Kaupunginhallituksen päätöksiä 7. joulukuuta 2021

Koronaepidemian lisääntyminen heijastuu monilla tavoin kaupungin päätöksentekoon. Kaupungin toimielimet järjestetään pääsääntöisesti etäyhteydellä helmikuun 2022 loppuun saakka. Kaupungin toiminnoissa voidaan edellyttää koronapassia tartuntatautilan mukaisten rajoitusten täyttyessä. Kaupunginjohtaja päättää koronapassin käyttämisestä eri palveluissa. Lisäksi kaupunginjohtajan erityistoimivaltaa jatkettiin maaliskuun 2022 loppuun saakka.

Esityslista 6.12.2021

Puhepalveluiden hankinta

Puhepalvelut hankitaan parhaan tarjouksen tehneeltä DNA Oyj:lta.

Kaupunginhallituksen suositus toimielinten kokoontumisiin

Kaupungin toimielinten kokoukset järjestetään pääsääntöisesti etäkokouksina helmikuun 2022 loppuun asti. Mikäli live- tai hybridikokouksia järjestetään, läsnäolijoiden tulee käyttää maskeja koko kokousten ajan. Kokouksissa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia ohjeita.

Sosiaali- ja terveysministeriö on suositellut, että heikentyneen epidemiatilanteen hillitsemiseksi epidemian leviämisalueilla arvioidaan ja otetaan käyttöön tehostettuja toimenpiteitä.

Koronapassin käyttöön ottaminen kaupungin toiminnoissa

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin järjestämissä yleisötilaisuuksissa ja tapahtumissa edellytetään koronatodistuksen esittämistä, mikäli toimintaan kohdistuu tartuntatautilain 58 a §:n 2 ja 3 momentin nojalla annetussa asetuksessa säädetty taikka 58 tai 58 d §:n mukaisessa viranomaispäätöksessä määrätty rajoitus tai velvoite. Edellytys päättyy rajoitusten poistuessa. Kun tila on annettu ulkopuolisen käyttöön, koronapassin käyttämisestä päättää toiminnanharjoittaja. Ratkaisuvalta palvelukohtaisten koronapassin käyttöönottamisten ja henkilöllisyystodistuksen edellyttämisten osalta delegoitiin vs. kaupunginjohtajalle.

Poikkeusolojen päättymisen vaikutukset häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallintosäännön 5 § erityistoimivallan käyttöön

Heikentyneen koronatilanteen johdosta hallintosäännön mukaista kaupunginjohtajan erityistoimivaltaa jatketaan maaliskuun 2022 loppuun saakka.

Talouden toteuma tammi-lokakuu 2021 / tuloslaskelma organisaatiotaso

Vuoden 2021 kymmenen kuukauden toteumaraportit tuloslaskelmatasolla merkittiin tiedoksi.

Tasaisen kertymän mukaan toteuma kymmeneltä kuukaudelta olisi 83 prosenttia.
Käyttötalouden toteuma noudattelee talousarviota. Toimintatuottojen toteuma on raporttipäivänä 85,2 prosenttia, toimintakulujen 83,4 prosenttia. Toimintakate on toteutunut 82,7 prosenttisesti.

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen 1.7. – 30.9.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotus ja valvonta-aineisto merkittiin hyväksyttynä tiedoksi.
Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen mukainen seuranta ja valvonta ajalla 1.7.- 30.9.2021 suoritettiin loka-marraskuussa 2021. Valvonnan teki seurantajaksolla kunkin alueen tulosaluejohtaja terveyspalveluiden tulosaluetta lukuun ottamatta. Terveyspalveluiden tulosalueen valvontakäynti tehtiin sosiaali- ja terveysjohtajan toimesta.

Kaupunginhallitus kantaa vakavaa huolta mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilöstövajauksesta ja pyytää Jämsän Terveys Oy:ltä selvitystä, miten henkilövajauksella ei ole ollut vaikutusta asianomaisten yksiköiden toimintaan ja minkälaisin keinoin henkilöstövajausta on ratkottu.

Varavaltuutettujen määrän täydentäminen

Jämsän kaupungin varavaltuutettujen määrä on Perussuomalaiset r.p. osalta jäänyt vajaaksi varavaltuutetun eronpyynnön takia. Keskusvaalitlautakunta on määrännyt uudeksi varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi 2021 – 2025 Perussuomalaiset r.p. osalta vahvistettu vaalitulos huomioiden Eero Koskelan. Päätös saatetaan valtuustolle tiedoksi.

Palkkio- ja matkustussäännön soveltaminen: Vuorotyö ja ansionmenetykset

Ansionmenetysten korvauskäytäntöjä ei muuteta. Pääsääntöisesti ansionmenetyksiä maksavissa kunnissa ja kuntayhtymissä korvaus ansionmenetyksestä suoritetaan ainoastaan todellisten kustannusten mukaisesti.

Oikaisuvaatimukset

Kaupunginhallituksen päätös 1.11.2021 § 359 / Kiinteistöjen myynti: Patakolmonen ja määräala kiinteistöstä Saksala

Oikaisuvaatimus hylättiin.
Oikaisuvaatimuksen perusteluissa on väitetty, että kaupunginhallituksen hyväksymän päätöksen luovutuskirjassa ei ole siirretty omistus- ja hallintaoikeutta myydyn kiinteistön osalta, ja että tämä aiheuttaisi ostajalle vaikeuksia lainhuudon saamiseksi saannolleen. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtymistä koskeva kauppakirjan ehto ei ole välttämätön. Kiinteistökaupassa omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle kaupantekohetkellä, ellei niiden siirtymisestä ole kauppakirjassa muuta sovittu.

Kaupunginhallituksen päätös 1.11.2021 § 358 / Ostotarjous: määräalan myynti kiinteistöstä Hakamaa

Oikaisuvaatimus hylättiin.
Kyseessä on määräalan luovutus, jossa toisena osapuolena ei ole taloudellista toimintaa harjoittava, kilpailutilanteessa markkinoilla toimiva yritys. Kuntalain 15 luvun säädökset eivät koske kyseessä olevaa määräalan luovutusta.

Kaupunginhallituksen päätös 1.11.2021 § 360 / Kiinteistöjen myynti: määräala kiinteistöstä Saksala

Oikaisuvaatimus hylättiin.
Kaupunginhallituksen päätös on tehty kuntalain säädösten mukaan ja sen valmistelussa on noudatettu lainsäätäjän edellyttämää menettelyä, jolla varmistetaan, että luovutukseen ei sisälly kiellettyä valtiontukea.

Asemakaavat

Lintuvuoren asemakaavan 1. osan muutos
Lintuvuoren 1. osan asemakaavan muutos (osa kaupunginosan 40 korttelista 4318) hyväksyttiin.

Patajoen etelärannan asemakaava
Asemakaavaehdotus päätettiin asettaa julkisesti nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Valtuustoaloitteet

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa alla olevien valtuustoaloitteiden johdosta annetut selvitykset riittäväksi.

Jämsän Maakkulan virkistys- ja liikuntapaikkaan Graffitipaikka nuorille

Aloitteessa toivotaan Maakkulan virkistys- ja liikuntapuistoon graffitipaikkaa nuorille. Annetussa vastauksessa todetaan, että Maauimalan liikuntapuistoon on tarkoitus toteuttaa graffitipaikka vuoden 2022 keväällä.

Vastaus valtuustoaloitteeseen Vesa Ruuskan kehitysideoiden toteutus

Valtuustoaloite sisältää useampia kehitysehdotuksia, joiden toteuttamismahdollisuuksia on selvitetty.

1. Jämsän kaupungin valomainos vaihtuvin tekstein 24 ja 9 tienristeykseen: Valomainoksen toteuttamiseksi on selvitetty eri ratkaisuja ja kustannusarvioita. Lisäksi on pyydetty lausunto ELY-keskukselta.
Mikäli valtuusto lisää mainoslaitteen toteuttamisen vuosien 2022 – 2025 investointisuunnitelmaan, mainoslaitteen suunnittelu on tehtävä hyvässä yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa, jotta hanke ei kaadu liikenneturvallisuussyistä.

3. Avituksen valmistamat markkinakojut keskustaan:
Avitus työvalmennussäätiöltä on pyydetty markkinakojujen rakentamiseen, varastointiin, kuljetuksiin ja asennuksiin. Avituksen Myllyhallin puuverstas pystyy valmistamaan kojut mutta kojujen ylläpito on Avitukselle taloudellisesti liian riskialtis eikä toiminta kuulu säätiön toimialaan ja työtoiminnan kannalta kojuhanke kokonaisuudessaan ei ole soveltuva.

Kaupungin tulee pidättäytyä hankkeista, joissa kaupungille syntyy uusia pysyviä ylläpito- ja hallinnointikustannuksia. Kojujen hankinta ja vuokraus olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa siten, että kojuinvestointiin haettaisiin kumppaneita tai sponsoreita.

4. Puutarhatonttien tarjoaminen ja kaupan päälle puutalon piirustukset:
Siirtolapuutarhaa koskevaa tarvetta on edellisen kerran selvitetty muun muassa kyselyllä vuonna 2012.
Siirtolapuutarhaa varten on laadittava asemakaava, selvitettävä eri vaihtoehdot siirtolapuutarhan sijoituspaikaksi ja selvityksen pohjalta tehtävä päätös siitä mihin asemakaava ryhdytään laatimaan. Kaupungilla ei ole resursseja siirtolapuutarhan ylläpitämiseen. Kaupunki voi vastata asemakaavoituksen kustannuksista, mikä on yksi tapa edistää siirtolapuutarhan toteutumista. Muutoin kaupungin tulee pidättäytyä hankkeista, joissa syntyy uusia pysyviä ylläpito- ja hallinnointikustannuksia.

Vammaisille turvallinen inva -uimalaituri

Aloitteessa esitetään liikuntavammaisten turvallisen uimaharrastuksen mahdollistamiseksi inva -uimalaiturin hankkimista Särkijärvelle. Vastauksessa todetaan, että vuoden 2022 talousarvioon on esitetty varattavaksi 5.000 € määräraha Särkijärven lähiliikuntapaikan suunnitteluun. Vuonna 2023 toteutettavaan hankkeeseen sisältyy Särkijärven kuntotalon uimarannan kunnostaminen ja samassa yhteydessä on rannalle tarkoitus toteuttaa myös aloitteen mukainen esteetön uimalaituri.

Länkipohjan kuolemanloukkuun haettava erillisrahoitusta valtiolta kevyen liikenteen väylän rakentamiseen

Tekninen lautakunta on antanut vastauksen Keski-Suomen Ely-keskuksen maanteiden jalankulku- ja pyöräilyverkon täydennystarpeita koskevaan lausuntopyyntöön 28.1.2021. Aloitteen otsikon mukainen väylä ei ole vastauksessa linjattujen maanteiden jalankulku ja pyöräilyverkon tärkeimpien kohteiden joukossa. Valtion kevyen liikenteen väylien rahoitus tulee pääsääntöisesti perustienpidon rahoituksesta, josta päätökset tekee ELY-keskus. Niitä ei rahoiteta suoraan valtion talousarviosta. Vuosittain joulun alla tehdään kuitenkin päätöksiä valtion budjetin kohdentamattomista varoista, varoja kohdennetaan mm. liikennehankkeisiin. Näiden varojen kohdentamisesta päättää eduskunta.

Elvyttäviä pienkohteita toteutettava – Viertolantie päällystettävä

Aloitteessa esitetään, että Viertolantien kunnostaminen ja päällystäminen otetaan ns. elvyttävänä korona-pienhankkeena tämän vuoden työohjelmaan tai viimeistään vuoden 2021 työohjelmaan. Kunnostus ja päällystäminen tehtäisiin ainakin omakotitaloalueen osalta eli noin 210 metrin matkalta.
Annetussa vastauksessa on todettu Viertolantien kuuluvan vuonna 2012 tehdyn kuntoarvion mukaan hiekka-/murskepintaisena viisi portaisella asteikolla parhaimpaan kuntoluokkaan. Vuoden 2022 talousarvioon on esitetty määrärahaa katujen kuntoarvion ja saneerausohjelman päivittämiseen. Lähivuosien katujen saneerauskohteet tullaan jatkossa valitsemaan päivitetyn saneerausohjelman mukaisesti.

Palveluverkkoselvitykseen ja myös liikuntapaikkojen ylläpitämisen suunnitteluun tulee ottaa mukaan kylillä toimivat vapaaehtoissektorit

Aloitteessa on esitetty muun muassa, että palveluverkkoselvitykseen ja myös liikuntapaikkojen ylläpitämisen suunnitteluun tulee ottaa mukaan kylillä toimivat vapaaehtoissektorit nk. kolmas sektori.
Vastauksessa todetaan, että selvityksen laatiminen on käynnistynyt nykyisellään ylläpidettävien paikkojen kartoituksella. Selvitysluonnos on tarkoitus esitellä vuoden 2022 alussa elinvoimalautakunnalle ja alkuvuodesta 2022 pidetään selvitykseen liittyen yleisötilaisuudet ja osallistetaan myös kolmas sektori.

Täyttöluvat

Myönnettiin täyttöluvat:
– Asumisen ohjaajan toimille Lukkoilantien asumisyksikköön ja Kuhmoisten ryhmäkotiin
– Vammaisavustajan toimelle vammaispalveluihin

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 30.11.2021 Jämsän kaupunginhallitukselle

Kaupunginhallitus päätti hakea päätökseen valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Hallinto-oikeus on kumonnut Jämsän kaupunginvaltuuston päätöksen niiltä osin, kun se koskee hallintosäännön 8 – 11 pykälien muutosten hyväksymistä.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 1.8.21 voimaan tulleet muutokset hallintosääntöön. Hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että vaalikelpoisuudesta kunnan toimielimiin säädetään kuntalaissa, eikä siitä voida määrätä hallintosäännössä. Kaupungin hallintosääntö on muutetussa muodossaan ristiriitainen.

Kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpano

Valtuuston 29.1.2021 päätökset pantiin täytäntöön muutoin, paitsi talousarvion ja taloussuunnitelman osalta Jämsän Vesiliikelaitoksen tulonmuodostukseen ja sen aiheuttamaan kokonaistalouden alijäämäisyyteen palataan helmi- maaliskuussa pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Valtuuston kokouksessa jätettyjen valtuustoaloitteiden valmisteluvastuut:
1. Kaupungin nurmikkoalueita muutettava kukkakedoiksi – Jämsän julistauduttava Suomen pörriäispääkaupungiksi – valmisteluvastuu kaupunginpuutarhuri.

2. Jämsän kaupungin kaatopaikka on vuokrattu kiertotaloustoimijalle, onko toiminta kiertotaloutta? – valmisteluvastuu ympäristöinsinööri. 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös