Kaupunginhallituksen päätöksiä 14. marraskuuta 2022

Kaupunginhallitus päätti hakea rahoitusta ”Sujuvan asumisen palvelut tukemassa yrittämistä, työtä ja sijoittautumista” – hankkeelle. Lisäksi päätettiin varata määräraha joukkoliikenteen vuorokokeilulle ensi vuoden talousarvioon. Hallinto-oikeudelle annettiin lausunto koskien metsäsuunnitelmasta tehtyjä valituksia.

Esityslista 14.11.2022

Eduskuntavaalit 2023: Vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeäminen

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Eduskuntavaalit 2023: Vaalien ulkomainonta

Vuoden 2023 eduskuntavaalien kaupungin järjestämät ulkomainontapaikat ja vaalimainoskehikoiden sijoituspaikat ovat:

– Jämsän Äijän aukio (Koskentien suuntaisesti)
– Kaipolan tori
– Halli (Puistotien P-alue, Puistotie 3)
– Länkipohja (Länkipohjantie 17)
– Jämsänkoski (Kenraalintie 5)
– Koskenpää (Jämsänkoskentie 3:n parkkipaikka)

Kunnallistekniset palvelut asentaa vaalimainoskehikot. Työvalmennussäätiö Avituksen tarjous mainosten liimauksesta ja kuljetuksesta hyväksyttiin. Keskusvaalilautakunnan sihteeri valtuutettiin antamaan tarkempia ohjeita ulkomainonnasta.

Talouden toteuma tammi-syyskuu 2022

Talouden toteuma ajalta 1.1.-30.9.2022 merkittiin tiedoksi. Raportti Jämsän kaupungin talousarvion toteumasta on esityslistan liitteenä.

Kaupunki ja liikelaitokset yhteen lukien toimintatuotot ovat toteutuneet 79,02 prosenttia, kasvua 7,9 prosenttia. Toimintakulut ovat toteutuneet 78,38 prosenttia, kasvua on noin 4,5 prosenttia. Kaupungin osalta vastaavat toteumat ovat toimintatuotot 80,60 prosenttia ja toimintakulut 78,28 prosenttia.

Kiinteistö Oy Jämsänmäki: Tuomaankuja 3 purkulupa

Tuomaankuja 3 rivitalolle myönnettiin purkulupa, mikäli kohde ei mene kohtuullisella hinnalla kaupaksi.

Suomen Saunakulttuuri ry:n välirahoitus

Suomen saunakulttuuri ry:lle myönnettiin 30.000 euron hankkeen välirahoitus.

Juokslahden saunakylään ollaan rakentamassa 90 m2:n tukirakennusta, johon tulisi pukeutumis- ja suihkutilat erikseen naisille ja miehille. Lisäksi on aikomus rakentaa pysäköintialueen laajennus 30 autolle.

Sasu – sujuvan asumisen palvelut tukemassa yrittämistä, työtä ja sijoittautumista – hanke
Sasu –hankkeelle päätettiin hakea rahoitusta. Hankkeelle myönnetään 20 prosentin omarahoitusosuus vuosille 2023-2025, yhteensä enintään 119 840 euroa.  Hankkeen toteutuksesta vastaa elinvoimatoimi.

Hankkeen tavoitteena on määritellä asumisen palvelujen nykytila, laatia asumisen ja sijoittautumisen uusi palvelumalli palvelumuotoilun avulla ja testata sitä, selvittää asumisen vaikutuksia työn tekemiseen, laatia Jämsän asumisohjelma ja tehdä aktiivista asumisviestintää.

Esitys joukkoliikenteen iltavuoron lisäämisestä Seppolasta Halliin

Vuoden 2023 talousarvioon päätettiin varata joukkoliikenteeseen 10.000 euron määräraha joukkoliikenteen vuorokokeiluja varten. Kokeilusta päättää kaupungin logistikko. Mikäli kokeilussa ilmenee tarvetta kokonaan uuden ympärivuotisen vuoron tai reitin käyttöönotolle, niin asia tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi. Joukkoliikenteen käytöstä ja käytettävyydestä tehdään selvitys yhdessä liikennöitsijän kanssa alkuvuoden 2023 aikana.

Kaupunginhallitus kiittää esityksen tekijää aktiivisuudesta. Esityksessä on ehdotettu vuoden 2023 talousarvioon joukkoliikenteen iltavuoroa Jämsä-Halli -välille.  Esityksessä on todettu muun muassa, ettei Jämsän kaupungin joukkoliikennetarjonta tällä hetkellä palvele kunnolla kuntalaisten osallisuutta keskustaajaman harrastus- ja palvelutarjontaan. Hallista pääsee iltapäivisin Jämsään varsin hyvin työ- tai koulupäivän päätteeksi, mutta viimeinen bussi Jämsästä Halliin lähtee jo kello 16:25.

Uuden sukupolven organisaatiot (USO) – verkostoon osallistuminen

Jämsän kaupunki osallistuu Uuden Sukupolven organisaatiot (USO) -verkoston 7. kaudelle ajalla 2023 – 2024.

USO on kuntien ja Kuntaliitto-konsernin vertaisoppimis- ja tukiverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsultoija. USO-verkostossa kootaan ja kehitetään kunnille ideoita, työkaluja ja käytänteitä kuntien johtamiseen. Verkoston avulla kunta saa käyttöönsä vertailu- ja kokemustietoa erilaisista johtamisen toimintatavoista, organisointiratkaisuista sekä tukea prosessien suunnitteluun ja muutosten hallintaan.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 14.10.2022

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön päätettiin antaa esittelytekstin mukainen vastaus koskien metsäsuunnitelmasta jätettyjä valituksia ja täytäntöönpanon kieltovaatimusta.

Jämsän kaupunki on vastikään laatinut metsäsuunnitelman. Metsäsuunnitelmasta on jätetty kaksi kunnallisvalitusta sekä täytäntöönpanon kieltovaatimus. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kehottanut Jämsän kaupunkia antamaan edellä olevien johdosta lausunnon ja liittämään asiakirjoihin jäljennökset päätöksen perusteena olevista asiakirjoista. Lausunnossa tulee antaa selostus asiasta, vastata oikeudenkäynnin osapuolten esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin, sekä lausua esitetystä selvityksestä.

Maankäyttösopimuksen täydennys: Peikkorinteen asemakaavan muutos

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että Peikkorinteen asemakaavan muutokseen liittyvä maankäyttösopimuksen täydennys hyväksyttäisiin. Lisäksi maankäyttöinsinööri valtuutettiin tekemään maankäyttösopimuksen täydennykseen tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia.

Jämsän Vanhaintuki ry:n tilanne kaupungin näkökulmasta

Merkittiin tiedoksi tarkastuslautakunnan huoli Jämsän Vanhaintuki ry:n tilanteen vaikutuksesta kaupungin talouteen sekä jo tehdyt valmistelutoimenpiteet. Kaupunginhallitus keskusteli jatkotoimenpiteistä ja kaupunginvaltuustolle tehtävästä ehdotuksesta kokouksessa esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta.

Varavaltuutettujen määrän täydentäminen

Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

Kaupunginvaltuuston 7.11.2022 päätösten toimeenpano

Kaupunginvaltuuston päätökset kokouksessa 7.11.2022 päätettiin panna täytäntöön.

Valtuuston kokouksessa jätetyn valtuustoaloitteen osalta yhteisen vastauksen valmisteluvastuu on yhteisesti elinvoimatoimialalla ja sivistystoimialalla.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös