Kaupunginhallituksen päätöksiä 28. kesäkuuta 2021

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan vapauttamisesta virkatehtävistään VATE-tehtävien ajaksi ja määräsi elinvoimajohtajan hoitamaan kaupunginjohtajan sijaisuutta. Lisäksi kaupunginhallitus mm. myönsi täyttölupia useisiin virkoihin.

Esityslista

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastus 12.12.2019

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi aluehallintoviraston tarkastuskertomuksen ja päätti antaa aluehallintovirastolle esityslistan liitteen mukaisen selvityksen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toteutti työsuojelutarkastuksen Jämsän kaupungin ylimpien viranhaltijoiden työn psykososiaalisista kuormitustekijöistä 10.5.2021. Kaupungin ylimpien viranhaltijoiden työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä on käsitelty aiemmin tarkastuksilla 12.12.2019 ja 25.3.2020.

Jämsän kaupungin ylimpien viranhaltijoiden työn psykososiaalinen kuormitus on muodostunut työmäärästä ja työtahdista, työaikojen rajaamattomuudesta sekä koetusta häirinnästä / epäasiallisesta kohtelusta. Kaupunki on laatinut aluehallintoviraston edellyttämän selvityksen siitä, kuinka havaittua kuormitusta on vähennetty ja pyritään edelleen vähentämään kunkin kuormitusta aiheuttavan osatekijän kohdalta. Keinoina selvityksessä mainitaan mm. lisähenkilöresursointi ja tarkempi henkilöstösuunnittelu, johtavien viranhaltijoiden työajan seuraaminen ja rajaaminen sekä uuden toimintamallin laatiminen päättäjien ja operatiivisten toimijoiden yhteistyön ja vuorovaikutuksen edistämiseksi.

Määräalan myynti / Jämsän kaupungin kiinteistö 182-423-3-3

Kaupunginhallitus päätti myydä kaavoittamattomalta alueelta noin 1850 neliömetrin määräalan Petteri Heinoselle lisäalueeksi hänen ennestään omistamalleen kiinteistölle Jämsänkoskella.

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen 1.1. – 31.3.2021

Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen sekä merkitsi saadun valvonta-aineiston hyväksyttynä tiedoksi.

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen mukainen seuranta ja valvonta 1.1. – 31.3.2021 suoritettiin huhti-toukokuussa 2021. Merkittäviä poikkeamia ei seurannassa havaittu, mutta vanhuspalveluissa on jouduttu käyttämään muutamiin kymmeniin työvuoroihin lähihoitajia sairaanhoitajien sijasta ja päihde- ja mielenterveysyksikössä vähimmäisvaatimukset henkilöstön osalta eivät ole aivan toteutuneet aikuispsykiatrian puolella. Onnistumisina seurannassa tuli ilmi mm. vanhuspalvelujen onnistuneet toimenpiteet koronatartuntojen torjunnassa, perhepalvelukeskuksen palvelujen onnistunut turvaaminen pandemian keskellä, päihde- ja mielenterveysyksikön lääkärivajeen helpottaminen ostopalveluin valtakunnallisesta psykiatripulasta huolimatta, päihdepalvelujen toistuvan resurssipulan paikkaaminen sosiaalityöntekijöiden osalta ja perusterveydenhuollon toiminnan nopea mukauttaminen korona-aikaan, minkä ansiosta mm. rokotukset on saatu organisoitua erinomaisesti.

Vammaispalvelujen palvelurakenteen kehityksen jatkoselvitys

Kaupunginhallitus päätti merkitä Kehitysvammaliiton selvityksen toimenpide-ehdotuksineen tiedoksi.

Keväällä 2020 NHG:n tekemän selvityksen mukaan Jämsän kaupungin vammaispalveluissa olisi noin 1,5-3,5 miljoonan euron säästöpotentiaali verrokkikuntiin verrattuna. Kehitysvammaliitolta tilatun lisäselvityksen mukaan Jämsän vammaispalvelurakenne ei kuitenkaan osoittautunut valtakunnan tasoon nähden poikkeavaksi. Kehitysvammaliitto on listannut joukon ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi ja sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt panna toimeen ehdotukset soveltuvin osin.

Kaupunginjohtajan vapauttaminen varsinaisista tehtävistään väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävään

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginjohtaja Hanna Helasteelle vapautuksen virkatehtävistä väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikaudeksi.

Eduskunta hyväksyi 23.6. sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen, jossa terveydenhoidon, sosiaalipalvelujen ja pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille eli maakuntatasolle vuoden 2023 alussa. Keski-Suomessa väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta ja kokoonpanosta on päätetty jo 3.6. pidetyssä kuntakokouksessa ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtäväänsä heti kun kaikki uudistukseen liittyvät lait on eduskunnassa hyväksytty.

Kuntakokouksessa väliaikaisen valmistelutoimielimen yhdeksi varsinaiseksi jäseneksi on valittu Jämsän kaupunginjohtaja Hanna Helaste kokoaikaisella työpanoksella.

Virkamääräys kaupunginjohtajan tehtävien hoitoon 1.8.2021 alkaen

Kaupunginhallitus määräsi Anna-Liisa Juurisen hoitamaan kaupunginjohtajan tehtäviä 1.8.2021 lukien enintään 6 kuukauden ajan. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot ovat samat kuin vakituisen kaupunginjohtajan johtajasopimuksessa.

Muutos suunnittelijan tehtävän täyttölupaan

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan määräaikaiseen suunnittelijan toimeen 1.8.2021 alkaen vuoden 2022 loppuun asti.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.5.2021 §173 päättänyt myöntää täyttöluvan suunnittelijan määräaikaiseen toimeen ajalle 1.8.2021 – 31.12.2021. Avoimeen toimeen kohdistuneen vähäisen kiinnostuksen ja sote-uudistukseen liittyvien henkilöstöresurssien muutosten vuoksi on arvioitu, että suunnittelijan tehtävän täyttäminen pidempiaikaisesti voisi olla hyvä ratkaisu sekä väliaikaisen työkuormituksen hallitsemiseksi että pidempiaikaisen elinvoimaorganisaation johdon työmäärän ja kuormituksen vähentämiseksi.

Virkojen perustaminen ja täyttöluvat sosiaali- ja terveystoimeen

Kaupunginhallitus päätti perustaa seuraavat virat ja myöntää niille täyttöluvat:
Asiakasohjaajat 2 kpl
Omaishoidon asiakasohjaaja
Gerontologinen sosiaalityöntekijä
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden sosiaalityöntekijä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston mukaan huolimatta siitä, että kunta on ulkoistanut sosiaalipalvelujen tuottamisen, se vastaa, että sosiaalipalvelut myönnetään ja yksilökohtaiset päätökset tehdään lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Virkavastuulla tehtävä työ kattaa palvelutarpeen arvioinnin ja päätöksenteon lisäksi asiakassuunnitelman laatimisen sekä omatyöntekijänä toimimisen. Lain mukaan yhtiö (Jämsän Terveys Oy) ei voi hoitaa virkavastuulla tehtävää työtä, ja siksi vakanssit/virat on perustettava kaupungin puolelle.

Valtuustoaloite 8.2.2021 / Kaupunginjuristin palkkaaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloitteessa kannetaan huolta lukuisista oikeuskäsittelyistä viime vuosina (4 kpl tämän valtuustokauden aikana) ja niiden kustannuksista. Kaupunginjuristin palkkaamisen toivottaisiin johtavan ryhdikkäämpään toimintaan ja ehkäisevän tarpeettomia oikeustoimia.

Kaupunginhallitus toteaa vastauksenaan valtuustoaloitteeseen, että konsernihallinnon henkilöstön eläketapahtumien yhteydessä harkitaan tarvittavat henkilöstövoimavarat ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Kaupungin lakimiehen rekrytointimahdollisuudet arvioidaan tarkemmin näissä taitekohdissa, ja rekrytointi otetaan seuraavassa henkilöstösuunnitelmassa huomioon.

Nimikemuutos ja täyttölupa / sosiaalityöntekijän virka

Kaupunginhallitus päätti, että sosiaalityöntekijän virka muutetaan sosiaaliohjaajan viraksi 1.8.2021 lukien ja viralle myönnetään täyttölupa.

Rekrytointivaikeuksia on nyt kesäkuussa yritetty helpottaa mm. palkkausta parantamalla, mutta asiakastyön saatavuuden turvaamiseksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää toisen sosiaalityöntekijän viran muuttamista sosiaaliohjaajan viraksi.

Täyttölupa / hallintoylilääkärin viran aukijulistaminen ja rekrytointiprosessin käynnistäminen

Kaupunginhallitus päätti käynnistää hallintoylilääkärin vakinaisen viran täyttöprosessin mahdollisimman pikaisesti ja nimesi rekrytointityöryhmään luottamushenkilöedustajiksi Merja Lahtisen, Tuula Peltosen ja Jukka Haaparannan. Viranhaltijoista työryhmään osallistuvat kaupunginjohtaja ja sosiaali- ja terveysjohtaja.

Sosiaali- ja terveystoimen hallintoylilääkäri on irtisanoutunut tehtävästään siten, että hänen viimeinen työpäivänsä Jämsän kaupungin palveluksessa on 27.8.2021. Hallintoylilääkärin virkatehtäviin kuuluvat mm. tartuntatautivastaavan lääkärin ja kuntoutuksesta vastaavan lääkärin tehtävät. Myös yksityisen terveyspalveluiden tuottajien valvonta ja ohjaus kuuluvat hallintoylilääkärille.

Täyttöluvat

Kaupunginhallitus päätti myöntää seuraavat täyttöluvat:
Matkailusihteeri
Hallintosihteeri ja toimistosihteeri hallintotiimiin
Varhaiskasvatuksen opettajia 2 kpl

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö / Jämsän kaupunginvaltuuston päätös 24.05.2021, § 39

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä toimitetun lausuman tehtyyn kunnallisvalitukseen. Kaupunginhallitus päätti, että lausuma toimitetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle hallinto-oikeuden asettamaan määräaikaan mennessä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt 11.6.2021 lausuntoa kaupunginvaltuuston 24.5.2021, § 39 päätöksestä Pekka Laaksosen tekemään ja 3.6.2021 päivättyyn valitukseen. Valitus koskee tilapäisen valiokunnan kokoonpanoa ja toimintaa. Valiokunta oli päätetty perustaa valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista koskevaa asiaa valtuuston kokouksessa 8.4.2021.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467 ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös