Kaupunginhallituksen päätöksiä 2. lokakuuta 2023

Kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja yhteistoimintamenettely käynnistettiin kaupunginhallituksen päätöksellä. Talouden tasapainottamiseksi tehtävät ratkaisut tulevat sisältämään palveluverkon tarkastelua ja palvelutason laskua kauttaaltaan.

Esityslista 2.10.2023

Talouden tasapainottamisohjelman käynnistäminen

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan ensi vuoden talousarvion valmistelussa tullaan käyttämään esitetyn mukaisia veronkorotuksia. Konserninrahaston käyttöä valmistellaan vuoden 2022 ja mahdollisesti  2023 kertyvän alijäämän kattamiseen. Talousohjelman keinovalikoima lähetetään lautakuntien talousarviovalmisteluun. Lisäksi yhteistoimintamenettely käynnistetään.

Kaupungin kuluvan tilikauden 2023 tulosennuste on arvioiden mukaan -0,2 ja -2,7 milj. euroa alijäämäinen. Ensi vuoden 2024 tilikauden alijäämä olisi esitetyistä sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta 3,9 milj. euroa alijäämäinen.  Tasapainon saavuttamiseksi taloussuunnitelmakaudeksi on asetettu vuodet 2024–2027. Tavoitteena on, että kolmantena taloussuunnitelmavuonna 2026 kaupungin talous on tasapainossa tai ylijäämäinen.

Toimialat ovat valmistelleet yhteensä 11 miljoonan säästöohjelman siten, että vuonna 2024 tavoitteena on kahden miljoonan euron ja seuraavina vuosina kumuloituen kolmen miljoonan euron säästöt. Jos esitettyjä säästöjä ei toteuteta, talouden tasapainoa ei saavuteta missään vaiheessa ja taloussuunnitelmakausi jää 13,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Ehdotettuja lisätulo- ja säästötoimenpiteitä ovat mm.:

– 0,54 prosenttiyksikön kunnallisveron korotus
– kiinteistöverojen korotus
– investointiohjelman karsiminen
– henkilöstöjärjestelyt ja eläköitymiset
– palvelurakenteen karsiminen
– toimintojen lakkauttaminen tai ulkoistaminen

Talousarvion käsittelyn aikataulu

  • Valtuuston talousarvioseminaari 23.10.2023
  • Lautakunnat ja johtokunnat talousarvioesitykset 27.10.2023 menness
  • Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioluonnosta 30.10.2023 + valtuustolle esitys veroprosenteista
  • Kaupunginjohtaja esittelee talousarvion viikolla 47
  • Yhteistoimintamenettely käydään ennen kaupunginhallituksen talousarvioesityst
  • Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 4.12.2023
  • Valtuusto päättää talousarviosta 11.12.2023.

Vastaesitys:

Markos Koskinen esitti ja Antti Lähdesmäki kannatti, että talouden tasapainottamisen ohjelma on jäädytettävä osiolta ”Perusopetus” 23.10. valtuuston kokoukseen saakka.

Esitän, että talouden tasapainottamisohjelman perusopetus-osio jätetään pöydälle, kunnes kyläkoulujen lakkauttamisesta päättävä valtuusto on asiasta päättänyt kokouksessaan 23.10. Ennustejakson oppilasmäärät tuleville vuosille tulee vielä tarkastaa ja päivittää valtuustonkokoukseen 23.10 mennessä. Tarkempi kustannuserittely säästöistä ja kuluista ja niiden laskentatavasta, jotka syntyvät koulujen lakkautuksien ja kuljetuksien myötä. Ja niiden päivittäminen tasapainottamisohjelmaan, ennen sen eteenpäin viemistä. Kustannuserittely ja sen laskentatavat on tuotava myös tiedoksi valtuustolle. Laillisuuden tarkastaminen, ettei koulumatkojen enimmäisaika ylity yhdelläkään oppilaalla lakkautuksien myötä, sekä jos ”pitkänmatkalaisille” järjestetään erilliset koulukyydit, niin tulee nekin huomioida kustannuksissa.

Koska oli tehty kannatettu pöydällepanoehdotus, josta ei oltu yksimielisiä, asiasta äänestettiin. Kättennostoäänestys Markos Koskisen esitys sai 2 ääntä, Markos Koskinen ja Antti Lähdesmäki. Lotta Ahola ehdotti Merja Lahtisen kannattamana, että jatketaan, sai 7 ääntä: Ilkka Salminen, Sanna Rajala, Jorma Poti, Mika Kyrö, UllaPatronen, Merja Lahtinen, Lotta Ahola. Ehdotus hyväksyttiin.

Ampumaratojen kehityshankkeen välirahoitushakemus

Jämsän Seudun Ampujat ry:lle myönnettiin 39 469,16 euron laina kaupungin EU-projektien väliaikaisen rahoituksen ehdoin. Lainan ehtona on, että Keski-Suomen ELY myöntää hankkeelle rahoituksen.

Jämsän seudun Ampujat ry on hakenut Jämsän kaupungilta välirahoitusta Leader-kehityshankkeelle. Hankkeen päätavoitteena on mahdollistaa Jämsän seudulla monipuolinen ja turvallinen ampumaharrastus kaikille halukkaille. Tavoite on tarkoitus saavuttaa kehittämällä seuran toimintaa, hankkimalla nykyaikaisia harjoitusvälineitä ja uudistamalla ampumarata alueita.

Hankinta: Monitoimilaite- ja tulostuslaitteet palveluineen dynaamisella hankintajärjestelmällä

Monitoimilaitteiden ja tulostuslaitteiden sopimustoimittajaksi valittiin Konica Minolta Business Solutions Finland Oy sopimuskaudelle on 1.11.2023-15.11.2025. Päätöksen perusteena on edullisin tarjous.

Monitoimi- ja tulostuslaitteet palveluineen 2021–2023 (2025) kilpailutus perustui Hansel Oy:n dynaamiseen hankintajärjestelmään. Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS eli Dynamic Purchasing System) on digitaalinen hankintamenettely, joka antaa hankinnalle toimivat raamit ja joustaa tarpeiden mukaan.

Lausunnot

Jämsän kaupunki antaa lausunnon Keski-Suomen maakuntakaavan luonnokseen sekä Keski-Suomen Liiton talousarvioon ja -suunnitelmaan. Jämsän kaupungilla ei ole huomauttamista Keski-Suomen liiton tavoitteisiin, talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024-2026. Kaupunki on tyytyväinen liiton edunvalvontaan.  Maakuntakaavan luonnokseen kaupungilla ei ole huomautettavaa. Jämsän kaupunki kuitenkin esittää, että seuraavassa vaihemaakunnan päivityksessä huomioidaan kaupallisten palvelujen tarve valtateiden risteysalueilla ja matkailuelinkeinon edellyttämät kaavan muutostarpeet.

Muut kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus merkitsi talouden toteuman tammi-elokuu 2023 tiedoksi. Toimintatuotot ovat toteutuneet 62,4-prosenttisesti ja toimintakulut 63,5-prosenttisesti. Verotulot ovat toteutuneet 74,6-prosenttisesti ja valtionosuudet 66,7-prosenttisesti.

Hansdotter Oy:n oikaisuvaatimus koskien Jämsä-Himos-markkinointiesitteen hankinnan keskeyttämistä hylättiin perusteettomana.

Vastauksessaan Vaasan hallinto-oikeudelle, Jämsän kaupunki vastustaa kohtuuttomana oikeudenkäyntikulujen tuomitsemista kaupungille valitusasiassa, joka koskee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristövastuualueen tekemää päätöstä. Varsinaisia osapuolia asiassa ovat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja valittajat.

Hyväksyttiin Ville Toivakan ostotarjous noin 850 neliömetrin suuruisen määräalan kiinteistöstä 182-413-1-680 Petäjä. Määräalan myyntihinta on 1700 euroa.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää Ilkka Salmiselle eron elinvoimalautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimeää uuden varsinaisen jäsenen elinvoimalautakuntaan.

Seuraava kaupunginhallituksen kokous on 16. lokakuuta 2023

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös