Kaupunginhallituksen päätöksiä 11. syyskuuta 2023

Kaupunginhallitus ohjeistaa lautakuntia, talousarvion valmistelijoita ja talouspalveluita valmistelemaan talouden tasapainottamistoimet tuleville vuosille. Lisäksi hyväksyttiin vuoden kolmas työohjelma, käsiteltiin valtuustoaloitteita ja hyväksyttiin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjauksista.

Esityslista 11.9.2023

 

Talouden tasapainottamisohjelman käynnistäminen

Merkittiin kaupungin talouden tilanne tiedoksi. Kaupunginhallitus ohjeistaa lautakuntia ja talousarvion valmistelijoita konkretisoimaan talousarviovuodelle 2024 yhteensä kahden miljoonan euron säästötavoitteet ja taloussuunnitelmavuosille 2025, 2026 ja 2027 kolmen miljoonan euron säästötavoitteet vuositasolla. Lisäksi ohjeistetaan talouspalvelut valmistelemaan yhteensä 10-12 miljoonan euron tase-eräratkaisut sekä 3-5 miljoonan euron veroratkaisut taloussuunnitelmavuosille 2024 – 2027.

Kaupungin talouden tasapainottaminen vaatii kaikkien toimintojen sopeuttamista tulevaan palvelutasoon ja väestörakenteeseen sopiviksi. Sopeutusehdotukset koskevat niin toimialoja, hallintoa, tukipalveluita kuin luottamustoimielimiä. Talouden tasapaino edellyttää yhteensä noin 24-26 miljoonan euron sopeutustasoa neljän vuoden aikana.

– Talouden tasapainottaminen on niin iso kokonaisuus, että meidän täytyy käyttää monia eri keinoja tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Ei riitä pelkät rakenteelliset muutokset tai veroratkaisut, vaan tarvitaan kaikkia mahdollisia keinoja, korostaa konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti.

– Tavoitteena tulee olla näiden kaikkien toimien yhteisvaikutuksena se, että Jämsä ei ajaudu kriisikunnaksi ja voi päättää itse omasta taloudestaan, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti.

 

Työohjelma III/2023

Hyväksyttiin työohjelma III/2023 ja annettiin esitetyille uusille hankkeille aloituslupa.

Työohjelman mukaisesti muun muassa Tiitolanmäessä on käynnistynyt katujen saneeraus ja työt ovat alkamassa Talvialantie-Virkatie sekä Pietiläntie-Rapakontie alueella. Päällystysohjelman mukaiset kohteet tehdään loppuun ja katuvalaistuksen saneeraustyöt jatkuvat. Myös Seppolan sataman rakentamista jatketaan. Länsi-Himoksentien alittava rumpu uusitaan. Pyöräpysäköintiä kehitetään Seppolan sataman, maauimalan ja uimahallin alueilla.

 

Keski-Suomen työllisyysalueiden valmistelu

Kaupunginhallitus hyväksyi Mänttä-Vilppulan ja ehdollisena Juupajoen liittymisen Keski-Suomen eteläisen työllisyysalueen valmisteluun edellyttäen, että alueen laajentaminen hyväksytään kaikissa valmisteluun osallistuvissa eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen kunnissa. Valmisteluhankkeen omarahoitusosuus jaetaan uudelleen huomioiden uusien kuntien mukaantulo.

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus on tehnyt 4.9.2023 päätöksen irrottautua Pirkanmaan työllisyysaluevalmistelusta ja liittyä eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmisteluun. Juupajoella asian käsittely on vielä keskeneräinen.

 

Täydennys kaupungin omavelkaiseen takaukseen korkotukilainalle / Kiinteistöyhtiö Jämsänmäki Oy

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Kiinteistö Oy Jämsänmäelle omavelkaisen takauksen 240 000 euron suuruiselle korkotukilainalle kymmenen vuoden lainalle. Kiinteistö Oy Jämsänmäki luovuttaa Jämsän kaupungille vastavakuuden. Takaus on täysimääräisenä voimassa niin kauan, kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset velallisen vastuut on lopullisesti ja peruuttamattomasti maksettu luotonantajalle takaisin.

Viitaten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen 20.12.2011 annetussa komission päätöksessä 2012/21/EU (EUVL L 7, 11.1.2012, s. 3-10) asetettuihin edellytyksiin, Jämsän kaupunki toteaa taattavan rahoituksen kohteena olevien asuntoyhtiön omistamien asuntojen tulevan saamaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tukea ja yhtiön ja asuntojen olevan siten ARA-sääntelyn alaista. Tämä takaus voidaan siten lukea kaupungin myöntämäksi SGEI-tueksi. Valtuuston päätöksen jälkeen kaupunki ilmoittaa tiedon takauksesta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) edelleen välitettäväksi ympäristöministeriön kautta komissiolle joka toinen vuosi tehtävän jälkikäteisraportoinnin yhteydessä.

 

Vastauksia valtuustoaloitteisiin:

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Jukka Virtasen elämäntyölle kunniaa ja asukkaille virkistystä

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Oinaalanrannan rantareitille sijoitettaisiin puistonpenkkejä, joihin liitettäisiin QR – koodeja. Näistä voisi puhelimen avulla kuunnella Jukka Virtasen sanoittamia ja /tai laulamia kappaleita.

Yhteenvetona aloitteesta todetaan, että idea on sinänsä kannatettava ja hyvä. Kaupunki ei kuitenkaan pysty ottamaan hoitaakseen ja vastuulleen sisällön jakamiseen liittyviä asioita tai QR – koodin ja tekijänoikeusvastuiden hoitamista kaupungin nykyisessä taloustilanteessa. Hankkeen toteuttamiseksi on hyvä selvittää, soveltuisiko hanke toteutettavaksi maaseudun kehittämisrahoituksella.

Kaupunginhallitus antaa elinvoimalautakunnan ja sivistyslautakunnan päätösten mukaisen vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen: Hankemaailma näkyväksi

Valtuustoaloitteessa kysytään, että ilmeisesti kukin toimiala käynnistää hankkeita varsin itsenäisesti muita toimialoja kuulematta? Onko mahdollista yhteissuunnittelulla katsoa hanketarpeita, jolloin voidaan vähentää ennakoimattomuutta ja laajentaa hankkeista saatavia hyötyjä?

Yhteenvetona aloitteesta todetaan, että hankerahoitusta haetaan laajassa yhteistyössä sekä sisäisten, että ulkoisten kumppanien kanssa tarpeeseen perustuen. Kaikki kaupungin hankkeet perustuvat valtuuston hyväksymään strategiaan ja muihin strategisiin asiakirjoihin. Yhteissuunnittelu on jo nykyisellään olemassa oleva toimintatapa niissä tilanteissa, joissa hanke sivuaa useampaa toimialaa. Hankkeista saatavia hyötyjä on varmasti mahdollista laajentaa, mitä tarkoitusta varten kaupunginjohtaja on nimennyt elinkeinoryhmän. On myös selvää, että hankeviestintään on syytä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, jotta hankkeiden toimintaan liittyvä tieto saavuttaa kaikki tarpeelliset tahot.

Kaupunginhallitus antaa elinvoimalautakunnan ja sivistyslautakunnan päätösten mukaisen vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen Metsä-Kivelän kaatopaikan maa-alueen myyminen

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Metsä-Kivelän kaatopaikan maa-alue myydään ympäristövastuineen ja -velvoitteineen AKA-arvioon perustuvalla hinnalla alueella toimivalle yritykselle.

Yhteenvetona aloitteesta todetaan, että ottaen huomioon Jämsän kaupungin alueella harjoittaman kaatopaikkatoiminnan vastuut ja kustannukset, GRK:n toiminnasta kaupungille aiheutuvat tulot, lojaliteetti yleisenä sopimusoikeudellisena periaatteena sekä sopimuksen sitovuuden periaatteet ja muut vastauksessa esiin nostetut näkökulmat, alueen myyntiä ei ole tarkoituksenmukaista edistää.

Kaupunginhallitus antaa elinvoimalautakunnan päätöksen mukaisen vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Antti Lähdesmäki teki vastaesityksen, että asia palautettaisiin uudelleen valmisteluun. Tämä ei saanut kannatusta. Alkuperäinen ehdotus hyväksyttiin, Antti Lähdesmäki jätti kirjallisen eriävän mielipiteen.

 

Muut kaupunginhallituksen päätökset:

Hyväksyttiin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjauksista. Keski-Suomen hyvinvointialue pyytää kaikilta sidosryhmiltään lausuntoja ja arviointia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjausten vaikutuksista. Lausuntoja ja vaikutusten arviointeja hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjausten jatkotyössä.

Myönnettiin 20 000 euron väliaikaisrahoitus Jämsänkosken Tekojäärata Oy:lle hankittavan kylmätekniikkalaitteiston hankinnan arvonlisäveron maksamista varten. Laina myönnetään normaalein konsernirahoitusehdoin ja eräpäiväksi määritellään 30.12.2023.

Päätettiin, ettei Jämsän kaupunki lunasta Sarastia Oy:n osakkeita. Kaupunki on osakkaana Sarastia Oy:ssä.

Nimettiin Sarastia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 19.9.2023 yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtaja Hanna Helaste.

 

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467 ja kunkin asiakohdan valmistelijat
Kaupunginjohtaja Hanna Helaste, p. 0400 742 751

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös