Sivistyslautakunta päätti Jämsän pääkirjasto-nuoristotila-neuvonnan sijoittumista koskevasta lausunnostaan

Jämsän sivistyslautakunta päätti lausunnostaan kokouksessaan 25.11.2020 ja hyväksyi keskustelun aikana muutetun päätösehdotuksen lausunnoksi.

Lautakunnan jäsen Jyrki Niittymaa esitti lausunnoksi seuraavaa: ”Sivistyslautakunta esittää, ettei kirjasto-nuorisotila-neuvonta –kokonaisuutta tule sijoittaa  Forumin tiloihin vaan kokonaisuus toteutetaan kaupunginvaltuuston  13.12.2016 päätöksen mukaisesti uudisrakennuksena.” Esitystä ei kannatettu.

Sivistyslautakunnan lausunto:

Kaupunginhallituksen 4.5.2020 § 112 päätöksen mukaisesti on selvitetty pää­kir­jas­to-nuo­ris­to­ti­la-neu­von­ta -kokonaisuuden sijoittumista Jämsän Forumin tiloihin. 

Kirjasto- ja nuo­ri­so­pal­ve­lut ovat keskeisiä kunnan tehtäviin kuuluvia pal­ve­lu­ja myös tu­le­vai­suu­des­sa.

Tilojen terveellisyys ja turvallisuus ovat peruslähtökohtia. Si­vis­tys­toi­mi­ala edustaa hankkeessa käyttäjänäkökulmaa. Käyttäjän on voi­ta­va luottaa siihen, että peruslähtökohta täyttyy.

Hankkeen toteuttaminen kaupunginvaltuuston 13.12.2016 § 85 mu­kai­ses­ti kaupungin toimiessa rakennuttajana ja kiin­teis­tön omis­ta­ja­na on olemassa olevilla tiedoilla edelleen to­teu­tus­kel­poi­nen. Uu­dis­ra­ken­ta­mi­ses­sa toiminnallinen suunnittelu on pe­rus­ase­tel­mal­taan yksinkertaisempaa ja helpompaa. Hankkeen heikkoudet liit­ty­vät toteutusaikatauluun ja talouteen. Tilat ovat käytettävissä ai­kai­sin­taan syksyllä 2024. Kun tilojen käyttöä ajatellaan esim. 30 vuo­den aikaikkunassa, asettuu toteutusaikataulu oikeisiin kehyksiin.

Forumin tiloista ja tilasuunnittelusta on käytettävissä si­vis­tys­lau­ta­kun­nan edelliseen lausuntoon (29.4.2020 § 40) nähden enemmän tie­toa. Toimimalla Vahanen Oy:n tiivistelmän (10.11.2020) jatkotoimenpide-ehdotus -kohdan ja kaupungin sisäilmatyöryhmän 16.11.2020 lausunnon mukaisesti pääkirjasto-nuorisotila-neuvonta –ko­ko­nai­suus voidaan toteuttaa Forumin tiloihin.

Hankkeen puo­les­ta puhuvat talousvaikutukset ja käyt­töön­ot­to­ai­ka­tau­lu: tilojen käyt­töön­ot­to­ajan­koh­dak­si on arvioitu syksy 2021.  Jäl­jem­pä­nä on erikseen ai­ka­tau­lut­ta­mi­seen liittyviä eräitä reu­na­eh­to­ja. Tilojen terveellisyyteen ja tur­val­li­suu­teen voi sisältyä mah­dol­li­nen riski, jolla todentuessaan voi olla vai­ku­tuk­sia työ­ter­vey­teen, talouteen ja/tai mainekuvaan.

Forumin tiloihin sijoittumisessa tulee ottaa huomioon ne seikat, jot­ka lautakunta on käsitellyt asiaa koskevassa arviointitaulukossa.  Saatujen tietojen pe­rus­teel­la suunnittelu on edennyt käyttäjien toiveita huomioiden.  Luonnos 1.0 vaatii kuitenkin edelleen tarkentamista ja lisäselvittelyä. Niillä voi olla vaikutusta kustannusarvioon. Näiden ja mm. vuoropuhelun var­men­ta­mi­sek­si, hankkeen ai­ka­tau­lun laatimiseksi ja muutoinkin si­vis­tys­lau­ta­kun­ta esittää, että kau­pun­gin­joh­ta­ja perustaa han­ke­työ­ryh­män valmistelemaan hankkeen to­teu­tus­ta.

Sisällöllistä kehitystyötä varten perustetaan sivistystoimialle työryhmä.  Työryhmään tulisi mukaan myös kaupungin neuvonta. Asiakasraatitoiminta käynnistetään uudelleen ja sitä laajennetaan myös nuorisoon.

Sivistyslautakunta korostaa, että hanke tulee aikatauluttaa ja että suun­nit­te­lul­le, korjauksille, toteutukselle ja tuuletukselle varataan riit­tä­väs­ti aikaa. Korjausten jälkeen tulee suorittaa tarpeelliset tut­ki­muk­set asioiden varmentamiseksi.  Tutkimuksilla tarkoitetaan Vahanen Oy:n tiivistelmän ja sisäilmatyöryhmän lau­sun­non tutkimuksia ja toimenpiteitä. Tutkimusten tekijän tulee ol­la sertifioitu rakennusterveysasiantuntija.  Nämä tarpeelliset tut­ki­muk­set tulee kirjata sopimukseen yksiselitteisesti. Ai­ka­tau­lu­tuk­ses­sa on huomioitava kalustamiseen ja varustamiseen tarvittava aika.  Ka­lus­ta­mis­asiaa ei voida edistää ennen kuin tiedetään, mikä on pää­kir­jas­to-nuo­ri­so­ti­la-neu­von­nan toteutus.

Sivistyslautakunta toteaa lisäksi, että mikäli pääkirjasto-nuorisotila-neuvonta sijoitetaan Forumin tiloihin, vuokrasopimuksessa sovittaisiin kirjaston tilojen kunnon ja sisäilman säännöllisestä tarkkailemisesta sekä sen johdosta toimenpiteisiin ryhtymisestä. Sopimuksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota vuokran määräytymisperusteisiin ko. tilanteessa. Laadittavan sopimuksen osalta sivistyslautakunta esittää harkittavaksi juristipalvelun käyttämistä.

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että urak­ka-aluet­ta laajennetaan luonnoksesta 1.0 laskettuna + 52,5m2. Tuolloin urak­ka-alu­ee­seen liitetään neljä (4) Forumin aula-alueen reunaan si­joit­tu­vaa pientä sisäikkunallista liiketilaa.

Sivistyslautakunta esittää, että muutosta aiheutuva arvioitu mää­rä­ra­ha sisällytetään lisätalousarvioon, mikäli pää­kir­jas­to-nuo­ri­so­ti­la-neu­von­ta –hanke toteutetaan Forumin tiloihin ja toteutus on vuo­den 2021 aikana

Lisätietoja: torstaina 26.11. klo 9-10 sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, puh. 0400 542 062

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös