Kaupunginhallituksen päätöksiä 26. huhtikuuta 2021

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen mukaiseen hintaan 1,3 miljoonan euron korotus. Korotuksen taustalle on väestön ikääntyminen. Linnamäen hoivakodin henkilöstö siirtyy kaupungin palvelukseen kesäkuun alusta lukien.

Esityslista

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin merkittiin tiedoksi.

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden oikaisusta vuodelta 2020

Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden oikaisusta merkittiin tiedoksi. Oikaisuvaatimusta ei tehdä. Valtionosuuden lisäys on Jämsän osalta 10.201 euroa, joka on 0,50 euroa/asukas.

Jämsän Terveys Oy:n tilintarkastusyhteisön vaihtuminen

Kaupungin osakkuusyhtiön Jämsän Terveys Oy:n tilintarkastusyhteisöksi voidaan valita pääomistajan Pihlajalinna Terveys Oy:n esittämä tilintarkastusyhteisö. Päätös voidaan tehdä osakkaiden yhtiökokousedustajien yksimielisellä kirjallisella päätöksellä.

Pihlajalinna on esittänyt, että Jämsän Terveys Oy:n tilintarkastusyhteisöksi vaihdettaisiin KPMG Oy aikaisemman BDO Oy:n sijaan.

Kuntavaalit 2021: Vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeäminen

Vaalilain muutos on tullut voimaan 29.3.2021. Kuntavaalit toimitetaan 13.6.2021 ja laitos- ja kotiäänestys ennakkoäänestysaikana 26.5. – 8.6.2021.

Kaupunginhallitus on ennen vaalilain muutoksen voimaanastumista valinnut jäseniä ja varajäseniä vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin vuoden 2021 kuntavaaleihin. Valintojen jälkeen on ilmennyt, että toimielimiin on valittu henkilöitä, jotka eivät pätevän syyn vuoksi voi osallistua niiden työskentelyyn kuntavaaleissa.

Kyseessä oleville henkilöille myönnettiin ero luottamustehtävästä ja heidän tilalleen valittiin uudet henkilöt. Lisäksi korjataan vaalitoimikunta 3:n virheellinen jäsenen sukunimi.

Kuntavaalit 2021: Väliaikaisten varajäsenten nimeäminen keskusvaalilautakuntaan

Tulevan kevään kuntavaalien toimittamisen ajaksi keskusvaalilautakuntaan nimetään neljä varajäsentä.

Kuntavaalit 2021: Vaalien ulkomainonta

Kuntavaalien 2021 kaupungin järjestämät ulkomainontapaikat ja vaalimainoskehikoiden sijoituspaikat ovat kaupunginhallituksen 15.2. tehdyn päätöksen mukaiset.

Ulkomainonta voidaan aloittaa suositusten mukaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista 19.5.2021 kunnallisteknisten palveluiden ja Työvalmennussäätiö Avituksen toteuttamana. Keskusvaalilautakunnan sihteeri valtuutetaan antamaan tarkempia ohjeita ulkomainonnasta ehdokkaita asettaneille.

Omarahoitusosuuden myöntäminen senioriasumisen kehittämishankkeelle: Ikääntyneenä voi asua muuallakin, mutta miksi?

Elinvoimatoimi on yhdessä Kiinteistö Oy Jämsänmäen kanssa valmistellut senioriasumisen hanketta. Hanketta on tarkoitus toteuttaa ajalla 1.6.2021 – 31.12.2022.

Ikääntyneenä voi asua muuallakin, mutta miksi? -kehittämishankkeen kokonaiskustannuksiksi hyväksyttiin 130.000 euroa. Hankkeelle haetaan ympäristöministeriön avustusta 78.000 euroa (60 prosenttia) ja hankkeen omarahoitusosuudeksi hyväksyttiin 40 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 52.000 euroa.

Lausunto arvonimen hakemisesta

Jämsän kaupunki antaa lausunnon kotiseutuneuvoksen arvonimen hakemiseksi. Lisäksi kaupunki maksaa mahdollisesti myönnettävästä arvonimestä perittävän veron 6 200 euroa.

Palvelusopimuksen mukaisen hinnan tarkistaminen vuodelle 2021 / Jämsän Terveys Oy

Jämsän Terveys Oy:lle maksettavaa korvausta vuodelle 2021 tarkistetaan palvelusopimuksen mukaisesti niin, että sopimushinta nousee edellisvuodesta 1.300.993,86 euroa. Maksettava sopimushinta vuonna 2021 on yhteensä 70.492.479,45 euroa.

Palvelusopimuksen mukaisesti hintaan vaikuttavina tekijöinä hinnan tarkistaminen perustuu henkilökustannuksiin, väestön määrään ja väestön ikääntymiseen. Vuosihintaan tuleva merkittävä hinnankorotus johtuu pääasiassa ikärakenteen muutoksesta, joka painoarvo hinnantarkistuksessa on 50 prosenttia.

Hoivakymppi Oy:n Linnamäentien ryhmäkodin henkilöstön siirtyminen Jämsän kaupungin palvelukseen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt Linnamäentien ryhmäkodin palvelutuotannon ottamisesta kaupungin omaksi toiminnaksi. Tavoitteena on, että Hoivakymppi Oy:n Linnamäentien ryhmäkodin nykyinen henkilöstö siirtyy Jämsän kaupungille 1.6.2021 alkaen.

Henkilöstön siirtosopimus hyväksyttiin. Sopimuksen mukaan Hoivakymppi Oy:n henkilöstö siirtyy Jämsän kaupungin palvelukseen. Kaupunginhallitus perustaa kaupungille uudet esityslistan mukaiset vakanssit. Esimiehelle perustetaan virka, muut työntekijät ovat toimessa. Siirtyvien työntekijöiden nimikkeet muutetaan kaupungin nimikkeitä vastaaviksi. Muutokset käsitellään kuluvan vuoden syksyllä osana koko kaupungin henkilöstösuunnitelmaa.

Tilaisuudet 

Pro Ysitie ry:n vuosikokous järjestetään perjantaina 21.5.2021 klo 12

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös