettu vaalitulos huomioiden kokoomuksesta Erkki Mäntylä varasijalle 5 ja vasemmistosta Arto Niiranen varasijalle 4. Keskusvaalilautakunnan päätöksen mukaiset varavaltuutettujen määrän täydennykset viedään kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Hallintoylilääkärin virkavaalin vahvistaminen

Kaupunginhallitus valitsi hallintoylilääkärin virkaan LL Unto Palosen. Hallintoylilääkärin virkavaali vahvistettiin.

Kuntalaisaloitteet 2020

Kaupunginvaltuustolle esitetään tiedoksi kuntalaisten vuonna 2020 tekemät aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalaisaloitteet (linkki)

1. Jussinraitille leikkikenttä
2. Hulevesimaksuista luopuminen
3. Viinikantien hidastetöyssyt
4. Monikäyttöisen ulkosalibandykentän rakentaminen maauimalan urheilupuistoon
5. Taajamaosayleiskaavan valitukset
6. Uusi luontopolku, opettavaisilla infotauluilla kaupungin ylläpidettäväksi
7. Hallin urheilukeskuksen huoltorakennuksen ja tenniskentän peruskorjaus
8. Uima­laiturin rakentaminen Ahvenlammen rantaan, Kisalavantien puolelle
9. Tippakujan päässä olevan parkkialueen laajennus tai kunnostus
10. Rakennusjärjestyksen tarkistaminen
11. Tietoyhteiskuntaosaamista, opetusta ja resursointia Jämsän kaupungin alueella
12. Ohasvuoren metsänhoidolliset työt
13. Jämsän keskuskadulle latausasema sähkö/hypridi ajoneuvolle
14. Hartusvuoren pururata ”ei hiihto” ­käyttöön

Keskeneräiset valtuustoaloitteet 2020

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee tiedoksi keskeneräisten valtuustoaloitteiden valmistelutilanteen 31.12.2020. Keskeneräiset valtuustoaloitteet: (linkki)

1. Karavaaniyhdistys LomaRasuan vuokrasopimuksen irtisanominen
2. Rasuan saattaminen arvoiseensa käyttöön
3. Himos­Lehtelän ja Myllymäki II tonttien myynti tarjouskilpailulla
4. Jämsänkosken olympiamitalistien reliefin mahdollinen siirto tai uusiminen
5. Länkipohjan kuolemanloukkuun haettava erillisrahoitusta valtiolta kevyenliikenteen väylän rakentamiseen
6. Seppolan vanhan koulun purkaminen välittömästi
7. Salibandyn ulkokenttä rakennettava maauimalan alueelle
8. Kunnan rakentaman Länkipohjan skeittiradan saattaminen asianmukaiseen kuntoon
9. Uusi pääkirjasto rakennettava aiemmin sovitulle Seppolan koulun tontille ja koulun purku vasta sitten
10. Elvyttäviä pienkohteita toteutettava ­ Viertolantie päällystettävä
11. Kotihoidon laskutuksen perusteet / SDP:n valtuustoryhmä
12. Vesa Ruuskan kehitysideoiden toteutus
13. Ohjeistuksen laatiminen vapaa­ajan asunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi
14. Kiinteistöjä omistaville jämsäläisyhdistyksille koronatukea
15. Lehtien viikonloppujakelu omaan postilaatikkoon haja­asutus­alueilla 

Sisäinen joukkoliikenne – Jämsän alueen linja-autoliikenne v. 2021-2024 / Hankintapäätös

Jämsän kaupungin sisäisen joukkoliikenteen tarjouskilpailu on päättynyt 8.1. 2021. Määräajassa saatiin viisi tarjousta. Vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen antoi Länsilinjat Oy.

Jämsän kaupungin sisäisen joukkoliikenteen palveluntuottajaksi valittiin vuosihinnaltaan halvimman tarjouksen jättänyt Länsilinjat Oy. Sopimus syntyy vasta kun valitusaika ja odotusaika (14 päivää) on kulunut ja kun hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu palveluntuottaja ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen.

Täyttölupa maankäyttöinsinööri 2

Maankäyttöinsinööri 2 virkaan myönnettiin täyttölupa.

Varhaiskasvatuspalvelujen virkojen nimikemuutokset ja täyttöluvat

Osa varhaiskasvatuksen alue-esimiehen virkanimikkeistä muutetaan varhaiskasvatuksen aluepäällikön virkanimikkeiksi ja osa varhaiskasvatuksen pedagogisen asiantuntijan virkanimikkeiksi 1.8.2021 alkaen.
Varhaiskasvatuksen pedagogisen asiantuntijan viroille annettiin täyttöluvat toistaiseksi 1.8.2021 alkaen.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

8.2.2021 kaupunginvaltuuston kokous sähköisenä kokouksena.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Tiedotetta korjattu 2.2.2021: Poistettu kuntalaisaloitteista sana ”keskeneräiset”

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös