Kaupunginhallituksen päätöksiä 14. kesäkuuta 2021

Matkailun yhteistoimintasopimua hyväksyttiin. Jämsä on ensi vuoden alusta lukien osa Visit Jyväskylä Regionin markkinoimaa Keski-Suomen matkailualuetta. Hallintosäännön muutos etenee valtuuston hyväksyttäväksi. Muutos mahdollistaisi valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden osa-aikaisena luottamushenkilönä. Kaupungin palvelu-ja asiointiliikenteen liikennöitsijät valittiin.

Esityslista 14.6.2021

Palvelu- ja asiointiliikenteen hankinta vuosille 2021 – 2024/2026

Hankinnan kilpailutuksessa haettiin liikenteenharjoittajia hoitamaan Jämsän kaupungin palvelu- ja asiointiliikennettä. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo ylittää EU-kynnysarvon ja on optiovuodet mukaan luettuna noin 750.000 €.

Hankintasopimus tarjouspyynnön mukaisesti päätettiin tehdä osa-alueittain seuraavasti:

1. Jämsänkosken alue: Pohjois-Jämsän Taksi
2. Kuoreveden alue: Ruohon Taksit Oy
3. Jämsän alue: Jokilaakson Tilausliikenne ky
4. Länkipohjan alue: Ruohon Taksit Oy

Hankintapäätökset tehdään ehdollisina, sillä valituksi tulleiden tarjoajien tulee toimittaa tarjouspyynnössä luetellut tilaajavastuulain mukaiset todistukset sekä hankintalain mukaiset rikosrekisteriotteet hankintayksikölle ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Asiakirjojen toimittamisen ja hankintapäätöksen lainvoimaisuuden jälkeen tullaan tekemään hankintasopimus. Sopimus katsotaan sopimusoikeudellisesti syntyneeksi sopimuksen allekirjoittamishetkellä. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai tämän katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi (odotusaika).

Matkailun yhteistoimintasopimus

Matkailun yhteistoimintasopimus Jyväskylän kaupungin/Visit Jyväskylä Region sekä Jämsän kaupungin kanssa hyväksyttiin liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti määräaikaisesti kolmen vuoden ajalle 1.1.2022 – 31.12.2024.

Matkailun yhteistoimintasopimuksen taustalla on tavoite profiloida Keski-Suomen matkailusta näkyvämpi, laajempi ja ammattimaisempi kokonaisuus, joka näkyy vahvemmin myös muiden toimialojen yhteistyössä.
Sopimuksen myötä Jämsän kaupunki on osa Visit Jyväskylä Regionin markkinoimaa Keski-Suomen matkailualuetta. Jämsän matkailualue (HimosJämsä) ja matkailutarjonta näkyy sovitusti Visit Jyväskylä Regionin markkinoinnissa, neuvontatyössä, sidosryhmäviestinnässä ja DMO:n (Destination Management Organization) yhteisissä kehittämistoimissa

Kaupunginhallituksen toiminnan arviointi

Kaupunginhallitus keskusteli toimintansa itsearvioinnin tuloksista.

Talousarvioasetelma talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

Kaupunginvaltuustolle esitetään talousarvioasetelmaa talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 pohjaksi. Talousarvioasetelma on kaupungin kirjanpidon järjestelmän pohja, jolle suunnittelu, päätöksenteko ja seuranta perustuvat.

Talousarvion 2022 raami ja taloussuunnittelun ohjeistus

Talousarvion 2022 laadintaohjeet aikatauluineen hyväksyttiin ja päätettiin toimintakatteen perusraamiksi 0 prosenttia toimialatasolla verrattuna 2021 talousarvioon. Talouden raamitukseen ja ohjeistukseen palataan syksyllä.

Hallintosääntö 1.8.2021 alkaen

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan 1.8.2021 lukien voimaan tulevan hallintosäännön muutosten hyväksymistä.

Hallintosäännössä käsitteistöä ja nimikkeitä on ajanmukaistettu. Toimivaltasäännöksiä on täsmennetty ja täydennetty vastaamaan jo päätettyjä organisaatiomuutoksia ja muuttunutta lainsäädäntöä. Täysin uutena asiana hallintosääntöön on lisätty, että kaupunginvaltuusto voi erikseen päättää kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävien osa-aikaisuudesta.

Jämsän kaupungin palkkio-ja matkustussääntö

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että palkkio- ja matkustussäännön euromääräiset korvaukset ja perusteet pidetään ennallaan. Osa-aikaisella puheenjohtajalla ei ole oikeutta vuosipalkkioon eikä toimituspalkkioihin. Palkkio- ja matkustussäännön soveltamisohjeista päättää kaupunginhallitus.

Palkkiosäännön soveltaminen vaaliviranomaisiin

Vaaliviranomaisiksi valituille luottamushenkilöille päätettiin maksaa välttämättömästä kouluttautumisesta toimituspalkkio 80 euroa sekä matkakorvaukset.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2020

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2020 merkittiin tiedoksi.

Sosiaaliasiamies sai vuonna 2020 selvitettäväkseen 401 uutta eri asiaa (429 vuonna 2019). Yleisempiä selvitettäviä asioita olivat nytkin lastensuojeluasiat, joita tuli 122 (119). Vammaispalveluista tuli selvitettäväksi 61 (73) ja ikääntyneiden palveluista 89 (73) asiaa. Asiakaslain mukaisia muistutuksia tuli yhteensä 70, kun niitä edellisvuonna 2019 kertyi 75. Selvitys on esityslistan liitteenä.

Täyttöluvat

Hyväksyttiin seuraavat täyttöluvat
– Valvontatoimen lupasihteerin toimi 1.11.2021 alkaen.
– Koulupsykologin virka 1.8.2021 alkaen
– Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määräaikaiset toimet muutettiin äänestyksen jälkeen vakituisiksi toimiksi.

Jorma Poti ehdotti varhaiskasvatuksen lastenhoitajien toimien täyttämistä vakituisina. Jukka Haaparanta, Ulla Patronen, Timo Salokorpi, Markku Kankainen ja Sanna Rajala kannattivat (äänestys 7-2).

Vaasan hovioikeuden päätös / Himos-Resort

Vaasan hovioikeuden 4.6.2021 päätös koskien HimosResort Oy:n vaatimaa jatkokäsittelylupaa merkittiin tiedoksi. Hovioikeus on tutkinut jatkokäsittelyluvan edellytykset ja todennut päätöslauselmassaan, että jatkokäsittelylupaa ei myönnetä ja käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

Pääkirjaston, neuvonnan ja nuorisotilojen sijoittuminen Forumin kiinteistöön / vuokrasopimuksen hyväksyminen

Vuokrasopimus ja siihen tehdyt muutokset hyväksyttiin.

Sopimukseen on tehty seuraavat muutokset:
1. Kohtaan 15 on lisätty sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero mitattavaksi suureeksi.
2. Kohtaan 15 on lisätty, että kirjaston asiakkaille suunnatut pysäköintipaikat 15kpl pysyvät maksuttomina koko sopimuskauden ajan. Vuokralainen vastaa pysäköintipaikkojen merkitsemisestä ja tarvittavista opasteista.
3. Kohtaa 16 /1 on täydennetty: Huoneisto luovutetaan vuokralaiselle vasta, kun saneeraus on toteutettu kokonaisuudessaan tämän sopimuksen mukaisesti.
4. Kohtaan 16/18 on tarkennettu siten että vuokrasopimuksen päätyttyä tilan tulee olla tyhjennetty ja tarkastettu sen olevan sopimuksen alkamista vastaavassa kunnossa, normaalia käyttötarkoituksen mukaista kulumista lukuun ottamatta. Lisäksi kaikki tilan avaimet on oltava palautettu taloyhtiölle, sähkö- ja vesimaksut on maksettu ja vuokrarästejä ei ole.

Kiinnitysten vapauttaminen Metsäpynttä alueelta / Himos Resort

Kaupunginhallitus päätti vapauttaa hallussaan olevat 16.9.2011 asetut neljä kiinnitystä, kukin määrältään 260.000 euroa, koskien määräalaa Metsäpynttä 182-408-2-38-M611. Vapautetut kiinnitykset Jämsän kaupunki siirtää jälkipantin haltijalle pantinhaltijan pyynnöstä.

Lisäksi päätettiin, että mikäli maankäyttösopimuksella avataan rakennettavaksi vielä sopimuksen mukaan rakentamattomia alueita, kaupunki vaatii maakäyttösopimuksen mukaisen rahalaitoksen antaman pankkitakauksen suoritusten vakuudeksi.

Sopimus väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenistä ja toimielimen asettamisesta

Merkittiin tiedoksi kuntakokouksen muistio koskien väliaikaista valmistelutoimielintä.

Keski-Suomessa väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja sen asettamisesta on yksimielisesti sovittu 3.6.2021 pidetyssä kuntakokouksessa. Kuntakokouksessa SoTe kuntayhtymää edustivat jäsenkuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä kunnanjohtajat.

Valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimii Kati Kallimo. Puheenjohtaja toimii vastuuvalmistelijana Keski-Suomessa. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Hanna Helaste, toinen varapuheenjohtaja Tuija Koivisto ja kolmas varapuheenjohtaja Juha Kinnunen.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Kaupunginhallituksen kokous 28.6.2021 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös