Kaupunginvaltuuston päätöksiä 29. marraskuuta 2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion, taloussuunnitelman vuosille 2023-24 ja investointiohjelman vuosille 2022-25. Valtuusto kokousti Vitikkalan koululla terveysturvallisesti maskisuositusta noudattaen. Kokous kesti kolme tuntia.

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Valtuusto toimitti suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Keski-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2024 sekä investointiohjelma vuosille 2022-2025

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 – 2024 taloussuunnitelma sekä vuosien 2022 – 2025 investointiohjelman hyväksyttiin.

Vuoden 2022 talousarvio on 1.898.350 euroa alijäämäinen. Jämsän kaupungin taseessa on kumulatiivista ylijäämää vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen 3,6 milj. euroa. Vuoden 2023 tilinpäätöksen odotetaan olevan 698.444 euroa ylijäämäinen, joten katettavaa ei kerry taloussuunnitelmavuosina. Vuoden 2022 talousarvio perustuu nykyisiin veroprosentteihin, verotuloennusteisiin ja kuntatalousohjelman mukaisiin valtionosuuksiin.

Talousarviosta on julkaistu erillinen tiedote 22.11.2021

Eropyyntö luottamustehtävästä

Risto Äikkäälle myönnettiin ero uskotun miehen tehtävästä. Uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen nimeäminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Kaupunginjohtajan sijaisuuden hoito

Anna-Liisa Juurinen määrättiin hoitamaan kaupunginjohtajan tehtäviä ajalla 1.- 28.2.2022.
Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot ovat samat kuin vakituisen kaupunginjohtajan johtajasopimuksessa.

Vastaukset valtuustoaloitteisiin

Seuraaviin valtuustoaloitteisiin annetut vastaukset todettiin riittäviksi ja aloitteet loppuun käsitellyksi.

Tonttien myynti tarjouskilpailulla / Himos-Lehtelän ja Myllymäki II tontteja

Aloitteessa on esitetty, että Himoksella sijaitsevista Himos-Lehtelän vapaa-ajantonteista ja Myllymäki II teollisuusalueella 3 – 5 tonttia myydään tarjouskilpailulla, jotta alueet saadaan rakentumaan.

Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että Elinvoimatoimi on valmistellut yritystonttien ja loma-asuntotonttien alennusmyyntikampanjan. Tonttien alennusmyyntikampanjaa on toteutettu useammassa vaiheessa. Kampanja jatkuu edelleen.

Rasua-Haaviston kevyen liikenteen väylän liikenneturvallisuushankkeen eteenpäin vieminen

Aloitteessa on esitetty, että Rasua-Haaviston kevyenliikenteen väylä tulee nostaa takaisin listalle ja sitä tukee hyväksytty Sovijärven rantaosayleiskaava. Hankkeen pitää olla ykkösasia kuntalaisten turvallisuutta ajatellen, koska raskas liikenne jyrää kapealla tieosuudella pyöräilijöiden kanssa.

Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että teknisen lautakunnan käsittelyssä Rasua-Haavisto kevyen liikenteen väylä vaihdettiin Kääpälä-Kollinmäki yhteysväliin. Päätös syntyi demokraattisesti ja on lainvoimainen.

Valtuustoaloite on toimitettu ELY-keskukselle tiedoksi ja huomioitavaksi, kun ELY-keskus arvioi kevyen liikenteen verkon kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. ELY-keskus on ilmoittanut, että aloite otetaan huomioon.

Ohjeistuksen laatiminen vapaa-ajan asunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi

Valtuustoaloitteessa on esitetty, että kaupunki laatii vapaa-ajan asunnon omistajille ohjeistuksen ja kriteerit kuinka asunto on mahdollista muuttaa vakituiseksi asunnoksi.

Annetussa vastauksessa todetaan, että aloitteen johdosta on käynnissä selvitys ranta-alueista, joilla olisi kuntatalouden näkökulmasta edullisin osoittaa lisää vakituista ranta-asumista. Selvitys valmistuu päätöksenteon tueksi marraskuun loppuun mennessä.

Ehdotus Jämsän peruskouluissa oppilaille tarjottavasta aamupalasta

Annetussa vastauksessa todetaan, että perusopetuslaissa säädetään kouluissa tarjottavasta maksuttomasta ateriasta. Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Lisäksi kouluruokailusuosituksen mukaan oppilaille tulee järjestää mahdollisuus maksuttomaan ravitsevaan välipalaan, mikäli koulun oppitunnit jatkuvat pitempään kuin kolme tuntia koululounaan jälkeen. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalle oppilaalle tarjotaan aina välipala toiminnan yhteydessä. Perusopetuslaki ei velvoita koulutuksen järjestäjää kustantamaan aamupalaa perusopetuksen oppilaille.

Lisäksi vastauksessa on selvitetty laajasti aamupalasta aiheutuvia raaka-aine ja henkilöstökustannuksia sekä hyötyjä ja haittoja. Lopuksi todetaan, että aamupalan tarjoaminen olisi selkeä laajennus Jämsän kaupungin palveluissa, jolle kaupungin taloudellinen tilanne asettaa omat reunaehtonsa. Sivistystoimialan vuoden 2021 talousarvion taso eikä vuoden 2022 talousarvioesitys annetussa raamissa mahdollista toimintaa

Lukiokoulutusta koskeva teatterilukion alkamismahdollisuuksien selvitys

Valtuustoaloitteessa esitetään teatterilukion aloittamismahdollisuuksien selvittämistä. Lisäksi esitetään Gradian opiskelija-asuntolan hyödyntämistä muualta tuleville opiskelijoiden asumiseen.

Annetussa vastauksessa todetaan, että erityisestä tehtävästä on säädetty lukiolaissa (6 § 3 mom.) Erityisen koulutustehtävän hoitamiseen lukiolla on muun muassa oltava ammatilliset ja taloudelliset edellytykset järjestää erityisen koulutustehtävän mukaista koulutusta. Mikäli lukioon perustetaan teatterilinja se kasvattaa myös kustannuksia merkittävästi. Asuntolatoimintaa säätelee Laki ammatillisesta koulutuksesta. Koulutuksen järjestäjällä voi olla opiskelijoille tarkoitettu asuntola. Asuminen koulutuksen järjestäjän asuntolassa on opiskelijalle maksutonta.

Mikäli teatterilinja perustettaisiin, siihen tulee varata riittävä taloudelliset resurssit opetusjärjestelyihin ja linjan markkinointiin. Lisäksi on varmistettava opettajien saanti teatterialan opintoihin ja mahdollisuus saada asuntolapaikat. Erityistä koulutustehtävää tulee hakea opetus- ja kulttuuriministeriöstä viimeistään vuotta ennen suunniteltua koulutuksen aloittamista.

Seuraava valtuustoaloite palautettiin yksimielisesti takaisin valmisteluun.

Perhepäivähoitajille kuukausipalkka

Valtuustoaloitteessa esitetään kiinteän kuukausipalkan maksamista Jämsän perhepäivähoitajille. Aloitteen mukaan perhepäivähoitajien palkkauksessa on suuri epäkohta eli palkka ei ole kiinteä vaan vaihtelee päivittäisen lapsimäärän ja hoitoajan mukaan.

Annetussa vastauksessa todetaan, että perhepäivähoitajan peruspalkasta määrätään Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES). Lisäksi todetaan, että perhepäivähoitajalle maksettava palkka ei ole riippuvainen lasten läsnä- ja poissaoloista. Peruspalkkaan vaikuttaa mm. perhepäivähoitajalta
varattujen varhaiskasvatuspaikkojen määrä ja lisäksi ostettavan varhaiskasvatuspaikan hintaan vaikuttaa perhepäivähoitajan koulutus.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Similä, p. 040 869 3443

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös