Kaupunginhallituksen päätöksiä 16. tammikuuta 2023

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa kaupunginhallitus muun muassa päätti käynnistää elinvoimaohjelman päivittämisen. Lisäksi hyväksyttiin vuoden ensimmäisen kolmanneksen työohjelma. Valtuustolle esitetään Jämsän kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman hyväksymistä. Yli 75-vuotiaiden asukkaiden pihaliittymien auraukset hoidetaan kaupungin katuverkon alueella sijaitseviin pientalojen liittymiin, joissa asuu ainoastaan yli 75-vuotiaita.

Esityslista 16.1.2023

Työohjelma I/2023

Vuoden ensimmäisen kolmanneksen työohjelma I/2023 hyväksyttiin ja uusille hankkeille annettiin aloituslupa.

Hankkeilla toteutetaan muun muassa Järvensivun alueen katujen saneerausta, laaditaan katujen päällystämisohjelma, uusitaan Suinulan alueen katuvalaistus ja kilpailutetaan Märäsojan sillan korjaus. Himoksen alueella valmistellaan Haapanantien rakentamisen aloittamista. Leikkikentän saneeraus suunnitellaan ja Seppolan sataman alueella jatketaan rakennustöitä. Kaipolan ja Kuoreveden koulujen lähiliikuntapaikkojen urakat ja Särkijärven uimarannan esteettömän laiturin toteutus kilpailutetaan. Liikuntapaikkojen valaistukselle ja reitistöille laaditaan suunnitelmat ja hankintoja valmistellaan.

Jämsän elinvoimaohjelma

Päätettiin käynnistää Elinvoimaohjelman päivittäminen. Elinvoimaohjelma on päivitettävä vastaamaan valtuustossa marraskuussa 2022 hyväksyttyä kaupunkistrategiaa. Kaupunginhallitus ohjeistaa ohjausryhmän työskentelyä. Ohjausryhmään edustajaksi nimettiin Joni Frisk ja Antti Lähdesmäki sekä varajäseneksi Tarja Uusipaasto. Lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Similällä ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Potilla on oikeus osallistua ohjausryhmän kokouksiin.

Jämsän kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma

Valtuustolle esitetään Jämsän kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman hyväksymistä.

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma tavoittelee kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistä sekä arjen matkoilla että vapaa-ajan toiminnoissa. Keskeistä on palvella Jämsän asukkaita, mutta myös kaupungissa työssä käyviä ja vapaa-ajalla vierailevia.

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistyötä seurataan muun muassa toimenpiteiden toteutusta (toimenpiteiden määrä ja laatu), tavoitteita (matkamäärät/kulkutapaosuus, onnettomuustilastot, asukkaiden tyytyväisyys kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin ja liikenneturvallisuuden kokemus) sekä panostuksia (vuosittainen käyttötalouden budjetti ja investointibudjetti) seuraamalla.

Jämsä Tehdas – ketterien kokeilujen yhteisöalusta työlle, yrittämiselle ja oppimiselle

Ketterien kokeilujen yhteisöalusta työlle, yrittämiselle ja oppimiselle investointi-, ja kehittämishankkeiden lopulliset hakemukset ja rahoituspäätökset merkittiin tiedoksi.

Jämsä Tehdas etätyötila on toiminut vuoden 2021 alusta lukien. Lokakuussa 2022 kaupunginhallitus päätti hakea rahoitusta hankkeelle Jämsä Tehdas – ketterien kokeilujen yhteisöalusta työlle, yrittämiselle ja oppimiselle. Hakemusta täydennettiin marras-joulukuun 2022 aikana rahoittajalta saadun palautteen perusteella.

Hanke jaettiin kahteen erilliseen hankkeeseen, jossa investoinnit ja kehittämistoimenpiteet ovat erillisenä hankkeena. Investointihankkeella varustetaan Jämsän Tehdas -työtilaan etätyötilaa sen käytön tehostamiseksi. Hankkeeseen sisältyy myös yhteisöalustan kehittämiseen tarvittavien tilojen vuokraus. Kehittämishankkeessa kehitetään ja laajennetaan Jämsän etätyötilaa kohti monipuolista toimivaa fyysistä ja digitaalista organisaatioiden yhteisöalustaa.

Jämsä tehdas etätyötilan kehittämistoimia voidaan jatkaa hankkeessa ainoastaan 2023 ajan. Sen jälkeen etätyötilan ylläpitäminen tulee hoitaa Jämsän kaupungin perusrahoituksella, mikäli toiminnan jatkaminen nähdään perustelluksi.

Osakkeiden lunastusoikeus/Sarastia Oy

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki ei lunasta Sarastia Oy:n osakkeita.

Jämsän kaupunki on Sarastia 0y:n osakas ennestään, eikä kaupungilla ole intressiä palvelu- tai sijoitusmielessä lisätä sijoitustaan yhtiössä.

Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut Oy:n osakkeen myynti Keski-Suomen hyvinvointialueelle

Keski-Suomen hyvinvointialueelle päätettiin myydä Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut Oy:n yksi osake nimellishintaan 1.000 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää hyvinvointialuetta nimeämään edustajansa yhtiön hallitukseen osakassopimuksen mukaisesti.

Jämsän kaupunki on perustanut ruokapalveluita tuottavan inhouse-osakeyhtiön, Jämsän Ateria- ja puhtauspalvelut Oy:n. Yhtiö on perustettu, koska hyvinvointialueuudistuksen toteuduttua vuoden 2023 alusta lukien, kunnat eivät voi lainsäädännön mukaan tuottaa palveluja hyvinvointialueelle. Toiminta on yhtiöitettävä, jos yhteistyötä halutaan jatkaa.

Välirahoitushakemus: Hallin seutu ry / ”Halli hurmaavaksi”

Hallin seutu ry:lle myönnettiin 20.000 euron välirahoitus kaupungin EU-projektien väliaikaisen rahoituksen ehdoin.

Hallin seutu ry on hakenut Jämsän kaupungilta välirahoitusta Halli hurmaavaksi -hankkeelle. Kyseessä on kehityshanke, jolla Hallista on tarkoitus tehdä tunnetumpi ja houkuttelevampi niin asuin- kuin työpaikkana.

Talousarvion toimeenpano: yli 75-vuotiaiden liittymäauraukset

Kaupunginvaltuusto on marraskuun 2022 kokouksessaan päättänyt, että talousarvioon lisätään määräraha yli 75-vuotiaiden pihaliittymiin syntyvien vallien auraukseen niille, jotka eivät asu yksityisteiden ja valtion teiden varrella. Määrärahavaraus on 20 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti, että auraukset toteutetaan niiden kaupungin katuverkon alueella sijaitseviin pientalojen kiinteistöjen liittymiin, joissa asuu ainoastaan yli 75-vuotiaita. Työ sisältää aurausvallin poistamisen. Liittymän liukkauden torjunta ja pihojen auraus kuuluvat kiinteistön omistajalle.

Etuuden jatkamisesta päätetään kustannusseurannan perusteella vuoden 2024 talousarviokäsittelyn yhteydessä.  Mikäli etuutta jatketaan, etuuteen oikeutettujen tiedot päivitetään jatkossa vuosittain 1. lokakuuta talvikauden alkaessa.

Jämsän työväenopiston järjestämään kotoutumiskoulutukseen osallistuvien matkojen korvaaminen

Jämsän työväenopiston järjestämään kotoutumiskoulutukseen aktiivisesti osallistuvien Jämsänkoskella asuvien opiskelijoiden matkakustannuksia päätettiin tukea. Kotoutumiskoulutuksen työharjoitteluihin osallistumiseen liittyvien matkakustannusten osalta päätös tehdään erikseen.

Jämsän työväenopisto aloitti 9. tammikuuta 2023 ukrainalaisten nuorten kotouttamiskoulutuksen. Koulutukseen osallistuu n. 20 nuorta, joista kolme henkilöä asuu Jämsänkoskella.

Työ- ja elinkeinoministeriö: Korvaus kuntakokeilun viivästymisestä

Työ- ja elinkeinoministeriön päätös kuntakokeilun viivästymisen korvauksesta merkittiin tiedoksi. Jämsälle maksettava korvaus on 23.370 euroa.

Palvelusuhdelajin muutos: suunnittelija

Suunnittelijan toimi päätettiin muuttaa viraksi. Tehtävissä, joihin kuuluu kunnalliseen päätöksentekoon liittyvää esittelyä tai vastuullista valmistelua, edellytetään virkasuhdetta.

Tarmo Konstarin eropyyntö luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää kaupunginvaltuutettu Tarmo Konstarille eron valtuutetun tehtävästä. Konstari jatkaa Jämsän Aluelämpö Oy:n ja Kiinteistö Oy Jämsän Hekohalli Oy:n hallituksissa tämän toimikauden loppuun.

Tarmo Konstari on pyytänyt eroa luottamustehtävistään paikkakunnalta poismuuton johdosta.

Valtuustoaloite

Jämsäläiselle toisen asteen opiskelijalle tuettu koulumatka Jämsän alueelle

Valtuustoaloitteessa esitetään, että jämsäläinen nuori, joka suorittaa toisen asteen opiskelua Jämsässä toisen asteen oppilaitoksessa, saisi tuetun julkisen liikenteen koulumatkan riippumatta koulumatkan pituudesta. Aloitteessa on haluttu kannustaa nuoria pysymään oman kunnan lukiossa ja Gradian Jämsän toimipisteen koulutuksessa.

Vastauksessa tuodaan esille oppivelvollisuuslain sekä perusopetuslain säännökset koulumatkojen maksuttomuudesta. Lisäksi asiaan on saatu ohjausta Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta, jonka mukaan yhdenvertaisuuslain tulkinnasta ei löydy asiaan yksiselitteistä vastausta. Lopuksi valtuustoaloitteen tekijöitä on kiitetty tärkeäksi kokemansa asian esiin nostamisesta.

Johtopäätöksinä vastauksessa todetaan:

Aloitteen mukainen koulumatkaetu toteutettuna on toisen asteen opiskelijoille laajempi kuin perusopetuslain 32 §:ssä säädetty.

Etuus kohtelee toisen asteen opiskelijoita toisin kuin perusopetuksen oppilaita, joiden PoL 32 § mukaisista edellytyksistä yms. johtuvat koulumatkaetuudet (esim. koulumatka alle 5 km) ratkaistaan lukuvuosikohtaisesti.

Aloitteen mukaiseen koulumatkaetuuteen ei lähtökohtaisesti näyttäisi syntyvää selvää olettamaa yhdenvertaisuuslain mukaisesta syrjinnästä, mutta siihen sisältyy selkeitä ongelmakohtia ja riskejä.

Lainsäätäjä on harkinnut toisen asteen koulumatkaetuuden lakia säätäessään ja näin ollen on perusteltua pitäytyä lain määräyksissä.

Aloitteen mukainen koulumatkaetuus on uutta määrärahaa vaativa toiminnan laajennus, mikä on vastoin kaupunginhallituksen antamaa lisäohjeistusta taloussuunnitelman 2023-2026 ja talousarvion laadinnan perusteisiin.  Näin ollen perusteet uudelle määrärahalle vuoden 2023 talousarviossa talousarviomuutoksena ovat lähtökohdiltaan annettujen ohjeiden vastaiset.

Kaupunginhallitus antoi sivistyslautakunnan päätöksen mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen ja esittää valtuustolle, että se toteaa aloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Merkittiin tiedoksi:

–       Sivistyslautakunta: Tilastointipäivän 20.9.2022 oppilas- ja opiskelijamäärät
–       Verohallinto 2.12.2022: Verohallinnon määräys / verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten ja varajäsenten määrääminen
–       Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö 28.12.2022

Muutoksenhaunalainen päätös: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 27.10.2022 nro 163/2022 (Kierrätyspolttoaineen ja puujätteen polttamista Kaipolan kattilassa K5 koskevan koetoimintalupapäätöksen muuttaminen sekä määräajan pidentäminen, Jämsä. Hakija: Kaipola Recycling Oy)

Muutoksenhakijat:

1) Asunto Oy Jämsän Ratarivi
2) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

– SASU-Sujuvan asumisen palvelut – hankkeen tukipäätös 3.1.2023 / Keski-Suomen Liitto

Seuraava kaupunginhallituksen kokous on maanantaina 30.1.2023.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös