Kaupunginhallituksen päätöksiä 7. kesäkuuta 2021

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että kaupunki palkitsee työntekijöitään korona-ajan lisäkuormasta ja joustamisesta tukemalla liikuntaa ja virkistymistä. Pääkirjaston vuokrasopimusneuvottelut jatkuvat. Vesi liikelaitoksen yhtiöittämistä käsitellään iltakoulussa uuden valtuustokauden alussa.

Esityslista 7.6.2021

Pääkirjaston, neuvonnan ja nuorisotilojen sijoittuminen Forumin kiinteistöön ja vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kaupungin pääkirjaston sijoittuu vuokratiloihin Forumin kiinteistöön alkuvuonna 2022. Pääkirjasto-nuorisotila-neuvonnan vuokrasopimusta on valmisteltu vaiheittain toukokuun aikana. Valmistelun aikana on tullut esiin tekijöitä, joilla on ollut merkitystä vuokrasopimuksen ja sen liitteiden sisältöön ja joiden vuoksi tavoiteaikataulua on jouduttu siirtämään lokakuusta 2021 helmikuulle 2022.

Kaupunginhallitus hyväksyi esitetyt muutokset vuokrasopimukseen koskien wc-tilan rakentamista, vuokran määrää ja vuokrattavaa pinta-alaa. Kiinteistöpäällikkö velvoitettiin neuvottelemaan vuokrasopimukseen kaupunginhallituksen edellyttämät muutokset koskien paine-eron mittaamista, hallinnan siirtymistä ja luovutuksen täsmentämisestä sekä asiakaspaikoitusta.

Heilan ja Kotitiirin rantaosayleiskaava

Rantaosayleiskaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ehdotusvaiheen kuulemista varten. Heilan ja Kotitiirin rantaosayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 22.5.-6.6.2017. Luonnoksesta on pyydetty lausunnot eri viranomaistahoilta ja päivitetty luonto- ja maisemaselvitys.

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin merkittiin tiedoksi.

Jämsän Vesi liikelaitoksen yhtiöittäminen

Kaupunginhallitus päätti, että asiaa käsitellään iltakoulussa uuden valtuustokauden alussa.

Jämsän Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisen vaihtoehtoja selvittäneen Inspira Oy:n raportissa esitetään Jämsän Vesi liikelaitoksen yhtiöittämistä siten, että Himos Infra Oy ja Jämsän Vesiliikelaitos toimivat yhtenä yhtiönä (liiketoimintakauppa), jolloin kaupunkikonsernin yhtiöiden määrä ei kasva nykyisestä.

Yhtiöittäminen suoritetaan suunnitelman mukaisesti vuoden vaihteessa siten, että uusi yhtiö (Infra+VesiLL) aloittaisi 1.1.2022. Syksyn aikana valmisteltaisiin yhtiön säännöt ja kaupungin sekä yhtiön siirtosopimukset mukaan lukien henkilöstön siirtyminen.

Koronapalkitseminen

Yhteistyötoimikunnan esitys koko henkilöstön palkitsemiseksi hyväksyttiin. Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että se myöntää 278 000 euron lisämäärärahan henkilöstön koronapalkitsemista varten.

Kaupungin koko henkilöstö on maaliskuun 2020 alusta lähtien työskennellyt poikkeuksellisissa työoloissa. Vuoden mittaan on tehty työtä suureen paineen alla, jouduttu joustamaan ja sopeutumaan erilaisiin työjärjestelyihin, lisätehtäviin ja muuttuviin tilanteisiin samalla kun huoli omasta ja muiden terveydestä on painanut mieltä. Henkilöstö on toiminut esimerkillisesti koko koronavuoden ajan ja joustanut koronatilanteen muutosten vaatimalla tavalla kaikilla toimialoilla.

Yhteistyötoimikunta on esittänyt, että kiitoksena hyvästä työstä koronapandemian aikana kaupunki palkitsee koko henkilöstön lisäämällä liikunta- ja kulttuuriseteleihin 300 euroa /työntekijä. Liikunta- ja kulttuurisetelien kautta tuetaan henkilöstön jaksamista ja virkistymistä.

Valtuustoaloite
Selvitys ja linjaukset: Vanhusten kotipalvelun aterioiden järjestelyt

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloitteessa on pyydetty selvitystä ja linjauksia liittyen vanhusten kotipalvelujen aterioiden järjestelyistä. Annetussa vastauksessa on seikkaperäisesti selvitetty kylmäaterioihin siirtymisen perusteita, asiakkaiden ateriointitottumuksia sekä palvelun valintaan ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä seikkoja. Lisäksi laajassa vastauksessa on kerrottu atriapalvelujen järjestämistä ja asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista.

Hallintosääntö 1.8.2021 alkaen

Hallintosääntö palautettiin valmisteluun. Kokousaikatauluun tehtiin muutos: seuraava kaupunginhallituksen kokous on 14.6. ja kaupunginvaltuuston kokous on 21.6.

Paunun tenniskenttien ja tekojääradan kunnostaminen, lisämääräraha

Kaupunginvaltuustolle esitetään lisämäärärahan myöntämistä Paunun tenniskenttien ja tekojääradan kunnostamiseen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Jämsän kaupungille Paunun tenniskenttien ja tekojääradan kunnostukseen valtionavustusta 87.000 euroa. Hankkeen toteuttaminen edellyttää 110.600 euron lisämäärärahaa vuoden 2021 talousarvioon. Arvioidut tulot lisääntyvät avustuspäätöksen mukaisesti 42.000 euroa, nettovaikutus vuoden 2021 talousarvioon on 68.600 euroa.

Työpaikkaselvitys, tilatyöryhmä

Kaupunginhallitus pyysi lokakuussa 2021 työterveyshuollon lausunnon tilatyöryhmän toiminnasta ja siihen mahdollisesti liittyvistä terveysriskeistä. Selvityspyynnön perusteluina oli mahdollinen viranhaltijoiden terveyteen kohdistunut terveydellinen uhka. Tilatyöryhmän toiminta on ollut keskeytyneenä työpaikkaselvityksen ajan. Psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden osalta terveysriskit on todettu merkittäviksi tai haitallisiksi seuraavilla osa-alueilla: johtaminen ja työyhteisön toimivuus, epäasiallinen kohtelu ja häirintä sekä väkivallan uhka.

Kaupunginhallitus
– totesi, että työturvallisuuslaki velvoittaa poistamaan ja ehkäisemään ennalta työntekijöiden terveyteen kohdistuvat haitat.
– tilatyöryhmässä sovituista toimenpiteistä ja linjauksista laaditaan kooste. Raportti toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi loppuraporttina.
– edellytti, että kuluvan vuoden aikana laaditaan toimintamalli, joka edistää päättäjien ja operatiivisten toimijoiden yhteistä vuorovaikutusta ja samalla ehkäisee epäasiallista käyttäytymistä.

Tilintarkastajien huomiot vuoden 2020 tilintarkastuspöytäkirjassa

Tilintarkastajien kaupungin tilikauden 1.1.-31.12.2020 kuntalain 123 pykälän mukainen tilintarkastus- pöytäkirja ja annetut selvitykset merkittiin tiedoksi.

Talouden toteuma tammi-huhtikuu 2021

Tuloslaskelmaraportti 30.4.2021 merkittiin tiedoksi.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimintatuottojen toteuma on 33,6 %. Toimintamenojen osalta henkilöstökulujen toteuma on 23 %. Muiden kuluryhmien toteuma on lähes tasaisen kertymän mukaista tasoa ja toimintakulujen toteuma yhteensä on 31,3 %. Verotulot ovat toteutuneet 37,5 % talousarvioon nähden.

Talousarvion 2022 raami ja taloussuunnittelun ohjeistus

Ehdotus siirrettiin seuraavan kaupunginhallituksen kokoukseen.

Talousarvioasetelma – talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

Ehdotus siirrettiin seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen.
Talousarvioasetelma on kaupungin kirjanpidon järjestelmän pohja, jolle suunnittelu, päätöksenteko ja seuranta perustuvat.

Välirahoitushakemus: Hallin metsästysseura ry, lihankäsittely- ja kokoustilojen parantaminen

Hallin metsästysseura ry:lle myönnettiin 28.700 euron välirahoitus lihankäsittely- ja kokoustilojen parantamiseen.

Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarviosta 2022

Jämsän kaupungilla ei ole huomautettavaa valmisteltuun Keski-Suomen Pelastuslaitoksen talousarvioehdotukseen.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihdoksi on arvioitu 33,3 milj.€, josta pelastustoimen osuus on noin 26,1 milj.€. Talousarvioesityksessä kuntien maksuosuudet nousevat keskimäärin 2,71 prosenttia.

Hallintosääntö: poikkeusolojen päättymisen vaikutukset häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
hallintosäännön 5 § erityistoimivallan käyttöön

Hallintosäännön mukaista erityistoimivallan käyttöä päätettiin jatkaa elokuun 2021 loppuun saakka.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2020

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2020 siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Palkkatoimikunnan nimeäminen jäljellä olevalle toimikaudelle

Palkkatoimikunnan luottamushenkilöjäsenet jäljellä olevalla toimikaudella säilyvät ennallaan.

Yhteistyötoimikunnan nimeäminen jäljellä olevalle toimikaudelle

Yhteistyötoimikunnan luottamushenkilöjäsenet jäljellä olevalle toimikaudella säilyvät ennallaan.

Edustajan nimeäminen keskustelutilaisuuteen 22.9.2021/Päijänteen ja Kymijoen yhteisen vesivisiotyön käynnistämisen edellytykset

Vesivisiotyön edustajana toimii ympäristöpäällikkö Piia Koski.

Hoivakymppi Oy:n Linnamäentien ryhmäkodin henkilöstön siirtyminen Jämsän kaupungin palvelukseen

Henkilöstön siirtyminen on käsitelty kaupunginhallituksessa 26.4.2021. Kaupunginhallitus teki palvelussuhdelajiin liittyvän korjauksen, jossa Linnamäentien ryhmäkodin asumisyksikköön perustetun esimiehen virka päätettiin muuttaa toimeksi.

Täyttöluvat

– Määräaikaiset täyttöluvat varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimille ajalle 1.8.2021- 31.7.2022
ja 1.10.2021 – 31.7.2022 siirtyivät seuraavaan kokoukseen
– Täyttölupa myönnettiin koulusihteerin toimelle 1.1.2022 lukien
– Täyttölupa myönnettiin lapsiperheiden sosiaalityöntekijän virkaan

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / 8.4.2021 ja 24.5.2021

Valtuuston päätökset 8.4.2021 ja 24.5.2021 päätettiin panna täytäntöön. Lisäksi päätettiin valtuuston kokouksessa 24.5.2021 jätettyjen valtuustoaloitteiden valmisteluvastuut.

Tiedoksi merkittävät asiat

– Aluehallintoviraston valvontapäätös 11.5.2021: hallintoylilääkäri Unto Palonen on toimittanut asiassa selvityksen. Aluehallintovirasto on todennut selvityksen perusteella, että välitön yhteydensaanti Kuhmoisten terveysasemalle toteutuu terveydenhuoltolain 51 §:n edellyttämällä tavalla.
Valvonta-asian käsittely aluehallintovirastossa on päättynyt
– Lautakuntien edustajat: kaupunginhallituksen nykyiset edustajat lautakunnissa jatkavat tehtävässään kuluvan toimikauden loppuun.
– Kaupunginjohtaja on vuosilomalla 14.-18.6.2021 ja 1.-30.7.2021

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös