Kaupunginhallituksen päätöksiä 17. toukokuuta 2021

Valtuutetun epäasiallista käytöstä koskeva asian käsittely toimitetaan valtuustolle tiedoksi.
Mahdollinen uuden kaupunginhallituksen valinta etenee valtuustoon ehdollisena. Tilapäinen valiokunta ratkaisee huomenna, ehdottaako se valtuustolle nykyisen kaupunginhallituksen erottamista.

Esityslista

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus merkittiin tiedoksi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020

Tilinpäätöksessä on huomattu joitakin pieniä epätarkkuuksia ja virheellisyyksiä, joiden vuoksi tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ja siihen liittyviä liitetietoja on korjattu ja täydennetty. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat korjaukset ja täydennykset merkittiin tiedoksi.

Jämsänjokilaakson JHL ry:lle välirahoitus Länälän kunnostamiseen

Jämsänjokilaakson JHL ry:lle myönnettiin 15.000 euron väliaikaisrahoitus yhdistyksen vapaa-ajanviettopaikan kunnostamiseen. Välirahoitus myönnetään kaupungin EU-projektien väliaikaisen rahoituksen ehdoin.

Jämsän kaupungin laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus sekä suunnitelma vuosille 2021–2024

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2021–2024 noudatettavaksi strategisena asiakirjana. Katso erillinen tiedote (linkki).

Hyvinvoinnin- ja turvallisuuskertomuksen suunnitelmaosion tavoitteet toteutetaan vuosittain talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä. Toteutumisen seuranta tapahtuu tilinpäätösasiakirjoissa. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien hyvinvointi- ja turvallisuustavoitteiden toteutumisen.

Jämsän kaupungin tiedolla johtamisen palveluiden hankinta

Jämsän kaupunki sai VM:n rahoitusta 257 400 euroa hankkeeseen, jossa tavoitteena on taloushallinnon prosessien automatisointi ja sitä tukevan tiedonhallinnan kehittäminen yhteisesti määritetyn tiedon varaan.

Kaupunki haki toimittajaa toteuttamaan kaupungille tiedolla johtamisen ja raportoinnin palveluita. Tarkoituksena oli löytää toimittaja, joka pystyy vastaamaan tietojohtamisen, tietovarastojen ja -kantojen, avointen rajapintojen, integrointien sekä raportoinnin tarpeisiin nykyaikaisella osaamiselle ja välineillä.

Tiedolla johtamisen ja raportoinnin toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Ready Solutions Oy. Palvelun toimittamisen valmistelu alkaa, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Päijänrannan tilusvaihtosopimus

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunki tekee määräalan 182-422-1-27-M501 omistajan kanssa tilusvaihtosopimuksen.

Tilusvaihto tehdään siten, että maanvaihdon jälkeen kaupunki omistaa neljä rantatonttia Siikaharjuntien alkupäästä ja Himos-Päijänne Kiinteistöt Oy kuusi rantatonttia Siikaharjuntien loppupäästä.

Jämsän kaupunki luovuttaa määräalan 182-422-1-27-M501 omistajalle noin 2 577 m2:n kokoisen alueen kiinteistöstä 182-430-2-79 (Himoshaiska). Määräalan 182-422-1-27-M501 omistaja luovuttaa Jämsän kaupungille noin 2 226 m2:n kokoisen alueen määräalasta 182-422-1-27-M501.

Vaihdettavat alueet vastaavat arvoltaan toisiaan, joten välirahaa ei makseta puolin tai toisin. Tilusvaihdon kustannuksista vastaavat osapuolet.

Yksityiselämää koskeva asia / tiedon esittäminen oikeudettomasti

Valtuutettu Pekka Laaksonen on käyttänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.4.2021 puheenvuoron koskien kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan virkavapaita. Laaksosen puheita voidaan tulkita siten, että niitä voitaisiin lähteä arvioimaan kunnianloukkausta koskevan säännöksen perusteella. Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen ja kunnianloukkaus ovat asianomistajarikoksia eli rikoksia, joiden osalta asianomistajan tulee vaatia rangaistusta, jotta poliisi voisi ottaa asian tutkittavakseen.

Kaupungin työnantajavelvollisuuksiin sisältyy velvollisuus huolehtia työturvallisuuslain mukaisesti työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä sekä siitä, että epäasialliseen käytökseen puututaan työnantajan käytössä olevin keinoin. Myös luottamushenkilön tulee toimia tehtävissään työturvallisuuslain säännökset huomioiden.

Valtuutettu Pekka Laaksonen on toimittanut asiasta kaupunginhallitukselle oman selvityksensä.
Kaupunginhallitus päätti toimittaa asian edelleen tiedoksi valtuustolle.

Keskustelun aikana Jukka Haaparanta ehdotti, että asia jätetään pöydälle, koska ei ole olemassa oikeuslaitoksen lainvoimaista päätöstä siitä, onko tällainen asianomistajarikos tapahtunut.

Äänestys: 7 – 2
Puheenjohtajan päätösehdotus: Ahola, Rajala, Kyrö, Uusipaasto, Patronen, Kankainen, Poti
Haaparannan ehdotus: Haaparanta, El Sayed

Esityksen mukaisilla perusteilla Haaparanta jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Kuntavaalit 2021: eron myöntäminen kahdelle varajäsenelle ja uusien varajäsenten nimeäminen

Kaupunginhallitus täydensi Seppolan ja Jämsänkosken äänestysalueiden vaalilautakuntia.
Seppolan äänestysalue: Varajäsen Hannu Mantelalle myönnetään ero ja hänen tilalleen valittiin Venla Lahtinen.
Jämsänkosken äänestysalue: Varajäsen Kirsi Härköselle myönnetään ero ja hänen tilalleen valittiin Jasmi Koskela.

Valtuustoaloite: Kiinteistöjä omistaville jämsäläisyhdistyksille koronatukea

SDP:n valtuustoryhmä on esittänyt joulukuussa 2020 jättämässään valtuustoaloitteessa, että Jämsän kaupunki tukisi kiinteistöjä omistavia jämsäläisiä yhdistyksiä koronapandemian aiheuttamien tappioiden osalta.

Annetussa laajassa selvityksessä todetaan muun muassa, ettei kaupunki ei ole varautunut avustamaan kiinteistöjä omistavia jämsäläisiä yhdistyksiä koronapandemian aiheuttamien tappioiden osalta. Sivistystoimen avustuksiin varatut määrärahat eivät riitä kattamaan yhdistysten arvioimia tulomenetyksiä. Näiden määrärahojen käyttö ko. käyttötarkoitukseen vaatisi erillisiä päätöksiä ja muuttaisi avustusten myöntämisen perusperiaatetta.

Kaupunginhallitus antaa esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Suunnittelijan tehtävä

Elinvoimaorganisaation johdon työmäärän ja työn kuormituksen vähentämiseksi tarvitaan täyttölupa suunnittelijalle, jonka hoitajalle voidaan delegoida vaativia tehtäviä, valmisteluvastuuta käytännön asioiden organisointiin, aikataulujen sovitteluun sekä tiedolla johtamiseen liittyviä tehtäviä.

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan suunnittelijan määräaikaiseen toimeen ajalle 1.8.2021 – 31.12.2021. Tehtävän pidempiaikainen täyttö päätetään henkilöstösuunnitelman ja talousarvion valmistelun yhteydessä.

Virkojen ja toimien täyttöluvat

Perusopetukseen perustetaan seuraavat virat ja myönnettiin täyttölupa 1.8.2021 lukien

– koulukuraattorin vakinainen virka
– koulupsykologin vakinainen virka
– liikunnan- ja terveystiedon tuntiopettaja

Sosiaali- ja terveystoimi

Myönnettiin seuraavat virkojen ja toimien täyttöluvat.

– Lähihoitajan toimen Kuhmoisten tehostettuun palveluasumiseen – Terveydenhoitajan toimen Kuhmoisten neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon – Asumisyksikön esimiehen virka Kuhmoisten asuntolaan, Päijäläkotiin – Päijännekodin tehostetun palveluasumisen lähihoitaja
– Päijännekodin hoiva-avustaja
– Kaksi lähihoitajan toimea Kuhmoisten kotihoitoon

Ehdollinen päätösehdotus / uuden kaupunginhallituksen vaali

Kaupunginvaltuuston 8.4.2021 asettama tilapäinen valiokunta on selvittänyt kaupunginhallituksen erottamista koskevaa asiaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Luottamuksen menetyksen syitä ja erottamisvaatimusta on tilapäinen valiokunta selvittänyt kuulemalla johtavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.

Tilapäisen valiokunnan seuraava kokous on 18.5.2021. Mikäli tilapäinen valiokunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle nykyisen kaupunginhallituksen erottamista ja kaupunginvaltuusto 24.5.2021 näin päättää, niin uusi kaupunginhallitus on syytä valita kaupunginvaltuuston samaisessa kokouksessa.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle:
– Kaupunginvaltuusto valitsee uudet kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
– Kaupunginvaltuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärän ja valitsee puheenjohtajat jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös