Kaupunginvaltuuston päätöksiä 21. kesäkuuta 2021

Nykyinen kaupunginvaltuusto on nuijinut valtuustokautensa viimeiset päätökset pöytään. Uuden valtuuston toimikausi alkaa 1. elokuuta.

Esityslista 21.6.2021

Hallintosääntö 1.8.2021 alkaen

Hallintosäännön muutokset hyväksyttiin. Muutokset tulevat voimaan 1. elokuuta 2021.

Hallintosäännössä käsitteistöä ja nimikkeitä on ajanmukaistettu. Toimivaltasäännöksiä on täsmennetty ja täydennetty vastaamaan jo päätettyjä organisaatiomuutoksia ja muuttunutta lainsäädäntöä. Täysin uutena asiana hallintosääntöön on lisätty, että kaupunginvaltuusto voi erikseen päättää kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävien osa-aikaisuudesta.

Hallintosäännön pöydälle jättämisestä äänestettiin kokouksen kuluessa kaksi kertaa. I Äänestys 29-13 käsittely jatkui, II äänestys 29 – 14, käsittely jatkui.

Arja Paakkanen esitti lisäystä hallintosääntöön pykälään 13: Vaikuttamistoimielimet. Eri kansalaisryhmien vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi voidaan muodostaa tarpeen mukaan määräaikaisia tai tilapäisiä raateja sekä asukas- että asiakasfoorumeita. Äänestys 21 – 20, 1 tyhjä. Lisäystä ei tehdä.

Arja Paakkanen esitti lisäystä pykälään 30: Elinvoimalautakunnan valvontajaosto. Voidaan perustaa erityisiä työryhmiä esim. ilmastonmuutoksen, kestävän kehityksen tai luonnon monimuotoisuuden työryhmiä laajentamaan valvontajaoston asiantuntijuutta ympäristöasioissa. Äänestys 27 – 15, 1 tyhjä. Lisäystä ei tehdä.

Jyrki Kokko esitti, että hallintosäännöstä poistetaan lauseet ”… muiden jäsenten ja varajäsenten tulee olla edellisissä vaaleissa valtuustoon ehdolla olleita henkilöitä.” Perusteluna on se, että tietyissä tilanteissa tämä lause aiheuttaa kohtuuttomia rajoitteita. 8§ 9§x2 10§ 11§. Äänestys 28 – 13, 1 tyhjä. Pykälät jäävät kaupunginhallituksen esityksen mukaisiksi, ei muutosta.

Jämsän kaupungin palkkio-ja matkustussääntö

Kaupunginvaltuustolle päätti, että palkkio- ja matkustussäännön euromääräiset korvaukset ja perusteet pidetään ennallaan alla olevilla lisäyksillä. Osa-aikaisella puheenjohtajalla ei ole oikeutta vuosipalkkioon eikä toimituspalkkioihin. Palkkio- ja matkustussäännön soveltamisohjeista päättää kaupunginhallitus.

Helena Salmisen esityksestä korvaus maksetaan myös omaishoitajalle aiheutuneista kuluista, muun muassa hoidettavalle hoitajan palkkaamisesta. Yksimielinen.

Tarja Uusipaasto esitti, että palkkio – ja matkustussääntöön lisätään yrittäjien kohdalle pykälään 10 teksti: ”todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 30 euroa/h.” Äänestys 22 – 18, 2 tyhjää. Ehdotus hyväksyttiin.

Koronapalkitseminen

Henkilöstön koronapalkitsemista varten myönnettiin 278 000 euron lisämääräraha.

Paunun tenniskenttien ja tekojääradan kunnostaminen, lisämääräraha

Paunun tenniskenttien ja tekojääradan kunnostamiseen myönnettiin lisämääräraha.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Jämsän kaupungille Paunun tenniskenttien ja tekojääradan kunnostukseen valtionavustusta 87.000 euroa. Hankkeen toteuttaminen edellyttää 110.600 euron lisämäärärahaa vuoden 2021 talousarvioon. Arvioidut tulot lisääntyvät avustuspäätöksen mukaisesti 42.000 euroa, nettovaikutus vuoden 2021 talousarvioon on 68.600 euroa.

Talousarvioasetelma talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

Talousarvioasetelma talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 pohjaksi hyväksyttiin. Talousarvioasetelma on kaupungin kirjanpidon järjestelmän pohja, jolle suunnittelu, päätöksenteko ja seuranta perustuvat.

Yksityiselämää koskeva asia / tiedon esittäminen oikeudettomasti

Asia merkittiin tiedoksi.

Valtuutettu Pekka Laaksonen on käyttänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.4.2021 puheenvuoron koskien kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan virkavapaita. Laaksosen puheita voidaan tulkita siten, että niitä voitaisiin lähteä arvioimaan kunnianloukkausta koskevan säännöksen perusteella. Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen ja kunnianloukkaus ovat asianomistajarikoksia eli rikoksia, joiden osalta asianomistajan tulee vaatia rangaistusta, jotta poliisi voisi ottaa asian tutkittavakseen.

Kaupungin työnantajavelvollisuuksiin sisältyy velvollisuus huolehtia työturvallisuuslain mukaisesti työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä sekä siitä, että epäasialliseen käytökseen puututaan työnantajan käytössä olevin keinoin. Myös luottamushenkilön tulee toimia tehtävissään työturvallisuuslain säännökset huomioiden.

Valtuustoaloite

Selvitys ja linjaukset: Vanhusten kotipalvelun aterioiden järjestelyt

Valtuustoaloitteessa on pyydetty selvitystä ja linjauksia liittyen vanhusten kotipalvelujen aterioiden järjestelyistä. Annetussa vastauksessa on seikkaperäisesti selvitetty kylmäaterioihin siirtymisen perusteita, asiakkaiden ateriointitottumuksia sekä palvelun valintaan ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä seikkoja. Lisäksi laajassa vastauksessa on kerrottu atriapalvelujen järjestämistä ja asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista.

Valtuustoaloitteen johdosta annettu selvitys todettiin riittäväksi ja aloite loppuun käsitellyksi.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Merja Lahtinen p. 040 846 8907

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös