Kaupunginhallituksen päätöksiä 29. maaliskuuta 2021

Valtuustolle ehdotetaan tilapäisen valiokunnan perustamista, joka valmistelee kaupunginhallituksen erottamista. Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen.

Esityslista (linkki)

Tilapäisen toimikunnan nimittäminen

Ylimääräisenä asiana esitettiin käsiteltäväksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä tilapäisen valiokunnan perustaminen kaupunginhallituksen erottamiseksi. Kaupunginhallitus päätti käsitellä asiaa.
Hallintosäännön 148 § mukaan kaupunginhallitus voi ottaa kiireellisen asian päätettäväksi enemmistöpäätöksellä. Esityksen tilapäisen valiokunnan perustamisesta voi tehdä esittelijä tai puheenjohtaja.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää

– asettaa keskuudestaan kuntalain 35§ tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista koskevaa asiaa.
– valita tilapäiseen valiokuntaan viisi tai seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen
– nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
– valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan hallintosäännön määräyksiä ja, että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Seija El Sayed ehdotti, Jukka Haaparanta ja Pekka Laaksonen kannattivat, että tilapäisen valiokunnan perustamista ei ehdoteta.

Äänestys 5-4. Jaa: Ahola, Kyrö, Patronen, Poti, Rajala Ei: El Sayed, Haaparanta, Laaksonen, Kankainen

Kaupunginjohtajan katsaus

Vs. kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin merkittiin tiedoksi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020

Kaupunkikonsernin osalta tilikauden tulos vuodelta 2020 on liikelaitokset mukaan lukien ylijäämäinen +4.215.165,60 euroa. Kumulatiivista ylijäämää kaupungilla on tilinpäätöksen jälkeen +3.613.194,27 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan ja allekirjoitti Jämsän kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2020.

Kaupunginvaltuustolle esitetään tilikauden tuloksen, 4.043.862,33 euroa, käsittelystä seuraavaa

1. tuloutetaan investointivarauksiin liittyviä poistoeroja 246.611,26 euroa
2. konsernirahastoa kartutetaan sääntöjen mukaan lasketulla korolla 75.307,99 euroa
3. tilikauden ylijäämä, 4.215.165,60 euroa, siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Tilinpäätöksestä on julkaistu erillinen tiedote (linkki).

Henkilöstökertomus 2020

Henkilöstökertomus tehdään kerran vuodessa. Henkilöstökertomuksesta selviää muun muassa henkilöstömäärät, palkkakustannukset ja terveysperusteiset poissaolot.

Henkilötyövuosia oli vuonna 2020 yhteensä 878,11 htv, joista vakinaisia oli 685,99 htv ja määräaikaisia 192,12 htv. Kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä 31.12.2020 oli n. 50,27 vuotta. Naisten keski-ikä oli 50,17 vuotta ja miesten 50,73 vuotta. Vakinaisessa palvelussuhteessa olevista oli naisia 81,9 % ja miehiä 18,1 %. Vanhuuseläkkeelle jäi 22 henkilöä. Vuonna 2020 terveysperusteisia poissaoloja oli 18,88 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohti. Koulutuspäiviä oli yhteensä vain 1,4 päivää työntekijää kohti.
Henkilöstökertomuksen 2020 merkittiin hyväksyttynä tiedoksi ja lähetetään edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Jämsän kaupungin/Patria Oyj Puitesopimus Kiinteistö Oy Komposiittihallista ja Kiinteistö Oy Helikopterihallista ja konserniohjaus

Jämsän kaupunki irtisanoo osaltaan Kiinteistö Oy Komposiittihallia ja Kiinteistö Oy Helikopterihallia koskevan puitesopimuksen ja siihen liittyvät em. yhtiöitä koskevat sopimukset puitesopimuksen 20 vuoden aikataulun mukaisesti. Mainittujen kiinteistöyhtiöiden koko osakekanta luovutetaan puitesopimuksen mukaisesti ja puitesopimuksen määrittämällä hinnalla.

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen 1.10.-31.12.2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta on todennut, että valvontakäynnit ja niiden perusteella tehdyt raportoinnit on tehty 1.10.-31.12.2020. Valvonta-aineisto on toimitettu kaupunginhallitukselle. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotus hyväksyttiin ja valvonta-aineisto merkittiin hyväksyttynä tiedoksi.

Potilasasiamiehen kertomus vuodelta 2020

Potilasasiamiehen kertomus merkittiin tiedoksi.
Yhteydenottoja vuonna 2020 oli yhteensä 84. Näiden lisäksi oli uusintayhteydenottoja yhteensä 12. vuonna 2020 suurin osa yhteydenotoista tapahtui asiakkaan toimesta (54,8 %).

Potilasasiamiestoiminta on lakisääteistä ja jokaiselle terveydenhuollon yksikölle on nimettävä potilasasiamies. Potilasasiamiespalvelut ovat maksuttomia. Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, Jämsän Terveys Oy:n ja Jokilaakson sairaalan potilasasiamiehenä toimii Mai-Stiina Lampinen.

Vuoden 2021 kuntavaalit: Ennakkoäänestyksen järjestäminen ja ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen

Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään kaupungin omana toimintana seuraavissa pai-koissa:
1. Jämsän liikuntahalli, käyntiosoite on Keskuskatu 16, 42100 Jämsä.
2. Koivutie 4:n liiketila, käyntiosoite Koivutie 4, 42300 Jämsänkoski.
3. Kuoreveden kirjasto, käyntiosoite Lentoasemantie 1, 35600 Halli.
4. Länkipohjan kirjasto, käyntiosoite Kirjastotie 4, 35400 Längelmäki.
5. Koskenpään terveysasema, Keuruuntie 5, 42440 Koskenpää.

Laitosäänestys laitoksissa:
Sairaalan hoito-osastot 2, 5 ja akuuttiosasto 4 sekä ympärivuorokautista hoitoa antavat laitokset Hallin palvelutalo, Länkipohjan palvelutalo, Linnankartanon palvelutalo, Seppolan palvelutalo, Attendo Kos-kipuisto, Esperi Hoivakoti Jaatilanranta sekä Ikipihlaja Johanna.

Laitosäänestys sosiaalihuollon yksiköissä:
Koskentien palvelutalo ja ryhmäkoti, Säterintien palvelutalo, Saksalan palveluasunnot, Jämsänkosken palvelutalo Laukalammi sekä Kotimäen ryhmäkoti. Linnakartanon palveluasunnoissa sekä Linnatuvassa ja Linnahovissa asuvat voivat äänestää Linnakartanon palvelutalossa.

Vuoden 2021 kuntavaalit: Vaalipäivän äänestyspaikoista päättäminen

Kuntavaalien varsinaisen vaalipäivän 13.6.2021 äänestyspaikkoina toimivat:

001. Kaipolan äänestysalue, Kaipolan koulu
002. Seppolan äänestysalue, Jämsän liikuntahalli
003. Kuoreveden äänestysalue, Kuoreveden koulu
004. Jämsänkosken äänestysalue, Koivutie 4:n liiketila
005. Koskenpään äänestysalue, Koskenpään terveysasema

Jämsän kaupungin esitykset Itsenäisyyspäivän kunniamerkkien saajista 2021

Aluehallintovirastot pyytävät ehdotuksia vuoden 2021 itsenäisyyspäivänä annettavista Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä. Perustellut ehdotukset pyydetään toimit-tamaan viimeistään 30.4.2021.

Kunniamerkkityöryhmä kokoontui 16.3.2021. Kaupunginhallituksen esitys kunniamerkkien saajiksi on työryhmän ehdotuksen mukainen.

Ehdokkaiden nimeäminen Vesuri ry:n hallitukseen

Jämsän kaupungin ehdokkaaksi Vesuri ry:n hallitukseen nimettiin Arja Paakkanen ja varajäsenehdokkaaksi Tuula Peltonen.

Muutoshakemuksen hyväksyminen: Jämsän kaupungin yritysneuvontavalmiuksien parantaminen
Jämsän kaupungin yritysneuvontavalmiuksien parantaminen äkillisessä rakennemuutostilanteessa, eli ns. Velhohankkeelle myönnettiin omarahoitusosuus viime vuoden syyskuussa. Kaupunginhallituksen tekemän omarahoituspäätöksen jälkeen tieto TEM:n myöntämästä valtuudesta tarkentui 250 000 €:n, mikä kasvatti hankkeen kokonaiskustannusarviota. Lisäksi Hankkeen toteutusaikaa esitetään jatkettavan vuoden 2022 loppuun asti. Alkuperäinen toteutusaika oli 1.9.2020 – 31.12.2021.

Hankkeen muutoshakemus hyväksyttiin ja hankkeelle myönnettiin 23 263 € lisärahoitusta omarahoitusosuuden kattamiseksi.

Täyttöluvat ja muutokset

Täyttöluvat myönnettiin seuraaville viroille tai toimille:

– Järjestelmäasiantuntijan toimi
– Aikuissosiaalityöntekijän virka
– Vesihuoltolaitoksen hoitajan toimi
– Verkostomestarin toimen – Puhdistamonhoitajan toimi

Nimikemuutos
– hankintasihteerin nimike muutetaan toimistosihteeriksi 1.1.2021 alkaen

Palvelussuhdelajin muutokset

Yrityspalvelupäällikön ja kulttuuriohjaajan tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä.
Toimet muutetaan viroiksi 29.3.2021 lukien.

Kaupunginvaltuuston 22.3.2021 päätösten täytäntöönpano

Kaupunginvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Valtuuston päätökset päätetään panna täytäntöön.

Valtuuston kokouksessa jätettyjen valtuustoaloitteiden osalta valmisteluvastuut ovat:

1. Sivistystoimenjohtaja
– Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa
2. Sosiaali-ja terveysjohtaja
– Selvitys ja linjaukset – Vanhusten kotipalvelun aterioiden järjestelyt
3. Elinvoimajohtaja
– Rasua-Haaviston kevyen liikenteen väylän liikenneturvallisuushankkeen eteenpäin vieminen

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät

Kaupunginvaltuuston kokous 8. huhtikuuta klo 18.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös