Kaupunginvaltuuston päätöksiä 21. helmikuuta 2022

 

Valtuuston vuoden ensinmmäisessä kokouksessa Jämsänjoen koulun Vitikkala-salissa otettiin konkreettisia askeleita kohti hyvinvointialueelle siirtymistä. Vastuu sotepalveluista siirtyy hyvinvointialueille ensi vuoden alusta lukien. Kaupunginvaltuusto antaa selvitykset muun muassa siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja henkilöstöstä sekä Keski-Suomen että Pirkanmaan hyvinvointialueille.

Toimivallan delegointi

Hallintosääntöä päivitetään seuraavasti:
”Kaupunginhallitus antaa hyvinvointialueille sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lain voimaanpanosta annetun lainsäädännön mukaiset omaisuutta, vastuita, toimitiloja ja henkilöstöä koskevat lisäselvitykset ja asiakirjat.”

Hallintosääntöön lisäykset sote-toimialalta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa koskevat muutokset hallintosääntöön. Tehdyt muutokset johtuvat osittain tehtäväkuvien uudelleen määrittelystä ja osittain uusista viranhaltijatehtävistä.

Jämsän kaupungin selvitykset hyvinvointialueilla

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Keski-Suomen kunnilta vastuu siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Pirkanmaan kunnilta vastuu siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Kunnan on viimeistään helmikuun loppuun mennessä tehtävä hyvinvointialueelle selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.

Keski-Suomen hyvinvointialue

Kaupunginvaltuusto päätti,
1. antaa Keski-Suomen hyvinvointialueelle esityslistan liitteenä olevien taulukoiden mukaisen selvityksen,
2. esittää, että esityslistan liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 Jämsän kaupungilta Keski-Suomen hyvinvointialueelle,
3. varaa oikeuden täydentää ja päivittää annettua selvitystä ja
4. valtuuttaa hallintosääntöön perustuvan määräyksen nojalla kaupunginhallituksen tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset esityslistan liitteinä oleviin selvityksiin.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Kaupunginvaltuusto päätti,
1. antaa Pirkanmaan hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveystoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukaisen selvityksen siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja vuokrattavista tiloista
2. antaa lisäksi hyvinvointialueelle arvion siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta
3. varaa oikeuden täydentää ja päivittää annettua selvitystä ja
4. valtuuttaa hallintosääntöön perustuvan määräyksen nojalla kaupunginhallituksen tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset liitteinä oleviin selvityksiin.

Toimialojen talousarvion 2021 määrärahojen ylitykset ja alitukset

Toimialojen menojen ja tulojen toteumat merkittiin tiedoksi.  Valtuusto hyväksyi tulosaluetason ylitykset konsernipalveluissa, elinvoimatoimessa, sivistystoimessa sekä sosiaali- ja terveystoimen osalta. Vuoden 2021 tilinpäätös on keskeneräinen, eikä tilinpäätöstä voi vielä kokonaisuutena arvioida.

Konsernipalvelut

Konsernipalvelujen toimiala on pysynyt hyvin talousarviossa. Toimintatuotot ovat toteutuneet 116,28 prosenttisesti ja toimintakulut 93,4 prosenttisesti. Merkittävimmät ylitykset ja alitukset on selostettu esityslistassa.

Sivistystoimiala

Vuoden 2021 toimintatuottojen ja -kulujen ylitysten ja alitusten arviointia varten kirjanpitoraportti on otettu 27.tammikuuta 2022. Koko toimialan sekä kunkin tulosalueen tämänhetkinen tilanne on selostettu esityslistassa tiliryhmätasolla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kirjanpitoraportti vuoden 2021 toimintatuottojen ja -kulujen ylitysten ja alitusten arviointia varten on otettu kirjanpidosta 11. helmikuuta 2022. Esityslistalla on esitelty koko toimialan sekä kunkin tulosalueen tämänhetkinen tilanne kirjanpidosta otetulla tiliryhmätasolla.

Elinvoimatoimi

Elinvoimatoimen talousarvion 2021 merkittävimmät ylitykset ja alitukset 25.tammikuuta 2022 selvityksineen on yksityiskohtaisesti lueteltu esityslistan tekstissä. 

Taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 toimeenpano / Jämsän Vesi liikelaitos

Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 kokouksessa 29.11.2021 hyväksytyssä muodossa myös Jämsän Vesi liikelaitoksen osalta.

Riskien arviointi konserniyhtiöissä

Riskienhallinta kuuluu hyvään johtamis- ja hallintotapaan ja riskien tunnistaminen ja arviointi tulee tehdä järjestelmällisesti. Esityslistan liitteenä on koonti huomattavimpien konsernin tytäryhtiöiden riskienhallinnasta tilinpäätösvuonna. Konserniyhtiöiden tekemät riskikartoitukset vuodelta 2021 merkittiin tiedoksi.

Maksuvalmiuslaina Kiinteistö Oy Jämsänmäelle

Kiinteistö Oy Jämsänmäelle myönnettiin 400.000 € antolainan 12 vuoden ajalle.

Paattilantien ja Jalostamontien remontteihin lainaa

Jämsän Yrityskiinteistöt Oy omistaa remonttia vaativat rakennukset Paattilantiellä ja Jalostamontiellä.
Valtuusto myönsi Jämsän Yrityskiinteistöille Paattilantien ja Jalostamontien remontteja varten enintään 500.000 euron lainan 5 vuoden maksuajalla.

Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus, jätteiden väliaikainen varastointi ja käsittely Metsä-Kivelän jätteenkäsittelyalueella

Kaupunginhallitus on jatkanut vakuutta 654.300 euron summalla kaupunginvaltuuston antaman toimivallan perusteella 31.3.2022 asti.

Valtuusto asetti Metsä-Kivelän Keski-Suomen Elinkeino- ja ympäristökeskukselle vakuuden siten, että vakuus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 31.3.2022 alkaen.

Valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuusto totesi valtuustoaloitteiden johdosta annetut selvitykset riittäväksi ja aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa

Aloitteen mukaan Etelä-Karjalan malli tarkoittaa tiivistettynä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Aloitteessa esitetään, että Jämsässä laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa Etelä-Karjalan mallia vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi olisi nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.

Annetussa laajassa vastauksessa todetaan muun muassa, että on oltava yhteinen ymmärrys mitä kiusaaminen on ja tunnistettava kiusaamisen lainvastaiset teot. Asiaa selvitetään lisäksi sekä perustuslain oikeuksien että muiden lakien näkökulmasta silloin kun kiusaaminen täyttää rikoksen tunnusmerkit. Vastauksessa tuodaan esille myös Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema toimenpideohjelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä hallituksen esitys kiusaamisen vastaisen toimenpideohjelmaan liittyvistä lakimuutoksista. Lakimuutosten on tarkoitus astua voimaan 1.8.2022.

Vammaisille turvallinen inva -uimalaituri

Aloitteessa esitetään liikuntavammaisten turvallisen uimaharrastuksen mahdollistamiseksi inva -uimalaiturin hankkimista Särkijärvelle. Vastauksessa todetaan, että vuoden 2022 talousarvioon on esitetty varattavaksi 5.000 € määräraha Särkijärven lähiliikuntapaikan suunnitteluun. Vuonna 2023 toteutettavaan hankkeeseen sisältyy Särkijärven kuntotalon uimarannan kunnostaminen ja samassa yhteydessä on rannalle tarkoitus toteuttaa myös aloitteen mukainen esteetön uimalaituri.

Länkipohjan kuolemanloukkuun haettava erillisrahoitusta valtiolta kevyen liikenteen väylän rakentamiseen

Tekninen lautakunta on antanut vastauksen Keski-Suomen Ely-keskuksen maanteiden jalankulku- ja pyöräilyverkon täydennystarpeita koskevaan lausuntopyyntöön tammikuussa 2021. Aloitteen otsikon mukainen väylä ei ole vastauksessa linjattujen maanteiden jalankulku ja pyöräilyverkon tärkeimpien kohteiden joukossa. Valtion kevyen liikenteen väylien rahoitus tulee pääsääntöisesti perustienpidon rahoituksesta, josta päätökset tekee ELY-keskus. Niitä ei rahoiteta suoraan valtion talousarviosta. Vuosittain joulun alla tehdään kuitenkin päätöksiä valtion budjetin kohdentamattomista varoista, varoja kohdennetaan mm. liikennehankkeisiin. Näiden varojen kohdentamisesta päättää eduskunta.

Elvyttäviä pienkohteita toteutettava – Viertolantie päällystettävä

Aloitteessa esitetään, että Viertolantien kunnostaminen ja päällystäminen otetaan ns. elvyttävänä korona-pienhankkeena tämän vuoden työohjelmaan tai viimeistään vuoden 2021 työohjelmaan. Kunnostus ja päällystäminen tehtäisiin ainakin omakotitaloalueen osalta eli noin 210 metrin matkalta.
Annetussa vastauksessa on todettu Viertolantien kuuluvan vuonna 2012 tehdyn kuntoarvion mukaan hiekka-/murskepintaisena viisi portaisella asteikolla parhaimpaan kuntoluokkaan. Vuoden 2022 talousarvioon on esitetty määrärahaa katujen kuntoarvion ja saneerausohjelman päivittämiseen. Lähivuosien katujen saneerauskohteet tullaan jatkossa valitsemaan päivitetyn saneerausohjelman mukaisesti.

Palveluverkkoselvitykseen ja myös liikuntapaikkojen ylläpitämisen suunnitteluun tulee ottaa mukaan kylillä toimivat vapaaehtoissektorit

Aloitteessa on esitetty muun muassa, että palveluverkkoselvitykseen ja myös liikuntapaikkojen ylläpitämisen suunnitteluun tulee ottaa mukaan kylillä toimivat vapaaehtoissektorit nk. kolmas sektori.
Vastauksessa todetaan, että selvityksen laatiminen on käynnistynyt nykyisellään ylläpidettävien paikkojen kartoituksella. Selvitysluonnos on tarkoitus esitellä vuoden 2022 alussa elinvoimalautakunnalle ja alkuvuodesta 2022 pidetään selvitykseen liittyen yleisötilaisuudet ja osallistetaan myös kolmas sektori.

Vastaus valtuustoaloitteeseen Vesa Ruuskan kehitysideoiden toteutus

Valtuustoaloite sisältää useampia kehitysehdotuksia, joiden toteuttamismahdollisuuksia on selvitetty.

1. Jämsän kaupungin valomainos vaihtuvin tekstein 24 ja 9 tienristeykseen: Valomainoksen toteuttamiseksi on selvitetty eri ratkaisuja ja kustannusarvioita. Lisäksi on pyydetty lausunto ELY-keskukselta.
Mikäli valtuusto lisää mainoslaitteen toteuttamisen vuosien 2022 – 2025 investointisuunnitelmaan, mainoslaitteen suunnittelu on tehtävä hyvässä yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa, jotta hanke ei kaadu liikenneturvallisuussyistä.

3. Avituksen valmistamat markkinakojut keskustaan:
Avitus työvalmennussäätiöltä on pyydetty markkinakojujen rakentamiseen, varastointiin, kuljetuksiin ja asennuksiin. Avituksen Myllyhallin puuverstas pystyy valmistamaan kojut mutta kojujen ylläpito on Avitukselle taloudellisesti liian riskialtis, eikä toiminta kuulu säätiön toimialan ja työtoiminnan kannalta kojuhanke kokonaisuudessaan ei ole soveltuva.

Kaupungin tulee pidättäytyä hankkeista, joissa kaupungille syntyy uusia pysyviä ylläpito- ja hallinnointikustannuksia. Kojujen hankinta ja vuokraus olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa siten, että kojuinvestointiin haettaisiin kumppaneita tai sponsoreita.

4. Puutarhatonttien tarjoaminen ja kaupan päälle puutalon piirustukset:
Siirtolapuutarhaa koskevaa tarvetta on edellisen kerran selvitetty muun muassa kyselyllä vuonna 2012.
Siirtolapuutarhaa varten on laadittava asemakaava, selvitettävä eri vaihtoehdot siirtolapuutarhan sijoituspaikaksi ja selvityksen pohjalta tehtävä päätös siitä mihin asemakaava ryhdytään laatimaan. Kaupungilla ei ole resursseja siirtolapuutarhan ylläpitämiseen. Kaupunki voi vastata asemakaavoituksen kustannuksista, mikä on yksi tapa edistää siirtolapuutarhan toteutumista. Muutoin kaupungin tulee pidättäytyä hankkeista, joissa syntyy uusia pysyviä ylläpito- ja hallinnointikustannuksia.

Jämsän Maakkulan virkistys- ja liikuntapaikkaan Graffitipaikka nuorille

Aloitteessa toivotaan Maakkulan virkistys- ja liikuntapuistoon graffitipaikkaa nuorille. Annetussa vastauksessa todetaan, että Maauimalan liikuntapuistoon on tarkoitus toteuttaa graffitipaikka vuoden 2022 keväällä.

Jämsän kaupungin kaatopaikka on vuokrattu kiertotaloustoimijalle, onko toiminta kiertotaloutta

Aloitteessa on muun muassa pyydetty selvitystä kiertotaloustoiminnan aiheuttamista tuloista ja menoista.
Annetussa vastauksessa on selvitetty toiminnasta aiheutuvat kulut, tuotot, yhteisesti kustannukset sekä toiminnan vastuut. Lisäksi vastauksessa on laajasti selvitetty kaatopaikkatoiminnan taustoja ja kustannuksia vuonna 2021 sekä kiertotalouden tuotanto- ja kulutusmallia. Alueen vuokraajalta, GRK:lta, saadun tiedon mukaan erillistä yhtiötä toiminnalle ei vielä ole perustettu.

Kuntalaisaloitteet 2021

Kaupungin valtuusto merkitsi tiedoksi kuntalaisten tekemät aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalaisaloitteita vuonna 2021 on jätetty kymmenen kappaletta.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet 31.12.2021

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi keskeneräisten valtuustoaloitteiden valmistelutilanteen 31.12.2021.

Valtuustoaloitteita on jätetty viime vuoden aikana kaikkiaan 32 kappaletta. Kahdeksan eri aloitteen valmistelu on vielä keskeneräinen. Kolmea aloitetta käsiteltiin hallituksen kokouksessa 14.2. Kuuden aloitteen vastaukset käsiteltiin valtuuston kokouksessa 21.2.2022. Kaksi aloitetta on palautettu uudelleen valmisteluun. Muilta osin aloitteet on loppuun käsitelty.

Varavaltuutettujen määrän täydentäminen

Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutettujen täydentämisestä merkittiin tiedoksi.
Uudeksi varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi 2021 – 2025 Perussuomalaiset r.p. osalta määrätään vahvistettu vaalitulos huomioiden Eero Koskela.

Kari Linnan eronpyyntö luottamustoimista

Kaupunginvaltuutettu, elinvoimalautakunnan jäsen ja kaupunginhallituksen varajäsen Kari Linnalle myönnettiin ero luottamustehtävistä. Uudeksi varsinaiseksi jäseneksi elinvoimalautakuntaan nimettiin Ilkka Salminen ja varajäseneksi kaupunginhallitukseen valittiin Markus Koskinen. 

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Matti Similä p. 040 869 3443

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös