Kaupunginhallituksen päätöksiä 31. lokakuuta 2022

Jämsän tuloveroprosentiksi esitetään säädöksen mukaista 8,26 prosenttia. Kiinteistöverotukseen ei esitetä muutoksia. Energiatehokkuustyöryhmän ehdottamat energiansäästötoimet alkavat joulukuun alusta lukien. Lisäksi Jämsän kaupunki liittyy Astetta alemmas -kampanjaan.

Esityslista 31.10.2022 (linkki)

Jämsän kaupungin energiasäästötoimenpiteet 2022–2023 ja liittyminen Astetta alemmas -kampanjaan

Hyväksyttiin energiatehokkuustyöryhmän ehdottamat energiansäästötoimenpiteet ajalle  1.12.2022-30.4.2023 sekä Jämsän kaupungin liittyminen Astetta enemmän -kampanjaan kampanjakumppaniksi.

Jämsän kaupungin energiatehokkuustyöryhmä on ehdottanut useita energiansäästötoimenpiteitä tulevalle talvelle 2022–2023. Säästötoimenpiteitä ovat muun muassa katuvalojen ja pihavalaistusten valaisuajan lyhentäminen, kaupungin kiinteistöjen lämpötilojen laskeminen, uimahallin käyttäjämäärien kasvattaminen hiljaisiin aikoihin, sekä henkilöstön ohjeistaminen energian kulutuksen säästämiseksi.

Antolaina Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle

Jämsän Yrityskiinteistöt on hakenut kaupungilta kassalainaa investointien alijäämän kattamiseen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto myöntää Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle 250.000 euron antolainan kolmeksi vuodeksi.

Kunnallinen tuloveroprosentti

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto hyväksyy vuoden 2023 kunnallisveroprosentiksi säädöksen mukaisen 8,36 prosenttia.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen ja sitä koskevan lainsäädännön johdosta, kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä.

Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto päättää kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023:

Vakituinen asuinrakennus 0,45 %
Muu asuinrakennus 1,05 %
Yleinen kiinteistövero
– rakennukset 1,00 %
– maapohja 1,00 %
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
Voimalaitokset 2,50 %
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Lausuntopyyntö maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen 2023 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta

Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan vastauksen lausuntopyyntöön.
Jämsän kaupungilla ei ole huomauttamista maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen vuoden 2023 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan. Jämsän kaupunki osallistuu yhteistoiminta-alueen kehittämisyksikön toimintaan.

Äitienpäiväkunniamerkit 2023

Kaupunginhallitus päätti tehdä esityksen äitienpäiväkunniamerkin saajista Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.

Äitienpäivän kunniamerkki myönnetään lasten ja nuorten esimerkillisestä kasvatustyöstä sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisessä ansioituneelle henkilölle.

Tietokoneiden hankinta 2021-2025 dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisellä kilpailutuksella

Tietokoneet päätettiin hankkia hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneeltä Tietokeskus Finland Oy:ltä. Sopimuskausi on 1.11.2022 – 31.12.2023.

Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS eli Dynamic Purchasing System) on digitaalinen hankintamenettely.

Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut yhtiön perustaminen

Päätettiin perustaa ”Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut Oy”–niminen osakeyhtiö ja hyväksyä yhtiön yhtiöjärjestys sekä yhtiön osakassopimus. Lisäksi yhtiökokousedustajalle annettiin ohje:

– Valita yhtiön hallitukseen neljä jäsentä, joista konserniohjeen mukaiseksi viranhaltija edustajaksi toimitusjohtaja Jussi Aalto. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan edellä mainituista jäsenistä.
– Valita perustavassa kokouksessa yhtiön toimitusjohtajaksi Jämsän Ateria ja puhtauspalvelut liikelaitoksen liikelaitosjohtaja Mervi Västinen. Yhtiökokousedustaja valtuutetaan perustamaan yhtiölle pankkitili.
– Pyytää K-S hyvinvointialuetta nimeämään ehdokkaansa yhtiön hallitukseen, mielellään edustaen molempia sukupuolia.

Yhtiöjärjestyksen päätettiin tehdä muutos:  4 §: Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä viiteen (4-5) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous nimeää hallituksen jäsenet, joista vähintään yksi ja enintään kaksi edustaa vähemmistöosakkaita. Hallitus nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallitus sopi ehdokaslistasta: Erja Laaksonen, Reima Lahtinen, Sanna Pekki, Katja Minkkinen, Marita Parkkonen.
Suljetussa lippuäänestyksessä (9 äänestyslippua) äänet jakaantuivat seuraavasti. Kolme eniten ääniä saanutta: Laaksonen 9 ääntä vpj. Sanna Pekki 8 ääntä, pj. Katja Minkkinen 6 ääntä.  Marita Parkkonen 1 ääni ja Reima Lahtinen 3 ääntä.

Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry:n maksuvalmiuslaina

Jämsänkosken Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry:lle päätettiin myöntää 60.000 euron maksuvalmiuslaina normaalein konsernirahoitusehdoin.

Kyseessä on yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii Jämsänkoskella yhteistyössä Jämsän kaupungin kanssa vanhusten asuin- ja elinolojen parantamiseksi.

Eduskuntavaalit 2023: Vaalipäivän äänestyspaikoista päättäminen

Eduskuntavaalien äänestysaluejako on kaupunginvaltuuston aiemman päätöksen mukainen. Varsinaisen vaalipäivän 2.4.2023 äänestyspaikkoina toimivat seuraavat:

001. Kaipolan äänestysalue                            Kaipolan koulu
002. Seppolan äänestysalue                           Jämsän Liikuntahalli
003. Kuoreveden äänestysalue                       Kuoreveden koulu
004. Jämsänkosken äänestysalue                    Koivutie 4:n liiketila
005. Koskenpään äänestysalue                       Koskenpään terveysasema

Lisäksi Keskusvaalilautakunta valtuutettiin ottamaan käyttöön eduskuntavaalien äänestysten valmistelussa mahdolliset erityisjärjestelyt covid-19-pandemian tilanteen mukaisesti.

Eduskuntavaalit 2023: Ennakkoäänestyksen järjestäminen ja ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen

Vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestys päätettiin järjestää kaupungin omana toimintana.

Ennakkoäänestyspaikat ovat:
Jämsän liikuntahalli, käyntiosoite on Keskuskatu 16, 42100 Jämsä.
Koivutie 4:n liiketila, käyntiosoite Koivutie 4, 42300 Jämsänkoski.
Kuoreveden kirjasto, käyntiosoite Lentoasemantie 1, 35600 Halli.
Länkipohjan kirjasto, käyntiosoite Kirjastotie 4, 35400 Längelmäki.
Koskenpään terveysasema, Keuruuntie 5, 42440 Koskenpää

Ennakkoäänestyksen aukioloajat on mainittu esityslistassa. Lisäksi päätettiin laitosäänestyksen paikoista ja äänestyspaikoista sosiaalihuollon yksiköissä. Keskusvaalilautakunta valtuutettiin ottamaan käyttöön aluevaalien äänestysten valmistelussa mahdolliset erityisjärjestelyt covid-19-pandemian tilanteen mukaisesti.

Jämsän kaupungin henkilöstön liikunta-, kulttuuri- ja hierontaetuus vuodesta 2023 alkaen

Päätettiin ottaa käyttöön 200 euron liikunta-, ja kulttuuri- ja hierontaetuus työntekijää kohti 1.1.2023 alkaen entisen 100 euron sijaan. Henkilöstöpalvelut budjetoi menoerän vuoden 2023 talousarvioon. Etuussopimus on tehty Edenred Oy:n kanssa.

Uudistettu aktiivisen tuen toimintatapa

Hyväksyttiin uudistettu aktiivisen tuen toimintatapa.

Aktiivisen tuen toimintatapa on osa normaalia esimiehen työhyvinvointi- ja työkykyjohtamista, jonka keskeinen tehtävä on myös ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä. Malliin sisältyy varhaisen tuen, paluun tuen ja tehostetun tuen vaiheet. Päivitetyssä aktiivisen tuen toimintamallissa on pyritty eroon sairauspoissaolokeskeisyydestä ja korostettu kaikenlaisen huolen tai puheeksi oton merkitystä sekä kuvattu työkyvyn laaja-alaisuutta ja siten sen moninaisia tukimahdollisuuksia.
Uudistettu toimintamalli on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ja siitä järjestetään koulutus esimiehille.

Vastuullinen työkäyttäytyminen Jämsän kaupungissa

Vastuullisen työkäyttäytymisen malli ilmoittamislomakkeineen hyväksyttiin.

Vastuullisen työkäyttäytymisen ohje on päivitetty kesäkuussa 2022. Päivityksen yhteydessä ohjetta on tiivistetty, lakien ajantasaisuus varmistettu sekä lisätty aineiston säilytysaika. Ohjeeseen on lisätty tietosuojanäkökohtia ja otettu käyttöön Aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen lomake ”Ilmoitus työnantajalle työssä koetusta häirinnästä” häirintätapausten käsittelyyn ja kirjaamiseen. Uudistettu toimintaohje on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ja siitä järjestetään koulutus esimiehille.

Toimintaohje työpaikkaväkivallan ehkäisemiseksi

Toimintaohje työpaikkaväkivallan ehkäisemiseksi hyväksyttiin.

Työpaikkaväkivallalla tarkoitetaan tilanteita, joissa työntekijöitä loukataan sanallisesti, uhataan tai pahoinpidellään työhön liittyvissä oloissa ja jotka suoraan tai epäsuorasti vaarantavat työntekijöiden turvallisuuden, terveyden tai hyvinvoinnin.

Työpaikkaväkivallan ohje on päivitetty kesäkuussa 2022. Toimintaohje on käsitelty yhteistyötoimikunnassa. Uudesta toimintaohjeesta järjestetään koulutus esimiehille.

Konsernipalvelujohtajan viran perustaminen ja rekrytoinnin käynnistäminen

Henkilöstösuunnitelmaan esitetään konsernipalvelujohtajan viran perustamista. Virkatehtävinä ovat nykyiset sekä talousjohtajan että hallintojohtajan tehtävät. Vuoden 2023 aikana tehtävien hoito ja perehdytys painottuu talouteen ja seuraavana vuonna hallinnon tehtäviin. Perehdytystä on annettava riittävän pitkällä ajanjaksolla.

Kaupunginhallitus päätti perustaa konsernipalvelujohtajan viran 1.1.2023 alkaen ja vahvisti viran kelpoisuusehdot.  Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehdot ovat KVTES:in mukaiset. Konsernipalvelujohtajan valinnan rekrytointiryhmään luottamushenkilöedustajiksi valittiin Lotta Ahola, Jorma Poti ja Matti Similä. Lisäksi ryhmässä asiantuntijajäseninä ovat kaupunginjohtaja, talousjohtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Työryhmän sihteeriksi kutsutaan suunnittelija Katja Lahtinen.

Rekrytointityöryhmän tehtävänä on päättää ilmoittelusta, hakuajasta, haastatteluun kutsuttavista, henkilöarvioinneista ja haastatteluista sekä tehdä kaupunginhallitukselle ehdotus valittavasta viranhaltijasta.

Täyttöluvat ja nimike- ja palvelusuhdemuutokset

Hyväksyttiin muutokset ja myönnettiin täyttöluvat:

–     Hallintotiimin toimistosihteerin tehtävänimike muutetaan tiedonhallinnan asiantuntijaksi
–     Perustetaan uusi työnsuunnittelijan vakanssi ja myönnettiin täyttölupa 1.12.2022 lähtien
–     Hallintosihteerin viralle myönnettiin täyttölupa ehdolla, että sisäiset tehtäväjärjestelyt toteutuvat suunnitellusti.
–      Perustetaan työllisyyden kuntakokeiluun määräaikaisen omavalmentajan virka. Täyttölupa  myönnettiin ajalle 1.12.2022-31.12.2024 .
–      Jatkettiin kuntakokeilun kahden omavalmentajan ja yhden työkykykoordinaattorin virkaa 31.12.2024 saakka.
–       Vammaispalveluohjaajien toimet muutetaan viroiksi
–       Lähihoitajan toimen täyttölupa Kuhmoisten tehostettuun palveluasumiseen
–       Kaupunginpuutarhurin tehtävä muutettiin viraksi ja täyttölupa myönnettiin
–       Liikuntapaikkamestarin täyttölupa
–       Perustettiin suunnittelijan toimi ja täyttölupa myönnettiin. Tehtävät jakaantuvat 50 / 50 elinvoimatoimen ja konsernihallinnon kesken.
–       Kaksi varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttölupaa.

Valtuustoaloite

Määräaikaisen työsuhdeasuntomallin käyttöönoton mahdollisuudet rekrytoinneissa

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kaupunki tarjoaisi puoleksi vuodeksi Jämsänmäen tyhjillään olevia vuokra-asuntoja toisesta kunnasta muuttavalle työntekijälleen työsuhde-etuna.

Annetussa vastauksessa todetaan, että Koy Jämsänmäen tilanne vajaakäytön suhteen on muuttunut olennaisesti, kun yhtiön asuntoihin asutettiin nopealla tahdilla ukrainalaisia sotapakolaisia. Tästä syystä, asuntoetuuden käyttöönotto ei ole toistaiseksi ajankohtaista. Tällä hetkellä asuntojen käyttöaste on noin 96%. Muutoin työsuhdeasunnon myöntäminen nähdään kannatettavana ajatuksena sekä kaupungin että Koy Jämsänmäen markkinoinnin näkökulmasta. Asuntoetu katsotaan saajalleen veronalaiseksi tuloksi mikä saattaa asuntoetuuden vetovoimaa.

Kiinteistö Oy Jämsänmäen lausunto annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen. Valtuustolle esitetään, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Eronpyyntö luottamustehtävästä: Jämsän Vesi liikelaitoksen johtokunta

Antti Lähdesmäelle myönnettiin ero Jämsän Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä. Hänen tilalleen johtokuntaan varsinaiseksi jäseneksi valittiin Tommi Sinisammal ja varalle Joonas Valkeajärvi.

Kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpano

Valtuuston 10.10.2022 tehdyt päätökset päätettiin panna täytäntöön. Kokouksessa jätetyn valtuustoaloitteen osalta valmisteluvastuu on elinvoimatoimialalla.

Lausuntopyyntö: Terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän talousarvio vuodelle 2023: Keuruun yhteistoiminta-alue

Keuruun kaupunki / Keurusselän ympäristölautakunta on pyytänyt kuntien lausuntoa terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon Keuruun yhteistoiminta-alueen vuoden 2023 talousarvioesityksestä.

Jämsän kaupungilla ei ole huomauttamista terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon Keuruun yhteistoiminta-alueen talousarvioesitykseen. Keuruun kaupungille esitetään selvityksen käynnistämistä terveysvalvonnan ja etenkin eläinlääkinnän vaihtoehtoisten kustannusten jakoperusteista kuntien kesken.

Kiinteistöjen luovuttaminen rakentamattomana – sopimussakko

Kaupunginvaltuustolle päätettiin esittää, että Sami Nyman LKV Oy:ltä perittävän sopimussakon määrän kohtuullistamista esittelytekstissä mainituilla perusteilla.  Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan sopimussakon kohtuullinen määrä olisi 10 % alkuperäisen sopimussakon määrästä lisättynä Jämsän kaupungille asian selvittämisestä aiheutuneilla kustannuksilla.

Kyseisessä kiinteistöjen kauppakirjassa on muun muassa sovittu, ettei kaupan kohteena olleita kiinteistöjä saa luovuttaa eteenpäin rakentamattomana ilman myyjän suostumusta. Mikäli ostaja luovuttaa tontin tai osan tontin omistuksesta, tulisi siitä suorittaa sopimussakko. Ostaja oli luovuttanut tontit edelleen rakentamattomina Himoskuutio Oy nimiselle yhtiölle.

Jämsä Tehdas jatkohanke

Jämsä Tehdas – ketterien kokeilujen yhteisöalusta työlle, yrittämiselle ja oppimiselle -hankkeelle päätettiin hakea rahoitusta. Hankkeelle myönnetään omarahoitusosuus vuosille 2023-2025, yhteensä enintään 172 959 euroa. Hankkeen toteutuksesta vastaa elinvoimatoimi. Yhteisömanageri Petteri Koskinen valtuutettiin tekemään hakemusasiakirjoihin teknisiä korjauksia ja rahoittajan vaatiessa jakamaan hankkeen kahteen erilliseen, kehittämis- ja investointihankkeeseen.

Työturvallisuuskäytännöt elinvoimatoimialalla

Jämsän kaupungin työturvallisuuskäytännöt hyväksyttiin noudatettavaksi konserniohjeena.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös