Sivistystoimialan avustusperiaatteisiin tarkennuksia

Sivistystoimialalla myönnetään kohdeavustuksia järjestöille, yh­tei­söil­le ja yksityisille kuntalaisille. Samat periaatteet koskevat kult­tuu­ri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen avustustoimintaa. Jämsän sivistyslautakunta päätti hyväksyä uudet periaatteet kokouksessaan 25.112020 ja periaatteet tulevat voimaan 1.1.2020. Edellisen kerran avustusperusteita käsiteltiin sivistyslautakunnassa 25.4.12.2018 § 48.

Aiempiin periaatteisiin tehtiin yksi lisäys, eli jatkossa haettavana on myös vuokra-avustus. Avustusta voidaan myöntää järjestöjen sekä yksityisten tahojen jär­jes­tä­mien kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotapahtumien sekä kulttuuri-, liikunta- nuorisotoiminnan ti­la­vuok­riin. Avustusta ei myönnetä kaupalliseen tapahtumaan/ toimintaan. Toiminnalla tarkoitetaan ko. erillislakien mukaista toimintaa. Tilavuokraan ei voi saada avustusta kahdesta eri avus­tus­la­jis­ta esim. vuokra-avustusta ei voi saada, jos tilavuokra on si­säl­ly­tet­ty jo tapahtuma-avustuksen kustannuksiin. 

Tarvittavia tositteita tarkennettiin niin, että maksua varten toimitettavien tositteiden tulee perustua to­del­li­siin kuluihin, esim. matka- ja päivärahakorvauksien pe­rus­tee­na tulee olla enintään verohallinnon vahvistama kilometrikorvaus ja päi­vä­ra­han enimmäismäärä.

Avustuksia voi edelleen hakea ympäri vuoden, mutta kuitenkin viimeistään 1.12. mennessä. Hakemuksia täydentäviä liitteitä voi toimittaa myöhemminkin. Määräajan jälkeen tulleisiin ha­ke­muk­siin tehdään kielteinen päätös ei­kä edellisvuoden toimintaan myönnetä avustusta seuraavana ka­len­te­ri­vuon­na.

Avustusperiaatteet

Lisätietoja:
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
puh. 040 571 6556

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös