Kaupunginhallituksen päätöksiä 3. toukokuuta 2021

Kaupunginhallitus päättää periaatteista, joilla johtavien viranhaltijoiden työkuormaa puretaan. Runttimäen maastoliikuntakeskus ry:lle myönnettiin välirahoituslaina valaistuksen uusimiseen. Jatkuvan oppimisen Polkukartan bio- ja kiertotalouteen –hankkeelle myönnettiin kuntarahoitusosuus.

Esityslista

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin merkittiin tiedoksi.

Talouden toteuma tammi-maaliskuu 2021

Vuoden 2021 kolmen ensimmäisen kuukauden toteumaraportit kirjanpidosta ja toimialojen tulosaluekohtaiset selvitykset merkittiin tiedoksi.
Verotulojen toteuma on vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osalta 29,2 prosenttia. Valtionosuudet ovat kertyneet talousarvion mukaisesti, toteuma on 25,1 prosenttia. Käyttötalous on toteutunut kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisesti ollen 26,4 prosenttia ja menojen toteuma 24,7 prosenttia.

Johtavien viranhaltijoiden työaika

Työnantajan on seurattava johtavassa asemassa olevien työmäärää ja työn kuormittavuutta, ettei viranhaltijan tai työntekijän terveys vaarannu työstä johtuvista seikoista. Lähtökohtaisesti työt pitää pystyä hoitamaan normaalina työaikana.

Vuoden 2022 henkilöstösuunnitelman laatimista varten annetaan ohje, jossa määritellään koko henkilöstön osalta henkilöstömitoitus siten, että työn kuormittavuus ei lisäänny kuin poikkeustilanteissa.

Kaupunginhallitus päättää periaatteista, joilla johtavien viranhaltijoiden työkuormaa puretaan ja työmäärä pysyy kohtuullisena. Periaatteet annetaan tiedoksi AVI:iin osavastauksena valvontapyyntöön.

Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut vuosille 2021–2023 / Käyttöoikeussopimukset

Hyväksyttiin puitesopimuksen perusteella Crayon Oy:n kanssa tehtävät Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalveluja koskevat sopimukset. Jämsän kaupungin sopimukset tulevat voimaan 1.5.2021 lukien.

Välirahoitushakemus Runttimäen maastoliikuntakeskuksen valaistuksen uusimiseen

Runttimäen maastoliikuntakeskus ry:lle myönnettiin 16.200 euron välirahoituslaina kaupungin EU-projektien väliaikaisen rahoituksen ehdoin. Hankkeella Runttimäen maastoliikuntakeskuksen valaistusjärjestelmän muutetaan led-valaistukseksi. Hanke kuuluu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan.

Ympäristöluvassa määrätyn vakuuden toimittaminen

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto hyväksyy 244.000 euron takauksen Metsä-Kivelän kaatopaikan jälkihuoltoa varten. Vakuus korvaa kaupunginvaltuuston aikaisemmin asiasta tekemän omavelkaisen takauksen.

Kuntarahoitusosuus POLKU – Bio- ja kiertotalouden oppimispolku: kohti resurssiviisautta ja planetaarista hyvinvointia -hanke

Jatkuvan oppimisen Polkukartan bio- ja kiertotalouteen –hankkeelle myönnettiin 30.000 euron kuntarahoitusosuus.

Hanke keskittyy jatkuvaan oppimiseen ja siinä on enemmän kokeilua. Hankkeessa ei ole mahdollista järjestää tutkintoon johtavaa koulutusta tai kerryttää opintopisteitä. Keskeisenä tavoitteena on luoda oppilaitosten välille uudenlainen täydennyskoulutuksen yhteistyömalli, jonka ydin on kestävän bio- ja kiertotalouden koulutuksen järjestäminen työelämälähtöisesti.

Hallintosääntö: poikkeusolojen päättymisen vaikutukset häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallintosäännön 5 § erityistoimivallan käyttöön

Jämsän kaupungin hallintosäännön mukaisen erityistoimivallan käyttöä jatketaan toukokuun ajan.

Poikkeusolojen päättyminen ei tarkoita sitä, että koronaepidemia olisi ohi ja ettei epidemia voisi kiihtyä uudelleen. Koronavirustartuntoja on edelleen niin paljon, että tilanne voi heiketä, jos ihmisten väliset kontaktit lisääntyvät merkittävästi ja tartunnat pääsevät leviämään väestössä vapaammin. Tämän vuoksi voimassa olevien rajoitusten ja suositusten noudattaminen on erittäin tärkeää.

Täyttöluvat

Kaupunginhallitus myönsi seuraavat täyttöluvat.

Perusopetus – täyttöluvat 1.8.2021 alkaen

– perusopetuksen apulaisrehtorin virka
– erityisluokanopettajan virka
– koulunkäynninohjaajan nimike muutetaan koulunkäynti- ja vapaa-aikaohjaajaksi

Sosiaali- ja terveystoimi

– Asumisyksikön esimiehen virka Lukkoilantien asunnot ja Linnakotiin – Perheohjaajan toimi lapsiperheiden sosiaalityöhön

Kuntavaalit 2021

Kuoreveden äänestysalueen vaalilautakunta ja vaalitoimikunta 1: eron myöntäminen jäsenelle ja uuden jäsenen nimeäminen

Kuoreveden äänestysalueen vaalilautakunta: Leena Mikkolalle myönnetään ero ja hänen tilalleen valittiin Eveliina Lahtinen ja varalle Ada Mäkelä.

Vaalitoimikunta 1 (laitosäänestys) : Varajäsen Ilpo Järveläiselle myönnetään ero ja hänen tilalleen valittiin Juha-Matti Laurio

Tilapalveluiden kunnossapidon määrärahojen ylityslupa

Tilapalveluissa määrärahojen ylityslupaa haetaan Ryönintien kaukolämpöhankkeeseen, sairaalan kiinteistön kunnossapidon toimenpiteisiin sekä Jämsänkosken vanhan kirjaston muuttamiseksi arkistokäyttöön.

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että valtuusto hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen yleiskatteisena lisämäärärahana ao. talousarviokohdille siten muutettuna, että Ryönintien liittymän hinta budjetoidaan investointiosaan.

Työohjelma II/2021

Vuoden 2021 talousarviossa on kiinteät rakenteet ja laitteet sekä puistot, liikunta- ja leikkipaikat – määrärahat jaettu osin tarkentuviin hankeryhmiin. Hankeryhmät muodostavat kokonaisuuden, jonka yksityiskohtaisesta käytöstä päättää kaupunginhallitus kolmannesvuosittain hyväksyttävässä työohjelmassa. Työohjelma II/2021 hyväksyttiin ja esitetyille uusille hankkeille annettiin aloituslupa.

Tekonurmikenttä / rakentamisen valvonta

Paunun tekonurmi hankkeelle järjestetään kaupungin kustannuksella rakennustyön valvoja.

Hankkeen kokoluokka (~0.8 M€) huomioiden, on muun muassa kustannusriskien minimoimiseksi ja laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi järkevää, että hanketta valmistelemaan ja valvomaan järjestetään asiantunteva rakennustyön valvoja. Rakennusaikaisen valvonnan lisäksi valvoja osallistuu suunnittelun viimeistelyyn ja hankkeen rakennusurakan tarjouspyynnön valmisteluun.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

– Kaupunginvaltuusto 24.5.2021
– Valtuustokauden itsearviointi suoritetaan toukokuun aikana.

– Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 27.4.2021 (HI422/2021) / kaupunginhallituksen päätöstä koskeva ylimääräinen muutoksenhaku. Erillinen tiedote julkaistu verkkosivuilla. (linkki)

Päätös, jota hakemus on koskenut, Jämsän kaupunginhallituksen päätös 23.2.2015 § 84
Korkein hallinto-oikeus ei ole tutkinut hakemusta. El Sayedin asiakumppaneineen vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on hylätty.

Korkein hallinto-oikeus on todennut, että hakemuksen kohteena oleva Jämsän kaupunginhallituksen päätös koskee kuntalaissa tarkoitetulla tavalla vain valmistelua. Päätös ei sisällä sellaista asian ratkaisua, johon saa hakea valittamalla muutosta.

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös