Kaupunginhallituksen päätöksiä 14. helmikuuta 2022

Kaupunginhallitus käynnisti Rasuan leirintäalueen rakennusten lunastamisen. Vuokralaisen suullinen sovintoratkaisu hyväksyttiin. Vastuu sotepalveluista siirtymässä hyvinvointialueille, selvityksiä annetaan sekä Keski-Suomen ja Pirkanmaan hyvinvointialueille. Jämsän kaupunki ei hyväksy Keski-Suomen Pelastuslaitoksen talousarviomuutosta Jämsän kustannusten osalta.

Esityslista 14.2.2022

Toimivallan delegointi

Valtuustolle ehdotetaan hallintosäännön täydentämistä: Kaupunginhallitus antaa hyvinvointialueille sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lain voimaanpanosta annetun lainsäädännön mukaiset omaisuutta, vastuita, toimitiloja ja henkilöstöä koskevat lisäselvitykset ja asiakirjat.

Jämsän kaupungin selvitys Keski-Suomen ja Pirkanmaan hyvinvointialueille

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Keski-Suomen kunnilta vastuu siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Pirkanmaan kunnilta vastuu siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Kunnan on viimeistään helmikuun loppuun mennessä tehtävä hyvinvointialueelle selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.

Keski-Suomen hyvinvointialue

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se päättää:
1. antaa Keski-Suomen hyvinvointialueelle esityslistan liitteenä olevien taulukoiden mukaisen selvityksen,
2. esittää, että esityslistan liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 Jämsän kaupungilta Keski-Suomen hyvinvointialueelle,
3. varaa oikeuden täydentää ja päivittää annettua selvitystä ja
4. valtuuttaa hallintosääntöön perustuvan määräyksen nojalla kaupunginhallituksen tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset esityslistan liitteinä oleviin selvityksiin.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se päättää:
1. antaa Pirkanmaan hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveystoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukaisen selvityksen siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja vuokrattavista tiloista
2. antaa lisäksi hyvinvointialueelle arvion siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta
3. varaa oikeuden täydentää ja päivittää annettua selvitystä ja
4. valtuuttaa hallintosääntöön perustuvan määräyksen nojalla kaupunginhallituksen tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset liitteinä oleviin selvityksiin.

Hallintosääntöön lisäykset sote-toimialalta

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa koskevat muutokset hallintosääntöön. Tehdyt muutokset johtuvat osittain tehtäväkuvien uudelleen määrittelystä ja osittain uusista viranhaltijatehtävistä.

Rasuan leirintäalueen rakennusten lunastaminen

Rasuan leirintäalueen rakennusten lunastusmenettely käynnistetään.
Kaupunginhallitus hyväksyi vuokralaisen suullisesti esittämän sovintoratkaisun, jossa rakennusten ja liittymien kokonaiskorvauksen summa on 80 000 euroa. Lunastus saatetaan maanvuokralain mukaisesti käräjäoikeuden ratkaistavaksi, mikäli kirjallista sitovaa sovintotarjousta ei ole tehty 23. helmikuuta 2022 mennessä. Määräraha lunastuskorvauksen maksamiseen esitetään myöhemmässä vaiheessa valtuuston hyväksyttäväksi lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä

Keski-Suomen Pelastuslaitos -liikelaitoksen lausuntopyyntö vuoden 2022 talousarvion muutoksista

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta on lähettänyt talousarvion 2022 muutosesityksen kunnille lausunnolle. Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet nousevat 1,98 % verrattuna ensimmäiseen talousarvioesitykseen vuodelle 2022. Jämsän kaupungin osalta pelastustoimen osuuden nousu on 36.474 euroa.

Jorma Poti teki Ulla Patrosen, Tarja Uusipaaston ja Pekka Laaksosen kannattamana vastaehdotuksen.
”Jämsän kaupunki esittää lausuntonaan, että talousarviomuutosta ei hyväksytä Jämsän kustannusten osalta. Jämsän kaupungin osalta muutokset siirretään pelastustoiminnan osalta hyvinvointialueen arvioitavaksi ja toteutettavaksi.”

Äänestys: Esittelijän ehdotus jaa, 0 ääntä. Jorma Potin ehdotus ei, 9 ääntä. Kaupunginhallituksen päätös on Jorma Potin ehdotuksen mukainen.

Toimialojen talousarvion 2021 määrärahojen ylitykset ja alitukset

Toimialojen menojen ja tulojen toteumat merkittiin tiedoksi. Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto hyväksyy tulosaluetason ylitykset konsernipalveluissa, elinvoimatoimessa ja sivistystoimessa. Vuoden 2021 tilinpäätös on keskeneräinen, eikä tilinpäätöstä voi vielä kokonaisuutena arvioida.

Mikäli sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy soten esityksen, kaupunginvaltuustolle esitetään tulosaluetason ylitysten hyväksymistä myös sosiaali- ja terveystoimialan osalta.

Konsernipalvelut

Konsernipalvelujen toimiala on pysynyt hyvin talousarviossa. Toimintatuotot ovat toteutuneet 116,28 prosenttisesti ja toimintakulut 93,4 prosenttisesti. Merkittävimmät ylitykset ja alitukset on selostettu esityslistassa.

Elinvoimatoimi

Elinvoimatoimen talousarvion 2021 merkittävimmät ylitykset ja alitukset 25.tammikuuta 2022 selvityksineen on yksityiskohtaisesti lueteltu esityslistan tekstissä.

Sivistystoimiala

Vuoden 2021 toimintatuottojen ja -kulujen ylitysten ja alitusten arviointia varten kirjanpitoraportti on otettu 27.tammikuuta 2022. Koko toimialan sekä kunkin tulosalueen tämänhetkinen tilanne on selostettu esityslistassa tiliryhmätasolla.

Sosiaali- ja terveystoimi

Kirjanpitoraportti vuoden 2021 toimintatuottojen ja -kulujen ylitysten ja alitusten arviointia varten on otettu kirjanpidosta 11. helmikuuta 2022. Esityslistalla on esitelty koko toimialan sekä kunkin tulosalueen tämänhetkinen tilanne kirjanpidosta otetulla tiliryhmätasolla.

Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus, jätteiden väliaikainen varastointi ja käsittely Metsä-Kivelän jätteenkäsittelyalueella

Vakuutta jatketaan 654.300 euron summalla kaupunginvaltuuston antaman toimivallan perusteella 31.3.2022 asti. Lisäksi kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto asettaa Metsä-Kivelän Keski-Suomen Elinkeino- ja ympäristökeskukselle vakuuden siten, että vakuus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 31.3.2022 alkaen.

Riskien arviointi konserniyhtiöissä

Riskienhallinta kuuluu hyvään johtamis- ja hallintotapaan ja riskien tunnistaminen ja arviointi tulee tehdä järjestelmällisesti. Esityslistan liitteenä on koonti huomattavimpien konsernin tytäryhtiöiden riskienhallinnasta tilinpäätösvuonna. Konserniyhtiöiden tekemät riskikartoitukset vuodelta 2021 merkitään tiedoksi ja toimitetaan edelleen kaupunginvaltuustolle.

Jämsän Vesi liikelaitoksen taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 toimeenpano

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 kokouksessa 29.11.2021 hyväksytyssä muodossa myös Jämsän Vesi liikelaitoksen osalta.

Länsihuipun asemakaavan muutos

Länsihuipun asemakaavan muutos hyväksyttiin.Länsihuipun asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 3.-22.12.2021 jatkuen 10.-21.1.2022. Kaavaehdotuksesta ei jätetty kirjallisia muistutuksia, eikä ehdotusvaiheen jälkeen kaavaratkaisuun ole tehty muutoksia.

Kuntalaisaloitteet 2021

Kaupunginvaltuustolle viedään tiedoksi kuntalaisten tekemät aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalaisaloitteita vuonna 2021 on jätetty kymmenen kappaletta.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet 31.12.2021

Maaliskuun loppuun mennessä valtuustolle on esitettävä luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuustoaloitteet on lueteltu esityslistassa.

Valtuustoaloitteita on jätetty viime vuoden aikana kaikkiaan 32 kappaletta. Kahdeksan eri aloitteen valmistelu on vielä keskeneräinen. Kolmea aloitetta käsiteltiin hallituksen kokouksessa 14.2. Kuuden aloitteen vastaukset käsitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.2.2022. Kaksi aloitetta on palautettu uudelleen valmisteluun. Muilta osin aloitteet on loppuun käsitelty.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee tiedoksi keskeneräisten valtuustoaloitteiden valmistelutilanteen 31.12.2021.

Valtuustoaloitteet

Jämsän kaupungin kaatopaikka on vuokrattu kiertotaloustoimijalle, onko toiminta kiertotaloutta

Aloitteessa on muun muassa pyydetty selvitystä kiertotaloustoiminnan aiheuttamista tuloista ja menoista.
Annetussa vastauksessa on selvitetty toiminnasta aiheutuvat kulut, tuotot, yhteisesti kustannukset sekä toiminnan vastuut.

Jämsän kaupunki saa Metsä-Kivelän alueen toimijalta sopimukseen perustuen vuokraa 10.000 euroa/ vuosi. Lisäksi kaupunki saa käytetyn täyttötilavuuden perusteella korvauksen. Toimija vastaa toiminnastaan syntyvistä käyttökustannuksista ja jäteverosta. Jämsän kaupungilla on kaupungin toiminnasta syntyneen jätepenkan aiheuttamista mm. suotovesistä ja vuositarkkailusta aiheutuvista kustannuksista. Nämä kustannukset on sovittu jaettavaksi toimijan kanssa jätepenkkojen pinta-alojen suhteessa.

Jämsän kaupunki vastaa vuokra-alueen ulkopuolella sijaitsevan jätevedenpumppaamon ja viemärin kustannuksista. Vuoden 2021 toteuman perusteella arvioidut Jämsän kaupungin kustannukset tulisivat olemaan noin 16.500 euroa/ vuosi, kustannukset vaihtelevat vuosittain.

Vastauksessa on myös laajasti selvitetty kaatopaikkatoiminnan taustoja ja kustannuksia vuonna 2021 sekä kiertotalouden tuotanto- ja kulutusmallia. Alueen vuokraajalta, GRK:lta, saadun tiedon mukaan erillistä yhtiötä toiminnalle ei vielä ole perustettu.

Kaupunginhallitus antaa elinvoimalautakunnan päätöksen mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa

Aloitteen mukaan Etelä-Karjalan malli tarkoittaa tiivistettynä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Aloitteessa esitetään, että Jämsässä laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa Etelä-Karjalan mallia vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi olisi nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.

Annetussa laajassa vastauksessa todetaan muun muassa, että on oltava yhteinen ymmärrys mitä kiusaaminen on ja tunnistettava kiusaamisen lainvastaiset teot. Asiaa selvitetään lisäksi sekä perustuslain oikeuksien että muiden lakien näkökulmasta silloin kun kiusaaminen täyttää rikoksen tunnusmerkit. Vastauksessa tuodaan esille myös Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema toimenpideohjelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä hallituksen esitys kiusaamisen vastaisen toimenpideohjelmaan liittyvistä lakimuutoksista. Lakimuutosten on tarkoitus astua voimaan 1.8.2022.

Kaikissa Jämsän perusopetuksen kouluissa on sitouduttu noudattamaan kiusaamisen vastaista KiVa Koulu -toimenpideohjelmaa. Ohjelman tavoitteina ovat kiusaamisen ehkäiseminen, tehokas puuttuminen ja jatkuva seuranta. Lukuvuonna 2021-2022 kaikissa perusopetuksen kouluissa yhteinen painopiste on kiusaamisen vastainen työ. Hankerahoituksella on rekrytoitu kouluille nuoriso-ohjaajia ja sosiaaliohjaajia oppilaiden kohtaamiseen, kaveritaitojen tukemiseen sekä ryhmädynamiikan ja ilmapiirin kehittämiseen.
Kouluilla tehdään laajaa moniammatillista yhteistyötä eri viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Jämsän perusopetuksessa seurataan tiiviisti valtakunnallisia linjauksia sekä muiden kuntien toimintamalleja (ml. Etelä-Karjalan malli) kiusaamisen vastaisessa työssä sekä siihen puuttumisessa.

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä päivitetään kevätlukukauden 2022 aikana. Suunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön 1.8.2022 alkaen.

Lopuksi todetaan, että valtuustoaloitteen tekijät ovat nostaneet äärimmäisen tärkeän aiheen esiin. Erityisesti tarvitaan konkreettista toimintaa yhteisen päämäärän eteen ja esimerkkinä toimimista, jotta Jämsä voisi olla maailman paras ja turvallisin kasvupaikka meidän lapsillemme. Aloitteen mukaiset toimenpiteet ovat valmistelussa.

Kaupunginhallitus antaa sivistyslautakunnan päätöksen mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen.
Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Täyttöluvat

Täyttölupa myönnettiin sairaanhoitajan toimelle, Kuhmoisten vuodeosasto 10 sekä vakanssin perustaminen ja täyttöluvan myöntäminen asumisen ohjaajalle Kuhmoisten ryhmäkoti Päijäläkotiin. 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös