Perusopetuksen opetussuunnitelmaa päivitetään oppivelvollisuusuudistuksesta johtuen

Jämsän sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 22.6.2021 perusopetuksen opetussuunnitelman päivityksen. Osana laajentuvaa oppivelvollisuutta opetussuunnitelman perusteita täydennetään päivittämällä oppilaanohjauksen tavoitteita ja sisältöjä. Opetushallituksen 9.3.2021 antamaan muutosmääräykseen perustuvat päivitykset tuovat oppilaille oikeuden saada tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8 ja 9. Samalla päivitetään ohjaussuunnitelma vastaamaan uusia perusteita. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2021.

Oppilaanohjauksessa huomioidaan jokaisen oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet. Ohjausta eriytetään ottamalla huomioon oppilaiden henkilökohtaiset tavoitteet, kokemukset, harrastukset, kiinnostuksen kohteet, osaamisalueet sekä elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät. Keskeistä on eri toimijoiden välinen yhteistyö erityisesti opiskeluun kuuluvien siirtymä- ja nivelvaiheiden ohjauksessa.

Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa painopisteenä on oppilaan jatko-opintovalmiuksien kehittäminen sekä ohjaaminen oppilaalle sopiviin jatko-opintoihin. Tavoitteena on, että jokaiselle oppilaalle löytyy jatko-opiskelupaikka, jossa oppilas jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista perusopetuksen jälkeen.

Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tarjotaan mahdollisuuksia tutustua oppilaalle soveltuviin perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintomahdollisuuksiin. Heille annetaan riittävästi tietoa oppimisen ja opiskelun tuen jatkumisen mahdollisuuksista perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa sekä tarvittaessa muista tukimuodoista.

Tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus vastaa laajennetun oppivelvollisuuden tarpeisiin. Jokainen perusopetuksen päättävä nuori jatkaa jossain toisen asteen oppilaitoksessa tai perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheeseen suunnitellussa opetuksessa.

Jämsässä on valmisteltu kuvausta siitä palveluverkosta, jonka avulla oppivelvollisen oikeus tarvitsemaansa tukeen varmistetaan myös perusopetuksen jälkeen. – Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu jatkuu aina siihen saakka, kunnes oppivelvollinen nuori täyttää 18 vuotta. Meillä on Jämsässä toimiva monialainen palveluverkosto, joka takaa jokaiselle nuorelle riittävän tuen oppivelvollisuutensa loppuun suorittamiseksi, toteaa rehtori Tuija Huikuri.

Lisätietoja: 22.6.2021 klo 10 – 12 perusopetuksen rehtori Tuija Huikuri, p. 040 702 8379

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös