Kaupunginhallituksen päätöksiä 23. toukokuuta 2022

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että elinvoimalautakunnan toimivaltaan kuuluisi jatkossa Jämsän kaupungin satamien toimintaan, hoitoon ja hallintaan liittyvistä asioista vastaaminen. Kaupunki jatkaa Jämsän Terveyden taloudellisen tilan arviointia. Yhtiöltä pyydetään edelleen lisäselvityksiä taloudesta ja hallinnosta.

Esityslista 23.5.2022

Välirahoitushakemus / Jämsän Seudun Palveluskoiraharrastajat ry

Jämsän Palveluskoiraharrastajat ry:lle myönnettiin 7.300,00 euron välirahoitus koulutuskentän sähköistämiseen ja valaistuksen uusintaan.

Potilasasiamiehen kertomus vuodelta 2021

Potilasasiamiehen kertomus vuodelta 2021 merkittiin tiedoksi.

Potilasasiamiestoiminta on lakisääteistä ja jokaisella terveydenhuollon yksiköllä on oltava potilasasiamies. Potilasasiamies tekee yhteydenotoista numeraalisen tilastoinnin ilman henkilötietoja. Tilastointi toteutetaan ensiyhteydenoton mukaan eli yhteydenottaja, yhteydenottotapa ja asia. Jatkoyhteydenotot tilastoidaan vain numeraalisesti.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021 

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021 merkittiin tiedoksi. Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021 on esityslistan liitteenä. Selvitys on luettavissa myös Kosken verkkosivuilta.

Lain mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies ja kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Jämsän kaupunki ostaa yhteistoiminta-alueen sosiaalimiehen palvelut Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koskelta.

Vuonna 2021Yyhteydenotot lisääntyivät. Sosiaaliasiamies sai selvitettäväkseen 439 uutta eri asiaa. Yleisempiä selvitettäviä asioita olivat lastensuojeluasiat, joita tuli 121.

Täyttöluvat

Myönnettiin täyttöluvat:

– hallinnon toimistosihteerin toimelle sosiaali- ja terveystoimen Jämsän ja Kuhmoisten yhteistoiminta-alueelle
– kahdelle lähihoitajien toimelle Kuhmoisten iäkkäiden kotihoitoon
– kahdelle lähihoitajien toimelle Kuhmoisten vuodeosasto 10

Epäasiallinen käyttäytyminen 

Kaupunginhallituksen 16.5.2022 tekemään päätöksen jälkeen on saatu uusi selvitys, jonka mukaan on tapahtunut esteellisyyttä koskeva menettelyvirhe. Menettelyvirheen johdosta kaupunginhallitus ratkaisi asian uudelleen.

Kaupunginhallituksen jäsen Pekka Laaksoselle annetaan kirjallinen huomautus toistuvasta epäasiallisesta käytöksestä. Asia saatetaan Uusi Suunta -valtuustoryhmän käsittelyyn ja kaupunginvaltuuston tietoon.

Hallintosäännön muutos: satamat

Hallintosäännössä ei ole sisältynyt määräyksiä satamien toimintaan, hoitoon tai hallintaan liittyen. Satamajärjestyksen päivittämisen yhteydessä on nähty tarpeelliseksi päivittää hallintosääntöä toimivaltasuhteiden selkeyttämiseksi.

Elinvoimalautakunnan esitys hallintosäännön muuttamiseksi hyväksyttiin. Kaupunginvaltuustolle esitetään hallintosääntöä muutettavaksi siten, että elinvoimalautakunnan erityiseen toimivaltaan lisätään Jämsän kaupungin satamien toimintaan, hoitoon ja hallintaan liittyvistä asioista vastaaminen sekä lupien myöntäminen kaupungin satamissa ja sieltä käsin tapahtuvaan kaupalliseen toimintaan. Kaupungininsinöörin ratkaisuvaltaan lisättiin toimiminen Jämsän kaupungin satamaviranomaisena.

Jämsän Terveys Oy:n hankintasopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen

Jämsän kaupunki on pyytänyt selvitystä Jämsän Terveys Oy:n taloudellisesta tilanteesta ja siitä, miten terveysyhtiö kykenee vastaamaan palvelusopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä yhtiön vallitseva taloudellinen tilanne huomioiden. Jämsän Terveyden vastaus selvityspyyntöön on saatu 17.5.2022.

Jämsän Terveys Oy:ltä saatu selvitys sekä muutosneuvotteluiden tulosten yhteenveto merkittiin tiedoksi ja toimitetaan edelleen Keski-Suomen hyvinvointialueen tietoon.  Jämsän kaupunkia yhtiön hallituksessa edustavia henkilöitä ohjeistetaan esittämään toimia lisävelkaantumisen estämiseksi. Lisäselvityksenä Jämsän Terveydeltä pyydetään yksilöityjä talouteen ja päätöksentekoon sekä hallintoon liittyviä asiakirjoja.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also