Varhaiskasvatuksen henkilöstö pääosin tyytyväisiä toimintaan

Jämsän sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 25.11.2020 varhaiskasvatuksen henkilöstölle tehdyn kyselyn tuloksia.

 

 

Jämsän varhaiskasvatuksessa kerätään säännöllisesti palautetta. Var­hais­kas­va­tuk­ses­sa oleville yli 3-vuotiailta lapsilta on kysytty vuo­sit­tain, parittomina vuosina kysely tehdään huoltajille ja parillisina vuo­si­na henkilöstölle.

 

Vastauksia henkilöstökyselyyn saatiin yhteensä 124, joka on muutama enemmän kuin vuonna 2018. Kaikkiaan var­hais­kas­va­tuk­ses­sa työskentelee kasvatus, opetus- ja hoitotehtävissä noin 160 työn­te­ki­jää. Vastaajista 14 työskenteli perhepäivähoidossa ja 110 päi­vä­ko­deis­sa, heistä 17 esiopetuksessa.

 

Vastaajista suurin osa (82 – 94 %) oli joko täysin tai osittain samaa miel­tä seuraavista asioista: var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­ma/esiope­tus­suun­ni­tel­ma on selkeä ja helposti luettava, niistä löytyy tarvittava tie­to ja ne tukevat toiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Vastaajat myös ko­ki­vat, että pystyvät toteuttamaan varhaiskasvatus- ja esi­ope­tus­suun­ni­tel­mien mukaista toimintaa. Positiivinen pedagogiikka ja ruo­ka­kas­va­tus­oh­jel­ma Sapere ovat osa toimintaa lähes kaikilla (95 – 98 % täy­sin tai osittain samaa mieltä). Samoin työskentelyn pohjana ole­vat arvot ja osallisuuden käsite olivat selvillä lähes kaikilla.

 

94 % vastaajista oli joko täysin tai osittain sitä mieltä, että lapset tu­le­vat huomioiduiksi eri tavoin ryhmässä, heillä on aikaa leikkiä ja lap­set kokevat ryhmän ilmapiirin turvalliseksi ja tuntevat kuuluvansa ryh­mään.

 

Eniten hajontaa oli siinä, miten säännöllisesti tehdään pedagogista do­ku­men­toin­tia, onko ryhmissä/yksiköissä kos­ka näin on aina ollut -tyyppisiä toimintatapoja ja sääntöjä ja henkilöstön koulutussuunnitelmiin liittyvissä ky­sy­myk­sis­sä. Hajontaa oli myös siinä, miten arvioitiin vanhempien an­ta­van palautetta toiminnasta ja ottavan osaa sen suunnitteluun sekä sii­nä, huomioidaanko lasten mielipiteet oppimisympäristön suun­nit­te­lus­sa ja miten oppimisympäristö tukee lasta. Myös arviossa Mitä pi­dät päiväkodista –pelistä oli jonkin verran hajontaa.

 

 Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin, henkilöstön toimintatapojen ja pedagogisen osaamisen kehittämistä tulee jatkaa edelleen sekä yksikkö että koko varhaiskasvatuksen tasolla. Myös tapoja ja välineitä vanhempien osallisuuden ja palautteen antamiseen tulee kehittää esimerkiksi niin, että palautetta ja arviointia toiminnasta pyydetään huoltajilta lyhyillä kyselyillä useammin toimintavuoden aikana joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn sijaan. Vasu- ja esiopetuskeskusteluissa tulee kannustaa huoltajia tähän, toteaa varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen.

 

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
puh. 040 507 9571

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös