Kaupunginhallituksen päätöksiä 16. marraskuuta 2020

Kaupunginhallitus hyväksyi joukkoliikennesuunnitelman ja hankinnan valmistelun. Sisäisen joukkoliikenteen kilpailutus käynnistymässä. Kaupunki osallistuu kestävän kuntatalouden verkostohankkeeseen. Kaupunginhallitus tarkensi Hallin varuskunnan kiinteistöjen ostamiseen liittyviä ohjeita.

Esityslista

Jämsän kaupungin joukkoliikennesuunnitelman loppuraportin hyväksyminen

Joukkoliikennettä koskevan sopimuksen viimeinen optiovuosi on meneillään. Uusi sopimuskausi alkaa 7.6.2021. Joukkoliikenteen kilpailuttaminen edellyttää ajantasaista joukkoliikennesuunnitelmaa.

Joukkoliikennesuunnitelman on laatinut Sitowise Oy, joka on toiminut myös konsulttina joukkoliikennesuunnittelussa ja tulevan hankinnan valmistelussa. Suunnitelma koostuu joukkoliikenteen nykytilan kuvauksesta ja kehittämistarpeiden tunnistamisesta, palvelutasosuunnittelusta, järjestämistavan määrittämisestä, linjasto- ja operointisuunnittelusta sekä laadullisten kehittämistoimenpiteiden suunnittelusta. Kaupunginhallitus hyväksyi joukkoliikennesuunnitelman.

Sisäinen joukkoliikenne / Jämsän alueen linja-autoliikenne v. 2021-2024 hankinnan valmistelu

Joukkoliikenteen palveluhankinta tehdään avoimena EU-tason hankintana julkisen hankintalain mukaisesti. Hankinnasta on jätetty EU-ennakkoilmoitus sekä TED-hankintaportaaliin että Hilma-hankintaportaaliin. Ennakkoilmoitusajan (35 päivää) jälkeen julkaistava varsinainen tarjouspyyntö tulee olemaan avoinna vähintään 15 päivää julkaisupäivästä.

Kaupunginhallitus hyväksyi Jämsän sisäisen joukkoliikenteen harjoittamista koskevan sopimuksen hankittavaksi esityslistassa mainituilla kriteereillä.

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin merkittiin tiedoksi.

Kestävä kuntatalous -verkostohanke

Kestävä kuntatalous -verkostohanke on kuntien ja Kuntaliittokonsernin yhteistä kehittämistoimintaa, joka toteutetaan eri osioina verkostoprojektina. Verkostohanke tarjoaa työkaluja ja tukea siihen, kuinka kuntatalous saadaan kestävälle pohjalle ja pidetään tasapainossa. Kaupunginhallitus päätti osallistua Kestävä kuntatalous – verkostohankkeeseen.

Kuntien taloustietojen ilmoittaminen taloustietopalveluun

Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kuntatieto-ohjelma) tarkoitus on kehittää kuntia ja kuntayhtymiä koskevan julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman sekä kuntien omassa päätöksenteossa tarvittavan taloutta kuvaavan taloustietojen tuotantoa ja saatavuutta. Kunnan tulee määritellä valtuuttamansa henkilöt eri asiointirooleihin voidakseen lähettää, tarkastella, kommentoida ja hyväksyä taloustietoja. Kaupunginhallitus nimesi henkilöt taloustietojen ilmoittamiseen esityslistan tekstissä mainitulla tavalla.

Jämsän kaupungin peruskoulun ja Kaipolan yhteiskoulun stipendirahastojen lakkauttaminen

Jämsän kaupunki lopettaa Nordean Jämsän kaupungin peruskoulun yläasteen stipendirahastotilin ja arvo-osuustilit ja siirtää rahavarat sekä arvo-osuustileillä säilytettävän varallisuuden Jämsän Seudun Osuuspankin vastaaville tileille. Jämsänjoen koulun stipendien jakamisessa päätöksentekijänä ja käytännön asioiden hoitajana toimii rehtori.

Juustotien asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen ensisijainen tavoite on kasvattaa kaavamuutosta hakeneen elintarvikeyrityksen tontin pinta-alaa, yrityksellä on tarkoitus laajentaa toimitilojaan eikä laajennus mahdu tämän hetkiselle tontille.
Kaupunginhallitus hyväksyi Juustotien asemakaavan muutoksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen maksuttomasta ehkäisystä alle 20-vuotiaille

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Jämsän kaupunki tarjoaisi ehkäisyn alle 20-vuotiaille nuorille. Annetussa vastauksessa on selostettu laajasti raskaudenkeskeytysten, seksitautien ja maksuttoman ehkäisyn tilannetta Jämsässä. Lisäksi valtuustoaloitteen johdosta annettavan selvityksen perusteella esitetään asian käsittelyä sosiaali-ja terveyslautakunnassa. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston 9.11.2020 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Valtuuston päätökset päätettiin panna täytäntöön ja jätettyjen valtuustoaloitteiden osalta päätettiin valmisteluvastuista.

Hallin varuskunnan entisen sotilaskotirakennuksen ostaminen yrityskäyttöön

Hallin entisellä varuskunta-alueella oleva maa-alue ja sillä sijaitseva sotilaskotirakennus on ainoa vielä myymätön kohde entisellä Kuoreveden Hallin varuskunta-alueella. Kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen kerrosala on noin 5.600 m2.

Kaupunginhallitus tarkensi aikaisempia omistajaohjauksena annettuja ohjeita Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n hallitukselle:

Yrityskiinteistöt Oy:n hallitukselle annetaan omistajaohjauksena ohje ostaa Hallin taajamasta Varuskunnan entisen sotilaskotikiinteistö ja sillä sijaitseva sotilaskotirakennus. Jämsän kaupunki rahoittaa kiinteistökaupan ja siitä koituvat toiminnan aloittamiskustannukset 100.000 euron avustuksella.
Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvä käyttöaste sotilaskotirakennukselle vuoden 2021 aikana. Kaupunki sitoutuu kuluriskin kattamiseen nettotappion osalta vuosilta 2021 – 2023.Kohteen nettotappiot on esitettävä erillislaskelmin. Jämsän Yrityskiinteistöt Oy tarkastelee kohteen edelleen myynnin mahdollisuutta viiden vuoden tarkastelujakson aikana esim. tilassa toimivalle yritykselle. Kaupunginhallitus rajaa takaamansa kiinteistöriskin KuntaL säädöksiin sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan säädöksiin.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös