Kaupunginvaltuuston päätöksiä 8. helmikuuta 2021

Kaupunginvaltuuston vuoden ensimmäinen kokous järjestettiin koronapandemiasta johtuen etäyhteyksin.

Valtuusto päätti muun muassa pääkirjaston tulevasta sijainnista. Pääkirjasto tullaan sijoittamaan Forumin kiinteistöön. Vuokrasopimus tehdään kymmeneksi vuodeksi. Valtuusto päätti myös hallintosääntöön tehtävästä muutoksesta, jonka mukaan kaupunginhallitus toimii Jämsän kaupungin tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.

Hallintosäännön muuttaminen: kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Osa muutoksista on tarkoitettu olemaan voimassa covid­19­ epidemiaan liittyen väliaikaisesti.

Tartuntatautilain muutos laajentaa voimaan tullessaan kuntien velvoitteita epidemiatilanteessa. Laajennetut velvoitteet ja vastuu koskevat laajasti kaupungin eri toimialoja ja elinkeinoelämää, joten on perusteltua täsmentää hallintosääntöön määräys toimivallasta. Epidemiatilanteen laaja­alaisten vaikutusten ja tilanteen kokonaisvaltaisen johtamisen kannalta esitetyn tartuntatautilain mukaisten tehtävien tulisi kuulua kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Kaupunginvaltuusto päätti, että hallintosääntöön kohtaan 25 lisätään kohta 30 ”toimii kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä”.

Jämsän pääkirjaston sijoituspaikka

Kaupunginvaltuusto päätti, että se hyväksyy Jämsän kaupungin pääkirjaston sijoittamisen laaditun pohjaratkaisun mukaisesti vuokratiloihin Forumin kiinteistöön.

Yhdyskuntatoimi laatii vuokrasopimuksen toimitiloista 10 vuoden määräajaksi. Sopimuksessa huomioidaan mahdolliset kiinteistön riskitekijät. Tilat pyritään saamaan käyttöön lokakuuhun 2021 mennessä. Kokonaisuudesta laaditaan talousarvion muutos kesäkuuhun 2021 mennessä.

Kokouksen kuluessa Pekka Kataja esitti, että päätöksenteko siirretään toukokuun valtuuston kokoukseen. Esitystä kannattivat Jyrki Niittymaa, Jukka Haaparanta sekä Jouni Kotiaho. Kaupunginvaltuusto äänesti pääkirjaston sijaintiin liittyvän päätöksenteon siirtämisestä toukokuun kokoukseen. Äänestys 32-11. Käsittelyä jatkettiin.

Arja Paakkanen teki vastaesityksen, että Jämsän pääkirjasto toteutetaan valtuuston alkuperäisen tahdon mukaisesti uudisrakennuksena Seppolan koulun tontilla, joko omana rakentamisena tai kiinteistöyhtiön pohjalta. Paikka voi tarvittaessa olla myös entisen pääkirjaston tontti. Esitystä kannattivat Jyrki Niittymaa, Eero Koskela, Jukka Haaparanta, Pekka Kataja, Tuula Peltonen. Äänestys 32-11.

Kirjastoasiassa jätettiin kaksi toimenpidealoitetta, joita kumpaakin kannatettiin:

1) Jos valtuusto päättää hyväksyä Forumin vaihtoehdon, niin kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuokrattavan tilan neliövuokra on oltava markkinahintainen. Lisäksi vuokrasopimus on pystyttävä purkamaan loppumaan välittömästi, mikäli tilassa ilmenee sisäilmaongelmia tai jos tilojen käyttäjillä ilmenee niihin viittaavia oireita, vaikka sisäilmatutkimuksissa niiden syystä ei saataisikaan täyttä selvyyttä. (Kataja, Kotiaho) Äänestys 29-13, 1 tyhjä. Aloitetta ei lisätä valtuuston päätökseen.
2) Vuokrasopimukseen kirjataan jatkuva sisäilman reaaliaikainen seuranta ja mahdolliset sisäilman laadun muutoksien aiheuttamat toimenpiteet. (Suosaari) 32-10, 1 tyhjä. Toimenpidealoite lisätään valtuuston päätökseen.

Kiinteistö Oy Jämsänmäen korkotukilainan takaus

Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallitus on hakenut avustusta ARA:lta kolmen suuren öljylämpökohteen lämmitysmuodon muutostöihin. Kiukkoilankadun, Pääskyläntien ja Vuorikujan energia-avustushakemuksiin on saatu myönteinen 50 %:n avustuspäätös. Avustuksen saamisen ehtona on hankkeelle haettava ARAn korkotukilaina. Kaupunginvaltuusto myönsi Kiinteistö Oy Jämsänmäelle korkotukilainan takauksen enintään 275.000 euron summalle, joko yhteen lainaan tai kolmeen erilliseen lainaan esittelytekstissä mainitulla jaottelulla.

Vakuuden asettaminen / Keski- Suomen ELY-keskus

Keski-Suomen Elinkeino- ja ympäristökeskus on pyytänyt Jämsän kaupungilta vakuutta ns. käsittelykenttää varten. Valtuusto päätti asettaa jätteenkäsittelykenttää koskevan vakuuden Keski­Suomen Elinkeino­ ja ympäristökeskukselle ympäristöluvan vakuudeksi. Vakuus on voimassa kuluvan vuoden loppuun saakka.

Tilinpäätös 2020 tilannekatsaus

Tilinpäätöksen laatiminen vuodelta 2020 on edennyt laaditun aikataulun mukaisesti. Tilinpäätöksestä puuttuu vielä paljon tietoja ja jaksotuksia, mutta joitakin asioita on jo tarkentunut. Verotulojen osalta toteutuma on lopullinen. Kunnallisverotulojen toteuma oli 70,2 milj. euroa. Yhteisöverotulot olivat suunnilleen lisätalousarvion mukaiset, 11,5 milj. euroa. Myös valtionosuudet ovat lopulliset, noin 51,1 milj. euroa. Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Keski-Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelma 2021-2023

Keski-Suomessa on käynnistetty vuoden 2018 aikana KSTURVA (Keski-Suomen turvallisuus ja valmiustoimikunta), jonka toimijat ovat päivittäneet maakunnallisen turvallisuussuunnitelman. Turvallisuussuunnitelman 2021-2023 toteutuksesta vastaavat Keski-Suomen liitto sekä Keski-Suomen pelastuslaitos.

Valtuusto hyväksyi maakunnallisen turvallisuussuunnitelman osaksi kaupungin turvallisuussuunnittelua ja hyvinvoinnin edistämistä.

Pirjo Lindemanin eropyyntö lautamiestehtävästä

Valtuusto myönsi Pirjo Lindemanille eron lautamiehen tehtävästä ja valitsi käräjäoikeuden lautamieheksi Riitta Kankaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Varavaltuutettujen määrän täydentäminen

Uusiksi varavaltuutetuiksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi 2017­2021 on määrätty vahvistettu vaalitulos huomioiden kokoomuksesta Erkki Mäntylä varasijalle 5 ja vasemmistosta Arto Niiranen varasijalle 4. Keskusvaalilautakunnan päätöksen mukaiset varavaltuutettujen määrän täydennykset tuotiin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Vastaukset valtuustoaloitteisiin

Uusi pääkirjasto rakennettava aiemmin sovitulle Seppolan koulun tontille ja koulun purku vasta sitten
Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että pääkirjasto-nuorisotila-neuvonta hankkeen toteuttaminen on valmisteltu kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi alkuvuonna 2021. Valtuusto hyväksyi aiemmin tässä kokouksessa pääkirjaston sijoituspaikaksi Forumin kiinteistön.
Valtuustoaloitteen johdosta annettu selvitys todettiin riittäväksi ja asia loppuun käsitellyksi.

Seppolan koulun purkaminen välittömästi
Aloitteessa esitetty Seppolan koulun ja kirjaston purkutyö on tehty purkupäätöksineen ja kilpailutuksineen valmiiksi. Alueelta on poistettu kaikki löydetyt rakenteet, lukuun ottamatta muutamia sadevesikaivoja, jotka on arvioitu auttavan alueen kuivana pidossa.

Kotihoidon laskutuksen perusteet
Aloitteessa toivotaan, että avoimen ja oikeudenmukaisen laskutuksen toteutumiseksi, kotihoidon laskutuskäytänteet käytäisiin läpi ja vertailtaisiin toisten kuntien käytänteisiin.

Annetussa vastauksessa on laajasti selvitetty kotihoidon laskutuksen perusteita. Asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista määritellään kotona annettavien palveluiden maksuprosentit ja tulorajat. Valtuustoaloitteen johdosta annettu selvitys todettiin riittäväksi ja asia loppuun käsitellyksi.

Kuntalaisaloitteet 2020

Kaupunginvaltuustolle esitettiin tiedoksi kuntalaisten vuonna 2020 tekemät aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalaisaloitteet (linkki)

1. Jussinraitille leikkikenttä
2. Hulevesimaksuista luopuminen
3. Viinikantien hidastetöyssyt
4. Monikäyttöisen ulkosalibandykentän rakentaminen maauimalan urheilupuistoon
5. Taajamaosayleiskaavan valitukset
6. Uusi luontopolku, opettavaisilla infotauluilla kaupungin ylläpidettäväksi
7. Hallin urheilukeskuksen huoltorakennuksen ja tenniskentän peruskorjaus
8. Uima­laiturin rakentaminen Ahvenlammen rantaan, Kisalavantien puolelle
9. Tippakujan päässä olevan parkkialueen laajennus tai kunnostus
10. Rakennusjärjestyksen tarkistaminen
11. Tietoyhteiskuntaosaamista, opetusta ja resursointia Jämsän kaupungin alueella
12. Ohasvuoren metsänhoidolliset työt
13. Jämsän keskuskadulle latausasema sähkö/hypridi ajoneuvolle
14. Hartusvuoren pururata ”ei hiihto” ­käyttöön

Keskeneräiset valtuustoaloitteet 31.12.2020

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi keskeneräisten valtuustoaloitteiden valmistelutilanteen 31.12.2020. Keskeneräiset valtuustoaloitteet: (linkki)

1. Karavaaniyhdistys LomaRasuan vuokrasopimuksen irtisanominen
2. Rasuan saattaminen arvoiseensa käyttöön
3. Himos­Lehtelän ja Myllymäki II tonttien myynti tarjouskilpailulla
4. Jämsänkosken olympiamitalistien reliefin mahdollinen siirto tai uusiminen
5. Länkipohjan kuolemanloukkuun haettava erillisrahoitusta valtiolta kevyenliikenteen väylän rakentamiseen
6. Seppolan vanhan koulun purkaminen välittömästi
7. Salibandyn ulkokenttä rakennettava maauimalan alueelle
8. Kunnan rakentaman Länkipohjan skeittiradan saattaminen asianmukaiseen kuntoon
9. Uusi pääkirjasto rakennettava aiemmin sovitulle Seppolan koulun tontille ja koulun purku vasta sitten
10. Elvyttäviä pienkohteita toteutettava ­ Viertolantie päällystettävä
11. Kotihoidon laskutuksen perusteet / SDP:n valtuustoryhmä
12. Vesa Ruuskan kehitysideoiden toteutus
13. Ohjeistuksen laatiminen vapaa­ajan asunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi
14. Kiinteistöjä omistaville jämsäläisyhdistyksille koronatukea
15. Lehtien viikonloppujakelu omaan postilaatikkoon haja­asutus­alueilla

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Merja Lahtinen p. 040 846 8907

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös