Hyvaks: Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkko hyväksyttiin

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksessa 11.6.2024 hyväksyttiin sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkko.

Aluevaltuusto hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjausten mukaisen palveluverkon ja palveluverkon periaatteet aluehallituksen esityksen mukaisesti yhtä muutosehdotusta lukuun ottamatta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon uudistuminen on tarpeellinen ja välttämätön osa Keski-Suomen hyvinvointialueen uudistumista, jotta valtakunnallisesti muutokselle asetetut tavoitteet sekä hyvinvointialueen omat strategiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Keski-Suomen esitys noudattaa periaatteiltaan valtakunnan yleistä linjaa, mutta on lähtökohtaisesti toiminnallisilta muutoksiltaan ja euromääräiseltä tasoltaan varsin maltillinen.

Palveluverkkotyön päätavoitteina on turvata palvelujen saatavuus ja jatkuvuus, huomioiden taloudelliset reunaehdot ja henkilöstön saatavuus. Tarkoituksena on vahvistaa ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen palveluita, monipuolistaa palvelutarjontaa sekä turvata palveluiden tuottaminen ja niiden jatkuvuus. Sosiaali- ja terveysasemien palveluja tarjotaan kaikissa kunnissa fyysisesti joko sosiaali- ja terveysasemalta tai sote-palvelupisteestä.

 

Palveluverkkoesityksen keskeisiä painopisteitä ovat:

  • Laaja-alaiset sosiaali- ja terveysasemat, jotka tarjoavat monipuolisia palveluja lähipalveluina. Näihin kuuluvat muun muassa perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, fysioterapian ja sosiaalihuollon palvelut.
  • Osastotoiminta, joka järjestetään alueellisesti. Näin palvelujen saatavuus ja jatkuvuus voidaan turvata myös erikoistuneissa hoitopalveluissa.
  • Ikääntyneiden ympärivuorokautisessa asumisessa jokaisessa kunnassa tulee olla ympärivuorokautisen hoivan yksiköitä, jotta ikääntyneiden hoidon tarpeisiin voidaan vastata paikallisesti ja kattavasti.
  • Ikääntyneiden päivätoimintaa järjestetään useilla paikkakunnilla, ja sen tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona asumista ja toimintakykyä.
  • Perhekeskusten toiminta laajenee ja monipuolistuu tarjoten kattavia palveluja lapsiperheille eri elämäntilanteissa.
  • Digitaalisten palveluiden käyttöä lisätään, jotta palvelut ovat saatavilla nykyistä laajemmin ja myös erityisryhmille.

Palveluverkkotyö oli hyvin avoin ja osallistava prosessi vaikutusarvioineen. Lausuntovaiheessa kuultiin laajasti alueen asukkaita, kuntia, henkilöstöä ja muita sidosryhmiä, ja se tuotti noin 2 000 erilaista kannanottoa ja kommenttia eri lähteistä. Poikkeuksellisen laajassa ja ainutlaatuisessa vaikutusten ennakkoarvioinnissa korostuivat palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, henkilöstön saatavuus, palveluverkkomuutosten taloudelliset ja ympäristövaikutukset sekä vaikutukset alueen kuntiin.

Hyvinvointialueen lautakunnat käsittelivät palveluverkkoesitystä toukokuussa todeten, että esitys noudattaa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjauksia.

 

Kokouksen muutosesitykset ja äänestykset

Kokouksessa tuotiin esille viisi kappaletta muutosesityksiä.

Aluevaltuutettu Jouko Nykäsen muutosehdotus, Terhi Simonen-Jokisen, Marika Visakorpi-Kemppaisen, Sari Hovilan, Irma Hirsjärven, Tuula Peltosen, Pekka Huikon, Juha Hyötyläisen, Marko Kolulan, Leena Kautto-Koukan ja Kari Parkkosen kannattamana, koski alueellisten osastojen lukumäärän säilyttämistä entisellään ja Joutsan osaston toiminnan säilymistä, kun pohjaesityksessä esitettiin osastojen määrän muutosta 12 osastosta 11 osastoon sekä Joutsan osastotoiminnasta luopumista. Äänestyksen tulos oli 19–49, poissa 1 ja asia hyväksyttiin muutosesityksen mukaisesti.

Aluevaltuutettu Terhi Simonen-Jokinen esitti Lotta Aholan, Jukka Haaparannan, Merja Lahtisen, Jorma Potin, Sanna Rajalan, Irma Hirsjärven ja Tuula Peltosen kannattamana, että Jämsän alueellisen osastotoiminnan paikkamäärä vähennetään 64 sairaansijasta vain 40:een, kun pohjaesityksessä paikkamääräksi esitettiin 30 paikkaa. Äänestyksen tulos oli 35–33, poissa 1 ja asia hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti.

Aluevaltuutettu Kauko Isomäki esitti Jouni Vuoren kannattamana Säynätsalon terveysaseman säilyttämistä. Isomäki esitti, että Säynätsalon terveysasema jatkaa toimintaansa nykyisessä laajuudessaan joko julkisena tai yksityisen lääkäriaseman, kun pohjaesityksessä terveysasemasta luovuttaisiin. Äänestyksen tulos oli 58–8, tyhjiä 2, poissa 1 ja asia hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti.

Aluevaltuutettu Leila Lindellin esitti Jari Halttusen, Sirpa Martinsin, Irma Hirsjärven ja Kari Kiiskisen kannattamana, että palveluverkkopäätökseen tehdään muutos Sumiaiskodin, Konginkankaan palvelutalon (Tupa 1, Tupa 2 ja Helmi) ja Konneveden palvelutalojen lakkautuksen osalta ja ne säilytetään palveluverkossa. Pohjaesityksessä Konginkankaan toimipiste korvattaisiin uudella toimipisteellä ja Sumiaiskodin ja Konneveden toimipisteistä luovuttaisiin korkean paikallisen peittävyyden vuoksi, alle 20 paikkaisia yksiköitä asumisen paikkoja jäisi edelleen arvioituun tarpeeseen nähden. Äänestyksen tulos oli 44–24, poissa 1 ja asia hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti.

Aluevaltuutettu Jorma Poti esitti Irma Hirsjärven, Kari Parkkosen, Sanna Rajalan ja Tuula Peltosen kannattamana, että palveluverkkoesityksen liitettä 8 muutetaan seuraavasti: ”Kaikille keskisuomalasille osoitetaan kotiasemaksi alueellinen sote-keskus, seudullinen tai paikallinen sote-asema. Sote-palvelupisteillä tuetaan palveluiden saatavuutta pitkien etäisyyksien vuoksi. Hyvinvointialueen tulee turvata kaikkien alueen asukkaiden asuinpaikasta riippumatta tasa-arvoinen mahdollisuus tavoittaa oma sote-asema.” Äänestyksen tulos oli 47–18, tyhjiä 3, poissa 1 ja asia hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti.

 

Esityslista, pöytäkirja ja striimaus

Kokouksen esityslista liitteineen on julkaistu hyvinvointialueen verkkosivuilla. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan, kun se on tarkistettu.

Valtuuston kokoukset esitetään suorana lähetyksinä hyvaks.fi-verkkosivuilla. Keski-Suomen hyvinvointialueen YouTube-kanavalta löytyy aiempien kokousten tallenteet suomeksi tekstitettynä.

 

Lisätietoja:

Jani Kokko, aluevaltuuston puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 341 2860

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös