Kaupunginhallituksen päätöksiä 15. maaliskuuta 2021

Kaupungin omistamien tonttien alennusmyyntikampanja hyväksyttiin määritellyillä ehdoilla.
Tekonurmikentän edellyttämille muutostöille aloituslupa. Vuoden 2021 katujen päällystysohjelmaan ei käytetty otto-oikeutta.

Esityslista

Otto-oikeuden käyttäminen v. 2021 päällystysohjelmaan

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut otto-oikeuden käyttämisestä teknisen lautakunnan pää-tökseen koskien vuoden 2021 katujen päällystysohjelma. Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että teknisen lautakunnan käsittelemä asia siirtyy kokonaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Kaupunginhallitus päätti, että teknisen lautakunnan päätös koskien päällystysohjelmaa, pysyy entisellään.

Jukka Haaparanta jätti eriävän mielipiteensä. Haaparanta esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan kokouksen 25.02.2021 32§ Päällystysohjelmaan 2021. Esityksen mukaan ohjelmasta poistettaisiin teksti ”Lisäksi pintauskohteiden määrärahaan on lisätty 300.000€ Koskentien ajoradan ja pysäköintipaikkojen päällystämiseen välillä Keskuskatu-Siltakatu” Lisäksi Haaparanta esitti, että tämä määräraha poistetaan kohteen kohdalta ja kohdennetaan enemmän pintausta vaativiin tieverkkoihin kuten kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat kokouksissaan yksimielisesti päättäneet. Esitys raukesi kannattamattomana. Lotta Ahola esitti Mika Kyrön ja Sanna Rajalan kannattamana, että teknisen lautakunnan päätös pysyy entisellään.

Golfarinkunnaan asemakaavan muutos

Golfarinkunnaan asemakaavan muutosehdotus päätettiin laittaa julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Yritystonttien ja loma-asuntotonttien alennusmyyntikampanja

Jämsän kaupungilla on teollisuus ja yritystonttitarjontaa, mutta kysyntä on vuosien varrella ollut kohtuullisen vähäistä. Myös loma-asuntotonttien myynti on ollut hidasta.

Kaupunginvaltuustolle esitetään kaupungin omistamien teollisuus-, yritys-, ja loma-asuntotonttien alennuskampanjan hyväksymistä seuraavin ehdoin.

1. Avoimella tarjouskilpailulla myytävien tonttien pohjahinta on merkittävästi voimassaolevaa ja hyväksyttyä hinnoittelua alhaisempi. Myllymäki II tonttien kampanjahinta on 1€/m2.
Rusulan ja Himoslehtelän tonttien pohjahinta on 70 % voimassaolevaa ja hyväksyttyä hinnoittelua alhaisempi.
2. Myytäviin tontteihin kohdistetaan kaupan ehtona rakentamisvelvoite, jonka rikkomisesta kiinteistökauppa purkautuu. Purkamisen kustannuksina kauppahinnasta pidätetään 20 %.
3. Päätös on voimassa vuoden 2022 loppuun.
4. Pilottikampanjan kohteina ovat Myllymäki II:n vapaat tontit, Rusulan alueen vapaat tontit ja kaksi korttelia Himoslehtelän alueelta oheisten esityslistassa olevien karttaliitteiden mukaisesti.

Tekonurmikentän rakentamisen edellyttämät muutostyöt – aloituslupa

Jämsänkosken Ilves ry on hakenut Keski-Suomen ELY-keskukselta rahoitusta tekonurmikentän rakentamiseen. Tekonurmikentän sijaintipaikaksi on hyväksytty Paunun jäähallin päätynurmikenttä. Tekonurmikenttä yleishyödyllisenä investointihankkeena on valittu rahoitettavien hankkeiden joukkoon ELY-keskuksen maaseuturahaston hankkeiden valintamenettelyssä. Hankehakemus on jatkovalmistelussa.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää kentän keskelle sijoittuvan runkovesijohtolinjan korvaamista uudella, kentän ulkopuolelle sijoittuvalla linjalla ja kentän Jämsänjoen puoleiseen reunaan sijoittuvan kevyen liikenteen väylän siirtämistä noin 40 m matkalla. Lisäksi kentän mahdollisen painumisen ehkäisemiseksi toteutetaan painopenkka. Tekonurmikentän rahoitusosuuteen sekä muutostöiden toteuttamiseen on varauduttu Jämsän kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarvioissa. Tekonurmen rakentamisen mahdollistaville muutostöille annettiin aloituslupa.

Kadun nimen muutos, Kaartotie

Jämsänkosken Linnamäessä sijaitseva Kaartotie on nykyisellään kahdessa eri osassa, joilla ei ole ajoyhteyttä toisiinsa. Pelastushallinnon kannalta kahdessa osassa sijaitsevat kadut tuottavat ongelmia, joka pahimmassa tapauksessa voi tarkoittaa avun saamisen viivästymistä hätätilanteessa. Kaartotien loppupään kadunnimeksi päätettiin muuttaa Jalavatie.

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisiin asioihin merkittiin tiedoksi.

Vuoden 2020 tilinpäätöstilanne ja merkittävimmät ylitykset ja alitukset

Talousarvion toteumavertailu tulosaluetasolla on esityslistan liitteenä. Toteumassa on jo lopulliset käyttöomaisuuden poistot ja tulos on vertailukepoinen. Kokonaisuutena tulos näyttää positiiviselta, mutta suurin vaikutus on ollut pandemiaan liittyvillä valtionosuuserillä ja verotulojen ennakoitua paremmalla kertymällä. Vastaavasti pandemian aiheuttamia kuluja ei vielä täysimääräisesti ole maksettu esim. sairaanhoitopiireille.

Toimintatuottojen ja kulujen toteuma toimialoittain. Toteumat tarkemmin esityslistan valmistelutekstissä.

Yleishallinto: toimintatuotot 91,76 %, toimintakulut 93,52 %.
Sosiaali- ja terveystoimi: toimintatuotot 105,56 %, toimintakulujen 102,56 %.
Sivistystoimi: toimintatuotot 84,99 %, toimintakulut 95,57 %.
Yhdyskuntatoimi: toimintatuotot 97,81 %, toimintakulut 89,78 %.

Toimialojen menojen ja tulojen toteuma merkittiin tiedoksi ja kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto hyväksyy ylitykset ja alitukset.

Ylimääräiset poistot / tilinpäätös 2020

Palomäen tukiasunnot, Paavolankadun tukiasunnot, Märäsojan tuki-asunto ja Esankadun tukiasunnon omaisuusarvot poistetaan kokonaisuudessaan tilinpidosta tilinpäätökseen vuodelta 2020. Yhteensä näistä tilikauden aikana loppuun poistetuista rakennuksista koostuu lisäkuluja 39.529,49 euroa.

Antolaina Kiinteistö Oy Jämsänmäelle

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto myöntää Kiinteistö Oy Jämsänmäelle 1 milj. euron antolainan 15 vuoden ajalle. Laina-aika sisältää viisi lyhennysvapaata vuotta. Lainan korko on 6 kk euribor +1 %, aina kuitenkin vähintään 1 %, korko peritään puolivuosittain, samoin pääoma lainan lyhennyksen alkaessa.

Lainalla kuitataan Kiinteistö Oy Jämsänmäen konsernitilin velkasaldo ja kokonaissumma tasataan 1 milj. euroon. Lainan vakuudeksi vaaditaan kiinteistökiinnitykset yhtiön omaisuuteen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta

Jämsän kaupunki antaa Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja –suunnitelmasta esityslistan valmistelutekstin mukaisen lausunnon. Lausunnossa todetaan muun muassa, että Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on kokonaisuudessaan ansiokkaasti kunnan hyvinvointityötä auttava asiakirja.

Täyttöluvat

Täyttöluvat myönnettiin keskusvarastonhoitajan toimelle sekä lähihoitajien toimille Kuhmoisten tehostettuun palveluasumiseen 1.3.2021 alkaen ja Kuhmoisten vuodeosastolle 1.5.2021 alkaen.

Vastaukset valtuustoaloitteisiin

Kaupunginhallitus antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon valtuustoaloitteisiin ja
esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetut selvitykset riittäväksi.

Salibandyn ulkokenttä rakennettava maauimalan alueelle

Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että tekninen lautakunta on käynyt läpi salibandykentän sijoittamisen vaihtoehtoja Maakkulan ympäristössä ja antanut muitakin valmisteluohjeita hankkeen toteuttamiseksi. Salibandykentän sijoittamisesta laaditaan tarkemmat suunnitelmat ja kustannusarvio, minkä jälkeen arvioidaan hankkeen toteuttamiskelpoisuus nykyisten määrärahojen puitteissa.

Kunnan rakentaman Länkipohjan skeittiradan saattaminen asianmukaiseen kuntoon

Annetussa vastauksessa todetaan, että valtuustoaloite on ratkaistava Jämsän kaupungin nykyisessä resurssitilanteessa. Elinvoimatoimi on selvittänyt skeittiramppien hintoja. Lisäksi todetaan, että mikäli skeittiramppi päätettäisiin Länkipohjaan sijoittaa, on se huomioitava puistotoimen henkilöresursseissa. Radan ylläpidon ja päivittämisen ”myyminen” sopivalle järjestölle ei poista kaupungin vastuita.
Skeittiradan tulevaisuus on tarkoituksenmukaista ratkaista osana vuoden 2021 aikana toteutettavaa palveluverkkoselvitystä.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Kaupunginvaltuusto 22.3. klo 18
Kaupunginhallituksen tilinpäätöskokous 29.3. klo 17

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös