Kaupunginhallituksen päätöksiä 12. joulukuuta

Kaupunginhallituksen kokouksessa käsiteltiin muun muassa Gradian tilannetta, Jämsän ympäristöohjelmaa, konserniohjeen päivittämistä ja ensi vuoden talousarvion toimeenpanoa. Lisäksi hyväksyttiin yli 75-vuotiaiden uimahallietuus ja Jämsän Yrittäjien kanssa solmittava elinvoimalupaus.

Esityslista 12.12.2022 (linkki)

 

Päijänrannan asemakaavan muutos ja rakennuskiellon asettaminen

Hyväksyttiin elinvoimalautakunnan ehdotus koskien kaava-alueen määräämistä rakennuskieltoon.

Kaava-alueen asettaminen rakennuskieltoon on tarkoituksenmukaista, ettei pääse syntymään sellaista tilannetta, että kaupungille tulisi velvoite rakentaa Päijänrannan asemakaavan toteuttamisen edellyttämä kunnallistekniikka omalla kustannuksellaan. Kaava-alueen asettaminen rakennuskieltoon edellyttää asemakaavan muuttamista.

 

Eväjärven ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Hyväksyttiin Eväjärven ranta-asemakaavan muutos ja laajennus.

Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotus on ollut nähtävillä 1.9.-30.9.2022.

Kaavaehdotuksesta ei jätetty kirjallisia muistutuksia.

 

Vuoden 2023 talousarvion toimeenpano

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteenä olevan ohjeen noudatettavaksi vuoden 2023 talousarvion toimeenpanossa sekä talousarvion toteutumisen seurannassa ja raportoinnissa.

 

Talousarvio 2023, käyttösuunnitelma / Konsernipalvelut

Hyväksyttiin esityslistan liitteen mukaisesti Konsernipalvelut -toimialan käyttösuunnitelman vuodelle 2023.

 

Maksamismääräysoikeudet vuodelle 2023

Kaupunginhallitus antoi Jämsän kaupungin maksamismääräysoikeuden kaupungin ja liikelaitosten pankkitileiltä seuraaville henkilöille:

 

Jämsän kaupungin tileiltä:

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Talousjohtaja Ari Luostarinen

Hallintojohtaja Auli Korhonen

 

Jämsän Vesi liikelaitoksen tililtä:

Vesihuoltopäällikkö Vesa Arvonen

Talousjohtaja Ari Luostarinen

 

Maksamismääräysoikeus tarkoittaa oikeutta mää­rä­tä sääntöjen mukaan hyväksytyt laskut maksettavaksi kaupungin ni­mis­sä ja tileiltä.

 

Saatavien poistot ja luottotappiot 2022

Poistetaan saatavatileiltä 211 099,92 euroa esityslistan liitteiden mukaisesti. Saatavien perintää jatketaan jälkiperinnässä tai ulosotossa. Kaupunginhallitus päätti, että saatavatileiltä poistetaan 16 546,38 euroa ja perinnästä luovutaan näiden osalta esityslistan liitteinä olevien listauksen perustelujen pohjalta.

 

Henkilöstösuunnitelman toimeenpano

Hyväksyttiin nimikkeiden muutokset ja palvelussuhdelajin muutos.

– Kulttuurisihteeri-ohjaaja nimike muutetaan kulttuurisihteeriksi 1.1.2023.
– Kuusi varhaiskasvatuksen opettajan vakanssia muutetaan varhaiskasvatuksen sosionomeiksi 1.8.2023 alkaen.
– Lupasihteerin vakanssi muutetaan tekniseksi sihteeriksi 1.1.2023.
– Liikunnanohjaajan toimi muutetaan viraksi.

 

Eduskuntavaalit 2023 / Vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeäminen

Nimettiin henkilöt seuraaviin vaalilain 15 §:n mukaisiin toimielimiin vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten:

– Kaipolan äänestysalueen vaalilautakunta: puheenjohtaja Risto Perälä, varapuheenjohtaja Leena Pärnäjärvi, jäsenet: Sirpa Peltonen, Marita Mäkinen, Matti Helaste ja varajäsenet: Tarja Uusipaasto, Marjo Rahkonen, Timo Sääksjärvi, Matti Similä ja Leena Juvonen

– Seppolan äänestysalueen vaalilautakunta: puheenjohtaja Sanna Pekki, varapuheenjohtaja Erkki Mäntylä, jäsenet: Tiina Altti, Anssi Mennala, Sami Selänniemi ja varajäsenet: Iiris Alanen, Eeva Myllymäki, Karoliina Autio, Hannu Arvola, Irma Ekman ja Emmi Myllymäki

– Kuoreveden äänestysalueen vaalilautakunta: puheenjohtaja Taisto Rinne, varapuheenjohtaja Ulla Patronen, jäsenet: Lea Hiekkamäki, Inkeri Näätsaari, Ismo Peijari ja varajäsenet: Ahti Airikka, Tarja Virstajärvi, Markku Virstajärvi ja Ella Myllymäki

– Jämsänkosken äänestysalueen vaalilautakunta: puheenjohtaja Reijo Ekman, varapuheenjohtaja Sari Petäjistö, jäsenet: Pauliina Kokko, Jorma Ansi, Selma Kilpi ja varajäsenet: Heikki Rinnekangas, Matti Hekkala, Tuula Heinävaara, Marketta Salonen ja Timo Kokko.

– Koskenpään äänestysalueen vaalilautakunta: puheenjohtaja Markku Kankainen, varapuheenjohtaja Pirjo Niinimäki, jäsenet: Tarvo Häyrynen, Anne Hakkarainen, Miia Matikkala ja varajäsenet: Karita Puttonen, Nipa Häkkinen, Joonas Valkeajärvi

– Vaalitoimikunta nro 1: puheenjohtaja Reijo Ekman, varapuheenjohtaja Lea Hiekkamäki, jäsen Jukka Nurmi, varajäsenet: Leena Juvonen, Liisa Vanhatalo ja Anssi Mennala.

– Vaalitoimikunta nro 2: puheenjohtaja Armi Salonen, varapuheenjohtaja Timo Kokko, jäsen Sinikka Lindeman ja varajäsenet: Helena Salminen ja Jorma Poti

– Vaalitoimikunta nro 3 (kotiäänestys): puheenjohtaja Anitta Lehtinen, varapuheenjohtaja Juhani Heikka, jäsen Saara Peutere-Heikka, varajäsenet: Heikki Paavisto ja Ulla Patronen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on oikeus täydentää ja nimetä vaalilautakunnan ja -toimikunnan kokoonpanoja.

 

Eduskuntavaalit toimitetaan 2.4.2023 ja laitos- ja kotiäänestys en­nak­ko­ää­nes­tys­ai­ka­na 22.-28.3.2023.

 

Uintietuus uimahalli Koskikarassa sekä  Mänttä-Vilppulan uimahallissa vuonna 2023 / 75-vuotiaat

Yli 75 -vuotiaiden uimahallietuus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Uintietuus on käytettävissä sekä uimahalli koskikarassa että Mänttä-Vilppulan uimahallissa.

Yli 75-vuotiaat voivat käydä maksutta uimassa kerran viikossa.

 

Jämsän kaupungin ympäristöohjelma

Hyväksyttiin elinvoimalautakunnan ehdotus. Ympäristöohjelman ja hallintosäännön yhteys tarkastetaan vuoden 2023 aikana hallintosäännön päivittämisen yhteydessä.

Ympäristöohjelma on voimassa 2025 loppuun saakka.

 

Ympäristöohjelman näkökulmiksi valikoituivat ilmasto, vesistö ja luonnon monimuotoisuus. Näkökulmat ovat pysyviä. Tavoitteena ovat:

1.        ympäristöystävällinen ja viihtyisä elinympäristö

2.       ympäristövastuullinen operatiivinen toiminta

3.       kestävä luonnon ympäristö.

 

Vanhusneuvoston sihteerin tehtävien hoitaminen 1.1.2023 alkaen

Nimettiin vanhusneuvoston sihteeriksi suunnittelija Katja Lahtinen 1.1.2023 lähtien.

 

Vammaisneuvoston sihteerin tehtävien hoitaminen 1.1.2023 alkaen

Nimettiin vammaisneuvoston sihteeriksi liikunnanohjaaja Tommi Kuronen 1.1.2023 lähtien.

 

Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen henkilöstöjaostoon 1.1.2023 alkaen

Valittiin henkilöstöjaoston puheenjohtajaksi Ulla Patronen ja jäseniksi Jorma Poti, Lotta Ahola, Mika Kyrö ja Jukka Haaparanta. Toimikausi on kaupunginhallituksen toimikausi.

Jaoston viranhaltijat ovat kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja konsernipalvelujohtaja. Asiantuntijoiksi kutsutaan henkilöstöpäällikkö ja kehittämispäällikkö.

Henkilöstöjaosto aloittaa toimintansa 1.1.2023 lukien. Jaoston jäsenet (5) valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Henkilöstöjaoston puheenjohtaja on kaupunginhallituksen varsinainen jäsen.

 

Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen konsernijaostoon 1.1.2023 alkaen

Nimettiin konsernijaoston puheenjohtajaksi Anssi Mennala ja jäseniksi Joni Frisk, Sanna Rajala, Erja Laaksonen ja Mikko Laitinen. Toimikausi on kaupunginhallituksen toimikausi.

Jaoston viranhaltijat ovat kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja konsernipalvelujohtaja.

Konsernijaosto aloittaa toimintansa 1.1.2023 lukien. Jaoston jäsenet (5) valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Konsernijaoston puheenjohtaja on kaupunginhallituksen varsinainen jäsen.

 

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen 1.7. – 30.9.2022

Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen ja merkitsi valvonta-aineiston hyväksyttynä tiedoksi.

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen mukainen seuranta ja val­von­ta ajalla 1.7. – 30.9.2022 suoritettiin loka-marraskuun aikana 2022. Val­von­nan teki seurantajaksolla kunkin alueen tu­los­alue­joh­ta­ja.

 

Keski-Suomen pelastuslaitos-liikelaitos / kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen päättyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi sopimusasiakirjan.

Yhteistoimintasopimuksen muutoksella varaudutaan sopimuksen päättämiseen järjestämisvastuun siirtyessä suoraan lain nojalla Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Sopimuksessa on huomioitu keskeiset toimenpiteet ja vastuut sopimuksen päättyessä.

 

Konserniohjeen päivittäminen

Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn konserniohjeen.

Konserniohjeen tar­ken­nus on välttämätöntä hallintosäännön muutosten vuok­si. Konserniohjeilla pyritään kuntakonserniin kuu­lu­vien yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan lä­pi­nä­ky­vyy­den lisäämiseen, kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun pa­ran­ta­mi­seen ja tiedonkulun tehostamiseen.

 

Jämsän Yrittäjät ry:n ja Jämsän kaupungin välinen elinvoimalupaus

Hyväksyttiin Jämsän kaupungin ja Jämsän Yrittäjien välinen elinvoimalupaus. Lupauksen allekirjoittajiksi kutsutaan myös muut kaupungin yrittäjäjärjestöt.

Jämsän kaupunki sitoutuu yhdessä Jämsän Yrittäjät ry:n kanssa edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan kaupungin elinvoimaisuutta panostamalla yhteisiin painopistealueisiin.

 

Jämsänkosken Vanhusten ja Vammaisten tuki ry/hallituksen jäsenen valinta

Kaupunginhallitus antoi konserniohjeen virkamiesjäsenen nimeämisestä Jämsänkosken Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry:n hallitukseen.

Hallituksen jäseneksi valittiin Jorma Poti.

 

Jämsänkosken Vammaisten Palveluasunnot ry/ hallituksen jäsenen valinta

Kaupunginhallitus antoi konserniohjeen virkamiesjäsenen nimeämisestä Jämsänkosken Vammaisten Tuki ry:n hallitukseen.

Hallituksen jäseneksi valittiin Tuula Peltonen.

 

Jämsän Vanhaintuki ry / hallituksen jäsenten valinta

Kaupunginhallitus antoi konserniohjeen virkamiesjäsenten (2) nimeämisestä Jämsän Vanhaintuki ry:n hallitukseen.

Hallituksen jäseniksi valittiin Merja Lahtinen Sanna Rajala.

 

Kokousaikataulut / kevät 2023

Merkittiin hyväksyttyinä tiedoksi suunnitellut kokousaikataulut.

Kaupunginhallitus:
16.1.2023
30.1.2023
13.02.2023
06.03.2023
20.03.2023
27.03.2023 (tilinpäätös)
03.04.2023
17.04.2023
08.05.2023
22.05.2023
05.06.2023
19.06.2023

 

Kaupunginvaltuusto:
20.02.2023
29.05.2023 tai 12.06.2023 (tilinpäätös)

 

Kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpano (28.11.2022)

Todetaan, että kaupunginvaltuuston 28.11.2022 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Valtuuston päätökset päätetään panna täytäntöön.

Taloussuunnitelman rahoituslaskelmat on päivitetty sekä kaupungin että vesiliikelaitoksen osalta ja tulorahoituksen korjauserät on täsmennetty; ko. sivut vaihdetaan taloussuunnitelmaan.

Valtuuston kokouksessa 28.11.2022 jätetyn valtuustoaloitteen osalta valmisteluvastuu on elinvoimatoimialalla.

 

ICT-palvelujen tuottaminen Keski-Suomen hyvinvointialueelle vuonna 2023

Hyväksyttiin sopimus ICT-palvelujen tuottamisesta Keski-Suomen hyvinvointialueelle vuonna 2023.

Muutoshankkeen tiiviin aikataulun vuoksi kaikkia ICT-palveluita ei ehditä siirtää kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023 mennessä. Tästä johtuen kunnat tuottavat hyvinvointialueelle osan ICT-palveluista vielä ensi vuonna. Tällä varmistetaan palvelutuotannon toimivuus sekä alan ammattilaisille että asiakkaille/potilaille.

 

Luottamushenkilöiden nimeäminen hyvinvointityöryhmään 1.1.2023 lukien

Kaupunginhallitus nimesi hyvinvointityöryhmän edustajiksi Merja Lahtisen, Tuula Peltosen ja Heikki Paaviston.

Hyvinvointityöryhmä ei päätä asioista, mutta sen tehtävä on rakentaa keskeisiä hyvinvoinnillisia tavoitteita ja suuntia sekä seurata hyvinvointityön etenemistä Jämsän kaupungissa.

 

Jämsän kaupungin puhevallan käyttäminen Gradia -koulutuskuntayhtymän päätöksiin

Gradia -koulutuskuntayhtymän päätöksiin jätetään oikaisuvaatimukset sekä tarvittaessa kunnallisvalitukset. Sopimusrikkomukset ratkaistaan tarvittaessa hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa. Prosessien hoitamista varten kaupunki hankkii välttämättömät asianajopalvelut Suomen Hankintajuristeilta.

Asiasta julkaistaan erillinen tiedote alkuviikolla.

 

Tuomio / Kiinteistöä koskeva riita /Himos Resort Oy – Jämsän kaupunki (L 19/16749) / Keski-Suomen käräjäoikeus

Merkittiin tiedoksi Keski-Suomen käräjäoikeuden päätös ja päätettiin, että muutoksenhaulle ei ole tarvetta.

Keski-Suomen käräjäoikeus on päättänyt, että Himos Resort Oy:n kanne hylätään ja yhtiö velvoitetaan maksamaan Jämsän kaupungille oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen 9.1.2023 alkaen. Päätös ei ole laivoimainen.

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelija

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös