Kaupunginhallituksen päätöksiä 27. kesäkuuta 2022

Kesäkuun viimeisellä viikolla kaupunginhallitus muun muassa hyväksyy FinnMETKOn kanssa yhteistyö- ja aluevaraussopimuksen vuoteen 2028 saakka, hyväksyy Peikkorinteen asemakaavan sekä Eväjärven ranta-asemakaavan muutokset, ja myöntää omarahoitusosuuden "Tikka - tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta kasvua" -hankkeelle. Jämsän kaupunki myös päättää ostaa strategisesti erittäin tärkeällä paikalla Välikadulla sijaitsevan kiinteistön.

Esityslista

FinnMETKOn kanssa yhteistyö- ja aluevaraussopimus vuoteen 2028 saakka

FinnMETKO Oy:n kanssa on valmisteltu yhteistyö- ja aluevaraussopimus, joka kattaa näyttelyvuodet 2024, 2026 ja 2028. Sopimuksen irtisanomisaika on yksi vuosi. Kustakin FinnMETKO -näyttelystä laaditaan vielä sopijaosapuolten välinen määräaikainen alueiden käyttöoikeus- ja yhteistyösopimus, minkä sopimusehtojen tulee vastata tämän sopimuksen ehtoja.

Hyväksytyn sopimuksen mukaan kaupunki mm. luovuttaa sopimuksen piiriin kuuluvat omistamansa maa-alueet veloituksetta näyttelykäyttöön. Vastineeksi kaupunki saa mm. maksuttoman kalustetun ja valmiiksi rakennetun näyttelyosaston jäähallista sekä vapaalippuja omia yhteistyökumppaneita varten.

Peikkorinteen asemakaavan muutos

Peikkorinteen asemakaavan muutos hyväksyttiin ja asiakirjojen liitteeksi liitettiin kunnallistekninen suunnitelma, hulevesiselvitys sekä seurantalomake. Kesäkuun 14. päivä järjestettiin erilliskuuleminen, johon osallistui maanomistaja, kaupungin kaavoittaja sekä kaavan laatija. Kuulemistilaisuudessa käytiin läpi tehdyt muutokset, kuten järjestämään jätteiden keräyksen kiinteistön alueella kiinteistön omistajan kustannuksella sekä velvoitetaan asentamaan autopaikoille sähköautojen latauspisteitä ja -valmiuksia.

Jämsän kaupunki ostaa Välikadulla sijaitsevan kiinteistön

Jämsän kaupunki ostaa kiinteistön 182-1-9-12, joka sijaitsee erittäin keskeisellä Jämsän keskusta-alueella osoitteessa Välikatu 4.
Ydinkeskustan aluekehittämisen kannalta kiinteistö sijaitsee strategisesti erittäin tärkeällä paikalla. Kauppahinta on 70 000 euroa ja laadittava kauppakirja tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Eväjärven ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Eväjärven ranta-asemakaavan muutos ja laajennus päätetään asettaa julkisesti nähtäville.
Kaavamuutosalue sijaitsee Hallin taajaman kaakkoispuolella Kuusjärven rannalla. Kaavahankkeen tavoitteena on tutkia, onko mahdollista siirtää voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettu lomarakennuspaikka toiseen paikkaan. Siirrettävä rakennuspaikka sijaitsee kohdassa, jossa maaperä soveltuu heikosti rakentamiseen.

Himoksen lumivarma latu -hankkeen loppuraportti tiedoksi

Himoksen lumivarma latu -hankkeen loppuraportti merkitään tiedoksi.
Jämsän kaupungin elinvoimatoimi on vuonna 2020 vireille tulleella hakemuksella hakenut tukea Himoksen lumivarman ladun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hankkeessa toteutettiin 1 690 metrin pituinen ja kahdeksan metrin levyinen latupohja kääntöpaikkoineen sekä siirtymälatupohja P-alueelta ladun alkuun. Latupohjien varrelle toteutettiin myös valaistus. Ensilumenlatu avattiin virallisesti 13.11.2021. Lunta riitti ensivaiheessa n. 1,2 km yhdensuuntaiseen latuun, joten edestakaisin hiihdettävälle ladulle saatiin mittaa yhteensä 2,4 km.  Ladulla ollut käyttäjiä hyvin ja ladulla kävi hiihtäjiä mm. Jämsästä, Jyväskylästä, Lahdesta, Tampereelta ja pääkaupunkiseudulta. Latua käyttivät aktiivi- ja kilpahiihtäjät, matkailijat ja ohikulkijat.

TIKKA – tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta kasvua hanke

Jämsän kaupunki hakee rahoitusta ”Tikka – tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta kasvua” hankkeelle. Hankkeelle myönnetään omarahoitusosuuden vuosille 2022-2024 yhteensä 142 777 € ja se maksetaan kaupunginhallituksen kustannuspaikalta.
Hankkeen toteutuksesta vastaa elinvoimatoimi. Yhteishankkeen rahoituksen hakemisesta, hankkeen toteuttamisesta ja rahoituksen kattamisesta liittyvä sopimus hyväksytään ja kaupunginhallitus valtuuttaa suunnittelija Katja Lahtisen tekemään hakemusasiakirjoihin teknisiä korjauksia.
Merkittiin, että Lotta Ahola ja Ulla Patronen (jäävi) ja Matti Similä (yhteisöjäävi) esteellisinä eivät he osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Talousarvion 2022 muutos, elinvoimatoimi

Jämsänkosken entisessä kirjastossa meneillään oleva arkistoremontti sekä kulunvalvonta ovat kesken, ja niiden osalta annetaan töiden jatkolupa. Samoin suunniteltu Paloaseman letkutornin korjaus voidaan aloittaa, koska se on ollut suunnitelmassa. Kokonaan uutena hankkeena tullut Jämsän Äijän aukion lisämääräraha sen sijaan voidaan myöntää hankkeelle ja hanke aloittaa vasta kun kaupunginvaltuusto on hankkeen hyväksynyt.
Elinvoimalautakunnan ehdotus hyväksytään siten, että se esitellään kaupunginvaltuustolle syksyllä esitettävässä lisätalousarvioesityksessä.

Talousarvioasetelma talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Jämsän kaupunki päättää esittää kaupunginvaltuustolle esityslistan liitteen mukaisen talousarvioasetelman rakenteen toimiala- ja tulosaluetasolla talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 pohjaksi.

Talousarvioasetelman suurin muutos on sosiaali- ja terveystoimi -toimialan poistuminen kaupungin organisaatiosta sen toimintojen siirtyessä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueelle siirtyvät myös pelastustoimen yksiköt ja kustannusvastuu, jolloin Keski-Suomen Pelastuslaitoksen rahavaraus poistuu kaupunginhallituksen alaisuudesta. Sivistystoimesta hyvinvointialueelle siirtyy osa oppilashuollosta. Talousarvioasetelma huomioi mahdollisen Jämsän Ateria liikelaitoksen yhtiöittämisen ja mahdollisten uusien jaostojen perustamisen kaupunginhallituksen alaisuuteen.

Talousarvion ja -suunnittelun ohjeistus 2023

Talousjohtajan antama taloussuunnitelman käytännön ohjeistus merkitään tiedoksi, päätetään taloussuunnitelman valmistelun aikataulusta, ja palataan taloussuunnitelman tarkempaan ohjeistukseen elo-syyskuun kokouksessa.

Jäähallin käyttöä ja jääurheilun tukemista koskevat sopimukset hyväksytään

Kaupungin ja jäähalliyhtiöiden (Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy, Jämsänkosken Tekojäärata Oy ja Längelmäki Halli Oy) väliset jäähallien käyttöä ja jääurheilun tukemista koskevat erilliset sopimukset hyväksytään. Sopimukset sisältävät indeksiehdon, jolla vuosittain maksettavaa avustusmäärää tarkistetaan sopimusaikana. Ensimmäisen kerran sopimuksen mukainen tarkistus tehdään vuonna 2023.
Merkittiin, että Jorma Poti (yhteisöjäävi) ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn tai päätöksentekoon, ja puheenjohtajana toimi Lotta Ahola.

Senioriasumisen kehittämishanke ja Jämsän Vanhaintuki ry:n tilanne

Jämsän Vanhaintuki ry:lle myönnetään lyhytaikainen 60 000 euron maksuvalmiuslaina, laina-aika 31.12.2022 asti. Lainaan sovelletaan yleisiä konsernia koskevia ehtoja.
Jämsän kaupunki on viimeksi myöntänyt Jämsän Vanhaintuelle lyhytaikaista rahoituslainaa tammikuussa yhteensä 15 000 €. Yhteisön rahatilanne on edelleen haasteellinen, ja tilanteen väliaikaiseksi ratkaisemiseksi yhdistys tarvitsee lyhytaikaista luottoa.
Kokonaislainajärjestelyt ja yhdistyksen talouden tervehdyttäminen tehdään syksyn aikana.

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen

Hyväksytään sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotus. Valvontakäynnit ja niiden perusteella tehdyt raportoinnit on tehty 1.1.- 31.3.2022 ja valvonta-aineisto merkitään hyväksyttynä tiedoksi.
Merkittiin, että Sanna Rajala (palvelusuhdejäävi) esteellisenä ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Työsuojelu, johdon kuormitus

Aluehallintovirastolle toimitetaan määräaikaan mennessä kaupunginhallituksen suunnitelma johtavien viranhaltijoiden kertyneiden tuntien korvaamisesta ja niiden ennaltaehkäisystä. Kertyneet tunnit korvataan mahdollisuuksien mukaan vapaana kesälomakauden 2022 aikana. Kaupunginjohtaja tekee johtavien viranhaltijoiden osalta tarkemman henkilökohtaisen suunnitelman kertyneiden työtuntien korvaamisesta.
Merkittiin, että Auli Korhonen sekä Ari Luostarinen eivät esteellisenä osallistuneet asian käsittelyyn tai päätöksentekoon, ja pöytäkirjanpitäjänä toimi Hanna Helaste.

Täyttöluvat

Myönnettiin täyttöluvat
– Sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikön virka
– Lähihoitajan toimi (Kuhmoisten iäkkäiden tehostettu palveluasuminen)
– Lähihoitajan toimi (Kuhmoisten vuodeosasto 10)
– Lisäksi perustetaan jälkihuollon sosiaalityöntekijän virka lapsiperheiden sosiaalityöhön ja myönnetään viralle täyttölupa.

Jämsän kaupungin ehdotus verotuksen oikaisulautakunnan jäseneksi vuosille 2023-2027

Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä oikaisuvaatimuksia. Kaupunginhallitus nimeää Erja Laaksosen verotuksen oikaisulautakuntaan ehdolle.

Jämsän Terveys Oy, hallituksen jäsenten valinta

Merkittiin, että Sanna Rajala (palvelusuhdejäävi) esteellisenä ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Kaupunginhallitus keskustelee terveysyhtiön tilanteesta ja jättää asian pöydälle hyvinvointialueen kannanottoa varten.

Palkkatoimikunnan jäsenen valinta

Kaupunginhallitus nimeää palkkatoimikuntaan uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Antti Lähdesmäen.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös