Kaupunginhallituksen päätöksiä 15. marraskuuta 2021

Kaupunginhallitus antoi lisäohjeita Jämsän Terveyden kanssa käytäviin neuvotteluihin. Neuvotteluryhmä ei näe tarvetta Jämsän Terveyden käyttöpääoman lisäykselle. Kaupunginhallituksen käsiteltävänä oli myös kaavamuutoksia, aluevaalien toimihenkilöiden nimeämisiä sekä useita valtuustoaloitteita. Toimenpiteet liittyen aloitteeseen kesäasunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi, etenee. Selvitys ovalmistuu marraskuun loppuun mennessä. 

Esityslista

Maankäyttösopimus

Hyväksyttiin maankäyttösopimus, joka koskee 1.kaupunginosan osan korttelin 1 asemakaavan muutosta (Rinnetie). Kaavahankkeen yhteydessä on laadittu kaavan suunnittelualueen maanomistajan kanssa maankäyttösopimus. Kaavamuutoksen myötä suunnittelualueen rakennusoikeus lisääntyy 443 k-m2:llä.

Länsihuipun ja Manulan asemakaavan muutos

Länsihuipun ja Manulan asemakaavan muutosehdotukset päätettiin asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Mahdollinen lahjoitus Jämsän kaupungille

Kaupunki ei ota vastaan kiinteistöä 182-469-1-81 (Pellonpää).

Kiinteistön omistaja on tarjonnut Pellonpää kiinteistöä rakennuksineen kaupungille luovutettavaksi vastikkeetta. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Keruuntie 1389 ja sen pinta-ala on 4 720 m2. Kiinteistö on pinta-alaltaan pieni eikä kaupungilla ole lähistöllä muuta maaomaisuutta, jotka mahdollistaisivat tarjotun kiinteistön liittämistä kaupungin nykyiseen maaomaisuuteen eikä pienen erillisin kiinteistön vastaanottaminen olisi järkevää ylläpidon kannalta.

Jämsän Terveys Oy:n käyttöpääoman lisäyspyyntö

Kaupunginhallitus antoi lisäohjeita Jämsän Terveyden kanssa 19.11.2021 käytävään neuvotteluun.

Jämsän Terveys Oy:n hallitus on edellyttänyt yhtiön osakkeenomistajilta osakassopimuksen mukaisen käyttöpääoman maksua yhtiölle. Käyttöpääoman tarve on kaikkiaan 6.000.000 euroa, josta Jämsän kaupungin osuus on 2.940.000 euroa.

Kaupunginhallituksen nimeämän neuvotteluryhmän käsityksen mukaan, annettujen tietojen ja tähänastisten selvitysten pohjalta tarvetta Jämsän Terveys Oy:n käyttöpääoman lisäykselle ei ole.
Ennakkolaskelmassa vuodelle 2022 hinnan nousuksi on hinnantarkistuksen kriteereiden muutosten ennusteilla päästy lopputulokseen, jossa hinnan nousu ensi vuodelle kokonaissopimuksesta Jämsän Terveyden kanssa on 1.500.000 – 1.800.000 euroa.

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Keski-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä 15.11.-31.12.2021. Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan valtuutettuja.

Vuoden urheilija -palkinnon nimen muuttaminen

Urheilijapalkinnon uudeksi nimeksi päätettiin Jämsän kaupungin vuoden urheilija -palkinto.

Täyttöluvat

Täyttölupa myönnettiin ohjaajan toimelle Kuhmoisten työ- ja toimintakeskukseen ja
sairaanhoitajan toimelle Kuhmoisten vuodeosasto 10:lle.

Valtuustoaloitteet

Kaupunginhallitus antaa esittelytekstien mukaisen vastauksen valtuustoaloitteisiin ja esittää
kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteiden johdosta annetut selvitykset riittäväksi.

Ohjeistuksen laatiminen vapaa-ajan asunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi

Valtuustoaloitteessa on esitetty, että kaupunki laatii vapaa-ajan asunnon omistajille ohjeistuksen ja kriteerit kuinka asunto on mahdollista muuttaa vakituiseksi asunnoksi.

Annetussa vastauksessa todetaan, että aloitteen johdosta on käynnissä selvitys ranta-alueista, joilla olisi kuntatalouden näkökulmasta edullisin osoittaa lisää vakituista ranta-asumista. Selvitys valmistuu päätöksenteon tueksi marraskuun loppuun mennessä.

Perhepäivähoitajille kuukausipalkka

Valtuustoaloitteessa esitetään kiinteän kuukausipalkan maksamista Jämsän perhepäivähoitajille. Aloitteen mukaan perhepäivähoitajien palkkauksessa on suuri epäkohta eli palkka ei ole kiinteä vaan vaihtelee päivittäisen lapsimäärän ja hoitoajan mukaan.

Annetussa vastauksessa todetaan, että perhepäivähoitajan peruspalkasta määrätään Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES). Lisäksi todetaan, että perhepäivähoitajalle maksettava palkka ei ole riippuvainen lasten läsnä- ja poissaoloista. Peruspalkkaan vaikuttaa mm. perhepäivähoitajalta
varattujen varhaiskasvatuspaikkojen määrä ja lisäksi ostettavan varhaiskasvatuspaikan hintaan vaikuttaa perhepäivähoitajan koulutus.

Ehdotus Jämsän peruskouluissa oppilaille tarjottavasta aamupalasta

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan Jämsän peruskouluissa oppilaille tarjottavaa aamupalaa.

Annetussa vastauksessa todetaan, että perusopetuslaissa säädetään kouluissa tarjottavasta maksuttomasta ateriasta. Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Lisäksi kouluruokailusuosituksen mukaan oppilaille tulee järjestää mahdollisuus maksuttomaan ravitsevaan välipalaan, mikäli koulun oppitunnit jatkuvat pitempään kuin kolme tuntia koululounaan jälkeen. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalle oppilaalle tarjotaan aina välipala toiminnan yhteydessä. Perusopetuslaki ei velvoita koulutuksen järjestäjää kustantamaan aamupalaa perusopetuksen oppilaille.

Lisäksi vastauksessa on selvitetty laajasti aamupalasta aiheutuvia raaka-aine ja henkilöstökustannuksia sekä hyötyjä ja haittoja. Lopuksi todetaan, että aamupalan tarjoaminen olisi selkeä laajennus Jämsän kaupungin palveluissa, jolle kaupungin taloudellinen tilanne asettaa omat reunaehtonsa. Sivistystoimialan vuoden 2021 talousarvion taso eikä vuoden 2022 talousarvioesitys annetussa raamissa mahdollista toimintaa.

Lukiokoulutusta koskeva teatterilukion alkamismahdollisuuksien selvitys

Valtuustoaloitteessa esitetään teatterilukion aloittamismahdollisuuksien selvittämistä. Lisäksi esitetään Gradian opiskelija-asuntolan hyödyntämistä muualta tuleville opiskelijoiden asumiseen.

Annetussa vastauksessa todetaan, että erityisestä tehtävästä on säädetty lukiolaissa (6 § 3 mom.) Erityisen koulutustehtävän hoitamiseen lukiolla on muun muassa oltava ammatilliset ja taloudelliset edellytykset järjestää erityisen koulutustehtävän mukaista koulutusta. Mikäli lukioon perustetaan teatterilinja se kasvattaa myös kustannuksia merkittävästi. Asuntolatoimintaa säätelee Laki ammatillisesta koulutuksesta (103 § 1 ja 2 mom. ja 104 § 1 mom.) Koulutuksen järjestäjällä voi olla opiskelijoille tarkoitettu asuntola. Asuminen koulutuksen järjestäjän asuntolassa on opiskelijalle maksutonta.

Mikäli teatterilinja perustettaisiin, siihen tulee varata riittävä taloudelliset resurssit opetusjärjestelyihin ja linjan markkinointiin. Lisäksi on varmistettava opettajien saanti teatterialan opintoihin ja mahdollisuus saada asuntolapaikat. Erityistä koulutustehtävää tulee hakea opetus- ja kulttuuriministeriöstä viimeistään vuotta ennen suunniteltua koulutuksen aloittamista.

Vammaisneuvoston nimeäminen 2021-2025

Vammaisneuvoston jäsenistöä täydennettiin. Vammaisneuvoston jäseneksi nimettiin Irma Vilenius ja varalle Lea Lehtinen Jokilaakson Reumayhdistys ry:stä sekä Jämsän Seudun Aivohalvaus- ja omaisyhdistyksen edustajiksi nimettiin Ritva Vihmalo ja varajäseneksi Arja Maunula.

Aluevaalit 2022

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeäminen

Kaupunginhallitus nimesi vaalilain 15 §:n mukaiset toiielimet vuoden 2022 aluevaaleja varten:

– Kaipolan äänestysalueen vaalilautakunta
– Seppolan äänestysalueen vaalilautakunta
– Kuoreveden äänestysalueen vaalilautakunta
– Jämsänkosken äänestysalueen vaalilautakunta
– Koskenpään äänestysalueen vaalilautakunta
– Vaalitoimikunta nro 1
– Vaalitoimikunta nro 2
– Vaalitoimikunta nro 3 (kotiäänestys)

Vaalien ulkomainonta

Vuoden 2022 aluevaalien kaupungin järjestämät ulkomainontapaikat ja vaalimainoskehikoiden sijoituspaikat ovat Jämsän Äijän aukio (Koskentien suuntaisesti), Kaipolan tori, Halli (Puistotien P-alue, Puistotie 3), Länkipohja (Länkipohjantie 17), Jämsänkoski (Kenraalintie 5) ja Koskenpää (Jämsänkoskentie 3:n parkkipaikka).

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös