Kaupunginhallituksen päätöksiä 20. maaliskuuta 2023

Konsernipalvelujohtajan virkaan valittiin KTM, talous ja konsernijohtaja Vesa Urtti. Uuteen virkaan kuuluvat sekä talousjohtajan että hallintojohtajan tehtävät. Viime vuoden henkilöstökertomus hyväksyttiin. Henkilöstökertomuksesta selviää muun muassa, että kaupungin henkilöstöstä eläköityy noin 40 prosenttia seuraavan kymmenen vuoden kuluessa.

Esityslista 20.3.2023

Konsernipalvelujohtajan valinta

Konsernipalvelujohtajan virkaan valittiin KTM, talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti. Viran koeaika on kuusi kuukautta.

Kaupunginhallitus päätti viime vuoden lopulla henkilöstösuunnitelman mukaisesti perustaa 1.1.2023 alkaen konsernipalvelujohtajan viran, johon yhdistetään talousjohtajan ja hallintojohtajan tehtävät. Rekrytointityöryhmään ovat kuuluneet kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Similä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti, kaupunginhallituksen jäsen Lotta Ahola sekä asiantuntijajäseninä kaupunginjohtaja, talousjohtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Työryhmän sihteerinä on toiminut suunnittelija.

Määräaikaan mennessä hakemuksen virkaan jätti 13 henkilöä. Rekrytointiryhmä valitsi haastatteluihin viisi hakijaa. Haastateltavat valittiin viran hoitamiseen kannalta merkityksellisten ansioiden, ts. koulutuksen, työkokemuksen ja hakuilmoituksessa mainittujen valintakriteerien perusteella.

Henkilöstökertomus 2022

Henkilöstökertomus vuodelta 2022 merkittiin hyväksyttynä tiedoksi ja se lähetetään edelleen kaupunginvaltuuston tietoon.

Kaupungin henkilöstöön vaikuttaneita yhteiskunnallisia muutoksia ja tapahtumia ovat olleet soteuudistus, koronavirus ja etätyön vakiintuminen, Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota sekä valmius- ja kriisitietoisuuden lisääminen.

Hyvinvointialueille siirtyi tehtäviensä mukana liikkeenluovutuksella yhteensä 184 vakituista henkilöä. Samassa muutoksessa perustettiin Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut Oy, jonka palvelukseen siirtyi ao. liikelaitoksen henkilöstö. Kaupungin palvelukseen jäävän henkilöstön lukumäärä 31.12.2022 oli yhteensä 686, josta vakituisia on 523 ja määräaikaisia 163.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana kaupungin työntekijöitä arvioidaan eläköityvän noin 40 % koko henkilöstöstä sisältäen mahdolliset työkyvyttömyyseläkkeet. Arvioitu määrällinen poistuma esimerkiksi konsernipalveluissa on vv. 2023 – 2025 noin 10 – 15 henkilötyövuotta.

Työelämän laatua seurataan henkilöstökyselyn avulla vuosittain. Jämsän kaupungin työelämän laatua mittaava indeksi oli helmikuussa 2022 suoritetussa mittauksessa 71. Keskimäärin Suomen työpaikoilla indeksi on alhaisempi eli noin 60.

Terveysperusteiset poissaolot ovat henkilötyövuotta kohti tarkasteltuna nousseet reilulla kahdella päivällä (2,23 kpv) verrattuna vuoteen 2021. Poissaoloja oli 21,08 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohti (v.2021 17,85 pv). Sairauspoissaolojen lisääntyminen on ollut valtakunnallinen ilmiö vuonna 2022.

Henkilöstökertomuksesta selviää lisäksi työympäristön kehittämiseen, työhyvinvointiin ja turvallisuuden mittaamiseen ja analysointiin, sekä osaamisen edistämiseksi liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet.

Hakemus hallintoriita-asiassa / Sopimusrikkomus Gradia

Hallintoriita on asia, joka koskee sellaista julkisoikeudellista velvoitetta tai oikeutta, josta viranomainen ei voi yksipuolisella päätöksellään määrätä. Hallintoriita tulee vireille hakemuksella. Jämsän kaupunginhallitus päätti valtuuttaa Suomen Hankintajuristit Oy:n jättämään hakemuksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallitus ja valtuusto ovat loppuvuodesta 2022 tehneet päätöksiä, jotka rikkovat kuntayhtymän ja kaupungin välille solmittua perussopimusta ja järjestämissopimusta. Jämsän kaupunki on ilmoittanut kuntayhtymälle sopimusrikkomuksesta sekä siihen perustuvista vaatimuksista. Kuntayhtymä on kiistänyt sopimusrikkomuksen ja kaupungin vaatimukset. Asiassa on siten haettava hallinto-oikeuden ratkaisua.

Muut kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutumisesta tehdyt valvontakäynnit ja niiden perusteella tehdyt raportoinnit ajalta 1.10. – 31.12.2022.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt kaupungin valituksen koskien hallintosäännön muutosta. Kaupunginhallitus päätti, että hallintosääntö muutetaan vastaamaan Korkeimman hallinto-oikeuden antamaa ratkaisua, jonka mukaan tiettyihin toimielimiin voidaan valita muitakin kuin edellisissä kuntavaaleissa ehdolla olleita henkilöitä.

Sarastia Oy:n neuvottelukuntaan edustajaksi nimettiin kirjanpitopäällikkö Taru Frisk.

Sivistyslautakunnan esittämät nimikemuutokset hyväksyttiin ja tuntiopettajan vakanssille myönnettiin täyttölupa. Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat silloin, kuin niitä ei ole henkilöstösuunnitelmassa ja talousarviossa hyväksytty. Kaupunginhallitus totesi, että henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät vakanssit oppilaanohjauksen lehtori, tuntiopettaja, sekä koulunkäynti- ja vapaa-aikaohjaaja, joille ei täyttölupaa haeta erikseen.

Palkka-asiain esimiehen palvelussuhde on päättymässä eläkkeelle siirtymisen johdosta 2024. Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan palkka-asian esimiehelle ja samalla muutti nimikkeen palvelussuhdepäälliköksi.

Seuraava kaupunginhallituksen kokous on 27.3.3023

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös