Toissijaisen oppilaaksioton kriteereihin muutoksia ryhmäkokojen osalta

Jämsän sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 27.1.2021 muutoksia oppilaaksioton kriteereihin. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2021 alkaen.

Perusopetuslain 4 § mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Lähikoulu määrittää oppilaalle muodostuvan oikeuden perusopetuslain 32 § mukaiseen koulukuljetukseen. Jämsän kaupungissa lähikoulu määräytyy oppilaaksiottoalueiden mukaan.

Vuonna 2014 päätettyjen oppilaaksi oton kriteereiden vahvistamisen jälkeen on todettu, että määritellyt ryhmäkokorajat vuosiluokkien 1-6 ja 7-9 osalta ovat liian korkeat. Kun oppilaille myönnetään oikeus toissijaiseen koulupaikkaan keväällä sen hetkisen oppilasmäärätilanteen mukaan, ja kun syksyllä kouluun tulee esimerkiksi paikkakunnalle muuttaneita uusia oppilaita, muodostuvat opetusryhmät usein suuriksi (yli 25 oppilasta/opetusryhmä), toteaa perusopetuksen rehtori Tuija Huikuri.

Uusien kriteereiden mukaan oppilaalla on oikeus saada toissijainen koulupaikka, jos kyseisen luokka-asteen perusopetusryhmät eivät ole täynnä ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen. Hakijan ei tarvitse täyttää opetuksen järjestäjän vahvistamia kriteerejä, jos opetusryhmässä on tilaa.

Toissijaista oppilaaksi ottamista ei tehdä, jos perusopetusryhmän koko :

1. vuosiluokilla 1-6 on 20 oppilasta tai enemmän (nykyisin 25).
2. vuosiluokilla 7-9 on 20 oppilasta tai enemmän (nykyisin 24).
3. yhdysluokalla 1-2 tai yli kahden ikäryhmän yhdysluokalla 18 oppilasta/ opettaja. Muut enintään kahden ikäluokan yhdysluokat 20 oppilasta tai enemmän (ei muutosta nykyiseen).
4. on lainsäädännössä määritellyn enimmäisoppilasmäärän mukainen.

Toissijaiseen kouluun myönnetty oppilaspaikka ei saa aiheuttaa lisäresurssin tarvetta esim. valinnaisaineiden osalta.

Siirtymäsäännöksen mukaan oppilaat, joille toissijainen koulupaikka on myönnetty lukuvuodeksi 2020-2021 saavat jatkaa nykyisessä koulussaan vuosiluokan 6. tai vuosiluokan 9. loppuun asti. Näihin oppilaisiin sovelletaan päätöstä tehtäessä tällä hetkellä voimassa olevia toissijaisen oppilaaksioton ryhmäkokosäännöksiä.

Toissijaisen koulupaikan myöntämisen edellytyksenä on edelleen sivistyslautakunnan päätös 10.4.2014 § 41, jonka mukaan oppilaan huoltaja sitoutuu huolehtimaan koulukuljetuksista tai niiden kustannuksista. Kaupungin järjestämät koulukuljetukset suunnitellaan oppilaiden ensisijaisten koulupaikkojen perusteella. Näin ollen sivistyslautakunnan 29.5.2018 § 55 hyväksymä koulukuljetusopas pysyy myöskin muuttumattomana.

Lisätietoja:
perusopetuksen rehtori Tuija Huikuri puh 040 702 8379

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös