Kaupunginhallituksen päätöksiä 17. tammikuuta 2022

Perheneuvolan viranomaistyö siirtyy Jämsän Terveydeltä kaupungin hoidettavaksi. Kaupungille perustetaan uusi sosiaalityöntekijän virka lapsiperheiden sosiaalityöhön. Kaupunginhallitus päätti edelleen, että Jämsän kaupunki ei osallistu Jämsän Terveyden käyttöpääoman lisäykseen.

Esityslista 17.1.2022

Lisäykset hallintosääntöön – sosiaali- ja terveystoimi

Hallintosääntöön on tehtävä muutoksia koskien sosiaali- ja terveystoimen uusia viranhaltijoita sekä heidän ratkaisuvaltaansa. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asiakohdat uudelleen valmisteluun.

Henkilöstösuunnitelman toimeenpano

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2022 henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan sisältyvät nimikkeiden muutokset, perustettavat vakanssit ja palvelussuhdelajin muutoksen.

Perheneuvolan viranomaistyön siirtäminen Jämsän kaupungille

Jämsän Terveyden sosiaalityöntekijä siirtyy Jämsän kaupungin palvelukseen perheneuvolan sosiaalityöntekijän virkaan. Virka on välttämätön lakisääteisten viranomaistehtävien suorittamiseksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstön siirtosopimuksen ja sosiaalityöntekijän viran perustamisen lapsiperheiden sosiaalityöhön.

Täyttöluvat

Täyttöluvat myönnettiin
– kahdelle asumisen ohjaajalle Linnamäentien ryhmäkotiin
– kahdelle lähihoitajan toimelle Kuhmoisten iäkkäiden tehostettuun palveluasumiseen

Kuolinpesän omaisuus

Jämsän kaupunki on saanut valtionkonttorilta ilmoituksen ilman perillisiä kuolleesta henkilöstä, jonka kotikunta on Jämsä. Kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Mikäli kunta ei hae perintöä, se menee valtiolle.

Valtiokonttorilta haetaan vainajan omaisuutta käytettäväksi kaikenikäisten jämsäläisten vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin edistämiseen.

Otto-oikeuden käyttäminen
Sosiaali-ja terveyslautakunnan päätös 16.12.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaan Jämsän Terveyden tuottamissa kotihoidon palveluissa AMK-tutkinnon omaavia hoitajia kotihoidon työntekijöiden määrästä on jatkossa maakunnallinen 17 % palvelusopimukseen sisältyvän 23 %:n sijaan.

Kaupunginjohtaja on käyttänyt asiassa otto-oikeuttaan. Palvelusopimusta koskevat muutokset ja täydennykset hyväksyy kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus päätti, että poikkeama kotihoidon vähimmäisvaatimuksesta on voimassa vuonna 2022. Sopimusta ei tällä päätöksellä muuteta, vaan kysymys on koronan ja hoitajavajeen aiheuttamasta väliaikaisesta poikkeustilanteesta. 

Käyttöpääoman lisäyspyyntö / Jämsän Terveys Oy

Jämsän Terveys Oy:n hallitus on edellyttänyt yhtiön osakkeenomistajilta osakassopimuksen mukaisen käyttöpääoman maksua yhtiölle. Käyttöpääoman tarve on kaikkiaan 6.000.000 euroa, josta Jämsän kaupungin osuus on 2.940.000 euroa.

Jämsän kaupungin ja Jämsän Terveys Oy:n edustajat ovat neuvotelleet Jämsän Terveys Oy:n taloustilanteesta sekä yhtiön toiminnan ja talouden näkymistä. Jämsän Terveys Oy:n akuuttia käyttöpääoman tarvetta on parannettu kaupungin toimesta muun muassa etukäteismaksulla ja kustannusten korvausten maksamisella. Kaupungilla ei osakassopimuksen mukaisesti ole velvollisuutta osallistua osakkuusyhtiönsä pääoman lisäykseen lisäksi kuntalaki kieltää kaupunkia lainaamasta osakkuusyhtiölle rahaa.

Kaupungin neuvotteluryhmän käsityksen mukaan, annettujen tietojen ja tehtyjen selvitysten pohjalta ei ole saatu täyttä varmuutta siitä, miksi yhtiö on velkaantunut.

Jämsän kaupunki ei osallistu Jämsän Terveys Oy:n käyttöpääoman lisäykseen. Yhtiön tulee etsiä toiminnastaan käyttötalousmenojen säästöjä. Tämän lisäksi yhtiön velkaantumisen ja lisämenojen syyt tulee esittää vähemmistöosakkaalle luotettavasti.

Etuosto-oikeuden käyttäminen – määräala kiinteistöstä Kalmoniemi

Kunnan etuosto-oikeutta päätettiin käyttää kiinteistöstä Kalmoniemi luovutetun n. 40 000 m2:n suuruisen määräalan osalta. Kalmoniemi sijaitsee maisemallisesti näkyvällä paikalla Päijänteen rannassa laivaväylän varrella ja sisältyy valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Kalmoniemi on myös tärkeä ulkoilu- ja virkistysalue Kaipolan taajaman asukkaille.

Maksuvalmiuslaina Kiinteistö Oy Jämsänmäelle

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto myöntää Kiinteistö Oy Jämsänmäelle 400.000 € antolainan 12 vuoden ajalle.

Vanhusneuvoston 2021-2025 nimeäminen

Vanhusneuvostoa täydennettiin. Eläkeliiton Jämsän edustajaksi vanhusneuvostoon nimettiin Kyösti Rahkonen.

Asemakaavan muutos

1. kaupunginosan osan korttelin 1 asemakaavan muutos hyväksyttiin. Asemakaavan muutos koskee aluetta, joka sijaitsee Seppolan taajamassa, Koskentien ja Rinnetien välisellä alueella Jämsänjoen läheisyydessä. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 2 529 m2. Kaavamuutoksella sallitaan joen puoleiselle tontin osalle V-kerroksisen kerrostalon rakentaminen ja Koskentien puoleisen tontin kaavaluonnos on laadittu siten, että se vastaa toteutunutta rakentamista. 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös