Kaupunginhallituksen päätöksiä 19. helmikuuta 2024

Jämsän kaupunki käynnistää Eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluejohtajan viranhaun. Myös työllisyysalueen valmistelua koskeva lisätalousarvio hyväksyttiin. Kaupunginhallituksessa päätettävänä oli useita eri kiinteistöihin liittyviä asioita. Kaupunginhallitus muun muassa päätti ostaa kaupungin myymän tontin takaisin Erkki Salminen Oy:ltä.

Esityslista 19.2.2024

TE24 uudistus

Jämsän kaupunki on Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen vastuukunta. Kaupunginhallitus päätti perustaa työllisyysaluejohtajan viran ja käynnistää viran rekrytoinnin.

Kuluvana vuonna työllisyysaluejohtaja valmistelee ja johtaa Eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluetta 1.1.2025 alkaen. Johtamisessa keskitytään henkilöstön ja työkulttuurin muutokseen, kuntayhteistyöhön ja kustannustehokkuuteen

Eteläinen Keski-Suomen työllisyysalueen tavoitteena on muodostua vaikuttavaksi ja tehokkaaksi toimintaympäristöksi. Palvelujen asiakaslähtöisyys paranee, kun ne tuotetaan lähipalveluna.

Vuoden 2024 aikana TE-palvelut siirretään ja sovitetaan yhteen hallitusti valtiolta vastuukunnalle. Ennen toiminnan aloittamista suunnitellaan hallinnollisten ja teknisten tukipalvelujen järjestäminen.

Kiinteistöt ja kaavat

Kiinteistökaupan esisopimuksen purku

Himos Ski & Golf Chalets Oy:n kanssa tehty esisopimus koskien noin 9 730 neliömetrin suuruista määräalaa kiinteistöstä Rauhala kumottiin tarpeettomana. Määräalan omistus on siirtynyt Osuuskauppa Keskimaalle.

Tontin takaisinosto Erkki Salminen Oy:ltä

Erkki Salminen Oy on ostanut vuonna 2019 tontin Jämsän kaupungilta alueelta, jossa on voimassa Myllymäen asemakaavan muutos ja laajennus. Kaupunginhallitus päätti ostaa tontin takaisin Erkki Salminen Oy:ltä samaan hintaan kuin se on myyty yritykselle. Tontti voidaan ostaa takaisin, kun tontille myönnetty toimenpideluvan ehtojen mukainen lopputarkastus on pidetty hyväksytysti. Kauppahintaa lukuun ottamatta muita kustannuksia ei korvata. Tontin takaisinoston yksityiskohtaisemmat asiat siirretään maankäyttöinsinöörin ratkaistaviksi.

Tontin määritelty käyttötarkoitus on jätteenkäsittelyalue (EJ-1). Rakennusvalvonta on myöntänyt luvan varastointialueen rakentamiseen tontille.

ELY Keskus ei myöntänyt mainitulle tontille ympäristölupaa.  ELY keskuksen lausunnon mukaan laitosmaisen jätteiden käsittelylaitoksen sijoittaminen luokitellulle pohjavesialueelle on voimassa olevan lainsäädännön vastaista. Tällaiset laitokset tulee sijoittaa pohjavesialueiden ulkopuolelle.

Terveyskujan kiinteistön peruskorjauksen lainan takaus

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että valtuusto hyväksyy Terveyskuja 1:n peruskorjausta varten

1) omavelkaisen takauksen myöntämisen Kiinteistö Oy Jämsänmäelle korkeintaan 660.000 euron suuruiselle korkotukilainalle. Laina-aika on 31 vuotta, mikäli ARA:lla ei ole tähän eri vaadetta.
2) lyhytaikaisen 450.000 euron lainan myöntämisen esityslistan seliteosan mukaisesti. Sekä takaus- että lainapäätökset ovat ehdollisia: edellytyksenä ARA:n myönteiset päätökset sekä kohteen korkotukilainalle että korjausavustukselle.

Länsikeskuksen asemakaava – Maankäyttösopimuksen muuttaminen ja aikaisemman päätöksen kumoaminen

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy Länsikeskuksen asemakaavaan liittyvän maankäyttösopimuksen muutoksen ja kumoaa aikaisemman toukokuussa 2023 tekemänsä päätöksen maankäyttösopimuksen muuttamisesta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa maankäyttöinsinööri tekemään maankäyttösopimuksen muutokseen teknisluonteisia tarkistuksia.

Kiinteistöjen myyntiluvat  

Määräala kiinteistöstä Vinni

Kaupunginhallitus päätti myydä noin 5000 neliömetrin suuruisen asuinrakennuspaikaksi tarkoitetun määräalan kiinteistöstä Vinni. Myyntihinta on 2,50 euroa neliömetriltä.

Tarjouskilpailu

Lisäksi päätettiin, että kolme tonttia voidaan myydä tarjouskilpailun perusteella. Tontit sijaitsevat Honkarannan, Lintuvuoren ja Särkijärvi II:n asemakaava-alueilla. Kaupunginhallituksella on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset.


Lisätalousarvio

Valtuustolle päätettiin ehdottaa, että se hyväksyy

–         investointiosan määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvioon sekä
–         määrärahamuutokset koskien työllisyysalueen valmistelua vuoden 2024 talousarvioon.

Alustava laskelma työllisyysalueen valmisteluun varattavasta valtion korvauksesta Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueella on suuruudeltaan yhteensä 515 000 euroa. Laadittu talousarvio koskee Jämsän osuutta tästä korvauksesta, ja sen toimintatuotot ja toimintakulut ovat molemmat 436 010 euroa.

Europarlamenttivaalit

Nimettiin henkilöt Jämsän äänestysalueen vaalilautakuntaan sekä vaalitoimikuntiin numerot 1 – 3 vuoden 2024 europarlamenttivaaleja varten. Vaalilautakuntiin nimetyt henkilöt erillisessä liitteessä (pdf).

Jämsän kaupungin yhdistysten ja vastaavien yhteisöjen toimielinten jäsenten valinta

Hyväksyttiin konsernijaoston esityslistaan sisältyvä ehdotus kaupungin yhdistysten ja vastaavien yhteisöjen toimielinten jäsenistä kevään 2024 ja kevään 2026 sääntömääräisten kokousten väliseksi ajaksi. Kaupunginhallitus nimeää edustajat yhdistysten ja vastaavien yhteisöjen hallintoelimiin, kun kaupungilla on sääntöjen ja sopimusten mukaan siihen oikeus.

Valtuustoaloite

Lehtien viikonloppujakelu omaan postilaatikkoon haja-asutusalueilla
Aloitteessa esitetään, että kotipalvelu kuljettaisi viikonloppuna postin yhteislaatikoista ns. heittolaatikosta vanhuksille, jotka eivät niitä itse pysty sieltä noutamaan. Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa että kotipalvelu on Keski-Suomen hyvinvointialueen toimintaa eikä aloitteen sisältö ole tässä muodossa ajankohtainen.

Muut päätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi Metsäpyntän kunnallistekniikan maksuohjelman muutoksen.

Päätettiin liittyä Hanselin yhteishankintaan Leasingpalvelut 2024-2026 (2028) -puitejärjestelyyn, jonka avulla voi hankkia irtaimen käyttöomaisuuden leasingpalveluita. Jämsän kaupungin leasing-rahoituksella hankittavan irtaimiston euromääräinen hankintahinta neljän vuoden ajalle on noin 1 000 000 euroa.

Kokouksessa hyväksyttiin myös Työvalmennussäätiö Avituksen työtoiminnan ostopalvelusopimus vuodelle 2024, konsernipalvelujohtaja valtuutettiin allekirjoittamaan sopimus. Työvalmennussäätiö Avitus tuottaa palveluita mm. Keski-Suomen hyvinvointialueelle, Kelalle, Jämsän kaupungille ja Kuhmoisten kunnalle.

Periaatteet kesätyösetelin käytöstä hyväksyttiin ja hakemus- sekä tilityslomakkeet merkittiin tiedoksi. Tuki koskee jämsäläisiä 15–18 –vuotiaita nuoria ja sen tarkoituksena on saada nuoria työllistettyä yksityiselle sektorille monipuolisen työkokemuksen saamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti myös, ettei anna lausuntoa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätöksen 17.6.2022 §9 purkamiseen, koska Jämsän kaupunki oli kyseisenä ajankohtana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti ohjeistaa Jämsän Aluelämpö Oy:tä valmistelemaan yhtiökokoukselle 200 000 euron osingon maksamisen Jämsän kaupungille.
Muutettu ehdotus: yhtiö maksaa 200 000 euron osingon. Antti Lähdesmäki ehdotti Ilkka Salmisen kannattamana, että osinkoa maksettaisiin 300 000 euroa.  Äänestys: esittelijän muutettu ehdotus Jaa (Merja Lahtinen, Anssi Mennala, Ulla Patronen, Mikko Laitinen, Lotta Ahola, Jorma Poti), Antti Lähdesmäki ei  (Markos Koskinen, Ilkka Salminen, Antti Lahdesmäki). Äänin 6-3 esittelijän muutettu ehdotus tuli päätökseksi. Antti Lähdesmäki jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös