Jämsän tulevaisuuden skenaariotyö valmistui

Jämsän tulevaisuuteen liittyvän skenaariotyön tuloksia esiteltiin Jokivarren puukolla kesäkuun 7. päivänä. Jämsän tulevaisuudesta syntyi kolme eri skenaariota: 1. Huoltovarmuus maailman jännitteissä, 2. Post-teollinen matkailukaupunki ja 3. Kestävyys ohjaa valintoja.

Jämsän tulevaisuutta ja siihen liittyviä erilaisia skenaarioita on työstetty kuluvan kevään aikana erilaisissa työpajoissa. Työn tuloksia esiteltiin kesäkuun 7. päivä Jokivarren puukoululla. Tilaisuuden järjestivät Jämsän kaupungin Tikka-hanke ja Capful Oy.

 

Tilaisuus kokosi yhteen n. 30 Jämsän tulevaisuuden skenaariosta kiinnostunutta ja siihen oli mahdollista osallistua paikanpäällä tai virtuaalisesti. Capful Oy:n  Mikael Paltschik ja Susanna Kuosmanen esittelivät työn tuloksia ja skenaarioihin varautumista ja mahdollisia toimenpiteitä arvioitiin Mentimeter -työkalun avulla osallistujien kesken.

Skenaariot ovat systemaattinen tapa hahmottaa erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia nykyhetken päätöksenteon tueksi.

Capful Oy:n  Mikael Paltschik johdatteli osallistujat skenaariotyöskentelyn ytimeen: ”Jos ajatusmaailma on rajallinen, jää paljon hyviä mahdollisuuksia huomaamatta”.

Jämsän tulevaisuuden toimintaympäristöstä muodostettiin kolme mahdollista skenaariota

Skenaario on uskottava kuvaus jostain tulevaisuuden tilanteesta sekä niiden tapahtumien kulusta, jotka johtavat nykyhetkestä tuohon tulevaisuuden tilanteeseen. Skenaarioita voidaan käyttää toimintaympäristön kehityksen ennakointiin, uusien mahdollisuuksien ja innovaatioiden tunnistamiseen, erilaisten vaihtoehtojen tunnistamiseen jne.

Jämsän tulevaisuudesta syntyi kolme eri skenaariota: 1. Huoltovarmuus maailman jännitteissä, 2. Post-teollinen matkailukaupunki ja 3. Kestävyys ohjaa valintoja.

Skenaario 1 Huoltovarmuus maailman jännitteissä

Suomi on osa läntisiä talouksia blokkiutuneessa maailmassa, missä kansainväliset jännitteet ovat olleet kiihdyttämässä deglobalisaatiota. Naton jäsenenä puolustusteollisuuden yhteistyö muiden jäsenmaiden kanssa kasvaa. Huoltovarmuus on korkealla poliittisella agendalla.

Jämsän talous saa uutta virtaa deglobalisaatiosta ja omavaraisuuspyrkimyksistä. Nämä johtavat teollisuuden ja alkutuotannon paluuseen. Investoinnit puolustusteollisuuteen kasvavat ja sitä tukevat pk-huoltoyritykset lisääntyvät.

Skenaario 2 Post-teollinen matkailukaupunki

Suomessa talouden ahdinko ohjaa kasvutavoitteista luopumiseen. Suomen talous ei kasva merkittävästi. Tuotantolaitoksia lopetetaan ja metsäteollisuuden, varsinkin paperin, tuotanto laskee yhä.

Jämsässä matkailualasta on kehittynyt toimiva ekosysteemi, missä monet pienetkin yritykset ovat mukana kehittämässä alueesta Etelä-Suomen vetovoimaisinta monimuotoisen ja ympärivuotisen matkailun kohdetta.

Skenaario 3 Kestävyys ohjaa valintoja

Kuvittele Suomi, jossa globaali ympäristökriisi vauhdittaa vastuullista päätöksentekoa. Kestävyys nousee EU:n tukemana keskeisimmäksi päätöksentekokriteeriksi niin julkisella kuin yksityisellä puolella.

Kuvittele Jämsän alue, jonka talous elää kiertotalousratkaisuista ja investoinneista muun muassa kestävään ruoantuotantoon ja uusiutuvaan energiaan.

Tarkemmat kuvaukset skenaarioista

Skenaarioiden analysointi

Jämsän tulevaisuuden toimintaympäristön skenaarioita pohdittiin miettimällä tietyn skenaarion mahdollisuuksia, uhkia ja tarvittavia toimenpiteitä. Skenaarioiden analysoinnin löydät tarkemmin liitteenä olevasta raportista.

Kuitenkin kaikissa skenaarioissa painottuivat sanat asiat: Asuminen ja väestö, Osaaminen, Energia, Matkailu ja turismi, Luonto ja ympäristö, Liikenneyhteydet ja Jämsän sijainti, Huoltovarmuus ja Politiikka.

Skenaarioista käytiin keskustelua ja yhdessä mietittiin, mitä voitaisiin tehdä Jämsän vetovoimalle, jotta tänne saataisiin asukkaita, yrittäjiä ja että nuoret palaisivat tänne opiskelujen jälkeen, koska osaavaa työvoimaa paikkakunnalla tarvitaan. Keskustelussa esiin nousivat myös matkailun vientimahdollisuudet ja metsien uusiokäyttö.

Tikka-hanke edistää uudistuvaa teollisuutta ja kaupungin elinvoimaa. Työn mahdollistaa Keski-Suomen liiton myöntämä AKKE-rahoitus, jolla pyritään Jämsän äkillisen rakennemuutostilanteen hoitamiseen, koordinaatioon ja toimintaympäristön kehittämiseen uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luomiseksi.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Marja Salonen, p. 044 901 8997

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös