Kaupunginhallituksen päätöksiä 13. helmikuuta 2023

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan taajamien bio-, sekä pakkaus- ja pienmetallijätteiden osalta jätehuollossa siirrytään kahdessa vaiheessa kaupungin järjestämiin kuljetuksiin. Kunnan etuosto-oikeutta käytetään Jämsän kaupungin alueella tehtyihin merkittäviin kiinteistön luovutuksiin. Kaupunginhallitus antoi ohjeita uudistuvan teollisuuden Master Planin toimenpiteiden käynnistämiseen.

Esityslista 13.2.2023

Biojätteiden sekä pakkaus- ja pienmetallijätteiden kuljetusten siirtyminen kunnan järjestämäksi

Kaupunginhallitus päätti, että biojätteiden osalta kunnan järjestämään kuljetukseen siirrytään 1. huhtikuuta 2024 ja pakkaus ja pienmetallijätteiden osalta 1. syyskuuta 2023 alkaen jäteasetuksen mukaisissa taajamissa. Jäteasetuksen mukaisella taajamalla tarkoitetaan rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä.

Uudistetun jätelain mukaan kunnassa on selkeästi siirryttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Biojätteiden sekä pakkaus- ja pienmetallijätteiden kuljetuksen järjestää jatkossa kunta.

Elinvoimalautakunta rajoitti aiemmin tekemillään päätöksillä biojätteiden ja pakkaus- ja pienmetallijätteiden kuljetusta koskevaa hankintamenettelyä puitejärjestelyyn ja päätti taajamarajauksesta jäteasetuksen vastaisesti. Kaupunginjohtaja käytti otto-oikeuttaan elinvoimalautakunnan päätöksiin.

Toimialojen talousarvion 2022 määrärahojen ylitykset ja alitukset

Kaupunginhallitus hyväksyi konsernipalvelujen, elinvoimatoimen, sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen määrärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2022 ja esittää niiden hyväksymistä kaupunginvaltuustolle.

Tilinpäätös on vielä keskeneräinen, joten tilinpäätöstä ei voi vielä kokonaisuutena arvioida.

Konsernipalvelujen toimiala on pysynyt kohtuullisesti talousarviossa. Toimintatuotot ovat toteutuneet 83,82 % ja toimintakulut 95,06 %, toimintakatteen toteuma on 100,92 %. Kaupunginvaltuuston, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan tulosalueiden toteumat noudattelevat talousarviota. Kaupunginhallituksen tulosalueella pysyvien vastaavien luovutusvoittojen osalta poikkeama on noin -1,1 milj. euroa. Hallintopalveluissa, talouspalveluissa ja matkailu, markkinointi ja viestintä -tulosalueilla on pysytty talousarviossa.

Kokonaisuutena elinvoiman toimintatuotot ovat alittuneet 1 391 900 euroa ja toimintakulut alittuneet  nettona 228 400 euroa. Elinvoimatoimen talousarvion 2022 merkittävimmät ylitykset ja alitukset selvityksineen on esityslistassa yksityiskohtaisesti tulosalueittain (tilanne 23.1.2023).

Kokonaisuutena sivistystoimen toimialan tuotot ylittyvät noin 110 000 eurolla. Toimintakulut ylittyvät noin 415 000 euroa. Toimintakatteen ylitys on noin 305 000 euroa. Toimintakatteen toteuma on 100,9 %:a. Ylitystä voidaan pitää maltillisena.

Kokonaisuutena sosiaali- ja terveystoimen toimintakatteen ylitys on 3 092 046 euroa, joka on 103,52 %:a. Sosiaali- ja terveystoimen ylitystä voidaan pitää suurena. Tilikauden tulos on 3 133 232 euroa alijäämäinen. Toimialan talousarviovuodessa on useita tekijöitä, jotka vaikuttavat tilikauden tulokseen. Tarkemmat selvitykset löytyvät esityslistasta kunkin tulosalueen kohdalta.

Metsä-Kivelän kaatopaikka: ympäristöluvan mukaisen vakuuden asettaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto asettaa Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle vakuuden asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi ja ympäristön ennalleen saattamiseksi.

Kun vakuus on asetettu, ELY-keskus velvoitetaan vapauttamaan ja palauttamaan aikaisemmat vastaavaan alueeseen liittyvät vakuudet Jämsän kaupungille. Kaupunki vapauttaa vastaavat vastavakuudet GRK Oy:lle omien vakuuksien vapauduttua ELY:ltä.

Uudistuvan teollisuuden Master Plan

Kaupunginhallitus merkitsi Uudistuvan teollisuuden Master Plan -suunnitelman tiedoksi ja antoi ohjeita toimenpiteiden käynnistämiseen.

Master plan -työn tavoitteena on ollut löytää uutta yritystoimintaa ja muita työpaikkoja synnyttäviä toimintoja, ratkaisuja ja toimintamalleja. Lisäksi tavoitteena on ollut määritellä keskeiset myynnin ja markkinoinnin tehtävät, joilla Jämsän teollisen tila- ja tonttitarjonnan myyntiä parannetaan jo lähivuosien aikana vuodesta 2023 alkaen. Master plan ohjaa Jämsän teollisen ympäristön kehitystä vuoteen 2030 asti.

Master planin toimenpideohjelma sisältää tavoitteita elinvoimaisen pk-sektorin kehittämiseksi, teollisen mittakaavan toiminnan aktiiviseksi hakemiseksi, paikkakunnan vetovoiman kehittämiseksi, koulutukseen ja osaamiseen panostamiseksi sekä julkisiin hankkeisiin ja kaupunkikehitykseen panostamiseksi. Myös markkinointiviestinnän ja myynnin toimenpiteistä on laadittu suunnitelma.

Muut kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus päätti käyttää kunnan etuosto-oikeuttaan Jämsän kaupungin alueella tehtyihin merkittäviin kiinteistön luovutuksiin ja päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää määrärahat lunastuksen suorittamiseen. Luovutuksen kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat joko pohjavesialueella, ovat tärkeitä ulkoilu- ja virkistysalueena tai niihin on yleiskaavassa osoitettu merkittävä määrä asuinpientalorakentamiseen soveltuvia alueita.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi Länkipohjassa sijaitsevan huoneiston myynnin, hallintosääntöön tehtävät muutokset ja antoi vastauksen Jämsän kaupungin konserniohjeiden päivittämistä koskevaan aloitteeseen. Logistikon viralle myönnettiin täyttölupa.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Muokattu 14.2.2023: Längelmäki korjattu Länkipohjaksi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös