Kaupunginhallituksen päätöksiä 12. huhtikuuta 2021

Kaupunginhallitus perustaa työryhmän epäasiallisen kohtelun tilanteiden ratkaisemista ja akuuttia selvittämistä varten. Himoksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishankkeelle myönnettiin rahoitusta. Jämsän Terveyden sovintoesitys hylättiin.

Esityslista

Jämsän Terveys Oy:n sovintotarjous

Sovintoesitys on Pihlajalinna Terveys Oy:n laatima, Jämsän Terveys Oy:n hallitus ei ole käsitellyt sitä. Sovintotarjous vastaa pitkälti Jämsän Terveys Oy:n käräjäoikeuteen toimittamaa vastakannetta perusteluineen. Sovintoesitys on Jämsän kaupungin käsityksen mukaan tehdyn palvelusopimuksen ja siihen liittyvien muiden sopimusten ja sitoumusten vastainen. Sovintoesitys hylättiin.

Himoksen matkailukeskuksen jätevirtojen selvitys ja kehittämishanke

Elinvoimatoimi on valmistellut Himoksen yritysten aloitteesta hankkeen, jonka tavoitteena on toteuttaa Jämsän kaupungin strategian ympäristötavoitteita, vastata kestävän matkailun tavoitteisiin sekä valmistautua uudistuvan jätelainsäädännön vaatimuksiin.

Himoksen matkailukeskuksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishankkeelle myönnettiin 25 817 euron omarahoitusosuus vuosille 2021 – 2022.

Kunnan edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntiin

Varsinaiseksi jäseniksi kutsuntalautakuntiin vuosille 2021 – 2022 nimettiin Merja Lahtinen (varalla Tarja Uusipaasto) ja Sanna Rajala (varalla Jorma Poti).

Tuomioistuinviraston lausuntopyyntö: lautamiesten lukumäärän vahvistaminen

Tuomioistuinvirasto vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jämsästä on nimetty neljä lautamiestä. Jämsän kaupunki toteaa lausuntonaan Keski-Suomen käräjäoikeudelle, että lautamiesten määrä tulee pysyttää nykyisellä tasollaan.

Kaupunginhallituksen toimeksianto valtuustoryhmille

Kaupunginhallitus on marraskuussa 2020 pyytänyt valtuustoryhmiä antamaan vastauksen
kysymykseen millaisia konkreettisia menettelytapoja on Jämsän kaupungissa otettava käyttöön tilanteisiin, joissa vaaleilla valittu luottamushenkilö on toiminut epäasiallisesti viranhaltijoita, työntekijöitä tai toisia luottamushenkilöitä kohtaan niin sosiaalisessa mediassa kuin muualla. Yhteistyötoimikunta on antanut oman lausuntonsa.

Valtuustoryhmiltä saaduissa vastauksissa on suurta kirjavuutta. Niiden nojalla ei ole mahdollista tehdä ehdotusta, jossa huomioitaisi kaikkien valtuustoryhmien näkemykset.

Kaupungin johtaviin viranhaltijoihin ja asiantuntijoihin sekä luottamushenkilöihin kohdistunutta epäasiallista kohtelua on käsitelty kaupunginhallituksessa useita kertoja viimeisen vuoden aikana. Tilanne ei ole korjaantunut, minkä vuoksi kaupunginhallituksen velvollisuutena on ryhtyä välittömiin toimiin tilanteen korjaamiseksi työsuojelulain 25 pykälän mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:

– Merkitä tiedoksi valtuustoryhmien vastaukset ja ammattijärjestöjen kannanoton.
– Pyytää valtuustoryhmien puheenjohtajistoa ottamaan aktiivisen roolin epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi ja toimintamallin rakentamiseksi, jolla voidaan puuttua luottamushenkilöiden harjoittamaan epäasialliseen kohteluun.
– Toimintamallin rakentamiseksi valtuustoryhmien puheenjohtajistolle järjestetään tarvittavat edellytykset: Mahdollisuus tilaisuuteen, jossa puretaan vanhat asiat pois pöydältä ja luodaan edellytykset uuden rakentamiselle. Lisäksi järjestetään tarvittavat henkilö- tai asiantuntijaresurssit valtuustoryhmien puheenjohtajiston tueksi.
– Epäasiallisen kohtelun tilanteiden, joissa luottamushenkilö on osallisena, ratkaisemista ja akuuttia selvittämistä varten perustetaan työryhmä. Työryhmään nimetään henkilöstön edustajana työsuojeluvaltuutettu, henkilöstöpäällikkö sekä kaupunginhallituksen jäsen edustamaan työnantajaa.
– Epäasiallisen kohtelun tilanteet käsitellään jatkossa kaupunginhallituksen julkisella esityslistalla salassapitosäädökset huomioiden ja raportoidaan vuosittain valtuustolle.

Kaupunginhallitus nimesi työryhmään edustajakseen kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan Seija El Sayedin. 

Sivistystoimialan virkajärjestelyt

Seuraavat nimikemuutokset hyväksyttiin 1.8.2021 alkaen:

Lukiokoulutuksen rehtori – uusi nimike: Johtava rehtori
Opistojen rehtori – uusi nimike: Kehittämispäällikkö-opistojen rehtori
Kulttuuriohjaaja – uusi  nimike: Kulttuurisihteeri-ohjaaja

Opetusjohtajan virka lakkautetaan 1.8.2021 alkaen, palveluasiantuntijan virka lakkautetaan 1.11.2021 alkaen. 20.5.2019 pykälä 128, perustetun perusopetuksen apulaisrehtorin viran määräaikaisuuden kestoa jatketaan ajalle 1.8.2021-31.7.2022 ja myönnetään sille täyttölupa samalle ajalle.

Lisäksi hyväksyttiin tilikarttamuutos vuodelle 2022, jossa elämänlaatupalvelujen tulosalueelle muodostetaan vapaa-aikapalvelujen tulosyksikkö.

Täyttöluvat

Täyttölupa myönnettiin kolmelle varhaiskasvatuksen opettajan viralle.

Kaupunginjohtajan katsaus

Vs. kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin merkittiin tiedoksi.

Palvelu- ja asiointiliikenteen hankinta vuosille 2021 – 2024/2026

Nykyiset kaupungin kuljetussopimukset päättyvät 31.7.2021. Järjestettävässä kilpailutuksessa haetaan taksi- tai joukkoliikenneluvan omaavia liikenteenharjoittajia hoitamaan Jämsän kaupungin palvelu- ja asiointiliikennettä. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo ylittää EU-kynnysarvon ja on optiovuodet mukaan luettuna noin 750.000 euroa. Sopimuskausi on kestoltaan 3+1+1 vuotta.

Palvelu- ja asiointiliikenteen hankinta sisältää tarjouskohteet:

1. Jämsänkosken alueen palvelu- ja asiointiliikenne
2. Kuoreveden alueen palvelu- ja asiointiliikenne
3. Jämsän alueen palvelu- ja asiointiliikenne
4. Länkipohjan alueen palvelu- ja asiointiliikenne

Palvelu- ja asiointiliikenteen kilpailuttaminen kohteittain hyväksyttiin esittelytekstin mukaisesti.

Tilaisuudet 

Kaupunginhallituksen kokoukset: 26. huhtikuuta, 3. toukokuuta ja 17. toukokuuta 2021. 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös