Kaupunginhallituksen päätöksiä 29. elokuuta 2022

Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelu liikelaitos muuttuu kaupungin tytäryhtiöksi, jonka osaomistaja on hyvinvointialue. Vesilaitos säilyy toistaiseksi liikelaitoksena. Metsäsuunnitelmasta jätetyt oikaisuvaatimukset hylättiin.

Esityslista 29.8.2022

 

Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitoksen yhtiöittäminen

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että valtuusto päättää perustaa ”Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut Oy”–nimisen osakeyhtiön sidosyksikköyhtiöksi 1.1.2023 alkaen.

Jämsän kaupungin ruokahuolto ja siivouspalvelut on järjestetty kunnallisen liikelaitosmallin mukaisesti. Jämsän kaupunki on sitoutunut tuottamaan mainitut tukipalvelut yhteisyhtiölle (Jämsän Terveys) palvelusopimuksen mukaisesti vuoden 2025 loppuun saakka. Hyvinvointialue ja kunta ei ilman hankintalain säädöksiä voi ostaa palveluja toisiltaan. Jämsän kaupunki perustaa osakeyhtiön, jonka osakkaaksi tulee Jämsän kaupunki ja Keski-Suomen hyvinvointialue. Yhtiö perustetaan Jämsän kaupungin tytäryhteisöksi ja hyvinvointialueen osuus yhtiöstä olisi esim. 10 %. Yhtiön perustaminen mahdollistaa palveluiden tuottamisen nykyisellä henkilökunnalla.

Jämsän Vesi liikelaitoksen organisointi

Jämsän kaupunginhallitus on edellyttänyt Jämsän Vesiliikelaitoksen organisaation ja toimintojen selvittämistä. Selvitys koskee Vesilaitoksen mahdollista yhtiöittämistä ja sen vaikutuksia organisaation toimintaan ja asiakkuuksiin sekä hinnan muodostukseen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että Jämsän Vesi liikelaitoksen yhtiöittämisselvitys merkitään tiedoksi.

Mikäli jatkossa tarvetta ilmenee yhtiöittämiseen, tehtyä selvitystä voidaan käyttää hyödyksi päivitetyin tiedoin.

Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy:n rahoitustilanne

Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy:lle myönnettiin 25.000 euron kertaluonteinen avustus vuodelle 2022. Kertaluonteinen avustus ei kasvata jäähallien käyttöä ja jääurheilun tukemista koskevan sopimuksen avustussummaa.

Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy on hakenut Jämsän kaupungilta lisäavustusta jäähallin toiminnan tukemiseen ja jääurheilutoiminnan turvaamiseksi tulevina kausina. Vuodelle 2022 on haettu 25 000 euroa kertaluonteista lisäavustusta. Lisäksi yhtiö hakee 100.000 € avustusta uuden jääkiekkokaukalon hankintaan vuodelle 2022 ja 100.000 € ulkoverhouksen korjaukseen vuodelle 2023.

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy:n tulee tehdä selkeä suunnitelma Jäähallin investoinneista ja hakea ulkopuolista avustusta investointien toteuttamiseen. Suunnitelma pitää tuoda ajoissa Jämsän kaupungille tiedoksi, jotta kyseiset investoinnit ja niiden mahdollinen rahoitus pystytään ottamaan taloussuunnitelmaan.

Talouden ja toiminnan toteutuminen tammi-kesäkuu 2022

Talouden ja toiminnan toteutumisen raportit ja toimialojen tulosaluekohtaiset selvitykset tammi-kesäkuulta 2022 merkittiin tiedoksi.

Toimintakate on yli 3 prosenttia edellisestä vuodesta. Verotulojen toteuma on puolelta vuodelta 55,5 prosenttia (2021 54,3 %) Valtionosuudet ovat kertyneet talousarvion mukaisesti, toteuma on 49,8 prosenttia. Esityslistan liitteenä on raportti Jämsän kaupungin talousarvion toteumasta 1.1.-30.6.2022.

Talouden ja toiminnan toteutuminen sekä riskien hallinta tammi-kesäkuu 2022: konserniyhtiöt

Huomattavimpien tytäryhtiöiden puolen vuoden talouden ja riskienhallinnan toteutumat merkittiin tiedoksi.

Rasuan leirintäalue: rakennusten lunastuksen kauppasumman loppumaksun pidättäminen

Jämsän kaupunki on teettänyt Rasuan alueella siivous- ja raivaustöitä, maatäyttöjen ja pengerrysten poistoja sekä kuljettanut alueelta pois suuren määrän sekalaista jätettä. Kustannuksia tehdyistä töistä on kertynyt 16 972 euroa. Jo tehtyä konetyötä on laskuttamatta noin 3 000 euron arvosta ja sähkölaitteisiin liittyvät tarkistukset ja korjaukset ovat tilaamatta. Kaupungin kokonaiskustannukset Rasuan siivous- ja raivaustöiden sekä maantäyttöjen ja pengerrysten osalta tulevat nousemaan yli 20 000 euron.

Kaupunginhallitus päätti kauppakirjan ehtojen mukaisesti, että Jämsän kaupunki pidättää 20 000 euron loppukauppasumman korvauksena Rasuan alueella tehdyistä siivous-, raivaus-, jätteenkuljetus- ja maanrakennustyöstä.

Oikaisuvaatimukset Jämsän kaupungin metsäsuunnitelmasta

Kaupungin metsäsuunnitelmasta on jätetty viisi oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksen ovat jättäneet Minna Jakosuo, Saara Peutere-Heikka, Miia Matikkala, Elina Airaksinen ja Arja Paakkanen.

Oikaisuvaatimukset on käsitelty kukin erikseen ja niihin on annettu perustellut vastaukset.

Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimukset.

Valtuustoaloitteet

Kaupunginhallitus päätti antaa valtuustoaloitteisiin esityslistan mukaiset vastaukset. Valtuustolle esitetään, että se toteaa valtuustoaloitteiden johdosta annetut selvitykset riittäväksi.

Jämsän kaupungissa päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin mallin (EVA) käyttöönotto päätöksen teossa sekä päätöksien lapsivaikutusten arviointi

Aloitteessa EVA arviointi esitetään otettavaksi käyttöön vuoden 2023 elokuun alusta alkaen siten, että sitä ennen viranhaltijoita, esittelijöitä ja luottamushenkilöitä koulutetaan ao. mallin käyttöönottoon.

Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että Jämsän kaupungissa valmistaudutaan päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönottoon vuoden 2023 aikana.  Valmisteluun nimetään työryhmä, joka valmistelee oman EVA-mallin ja ohjeistuksen osallistaen sekä luottamushenkilöt että valmistelijat.

Tilinpäätöslaskelmien esittäminen selkeässä muodossa

Aloitteessa esitetään tilipäätöslaskelmien esittämistä selkeässä muodossa.

Jämsän kaupungin tilinpäätöksen liitteet noudattaa Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston Työ- ja elinkeinoministeriön antamaa ohjetta. Annetussa vastauksessa todetaan, että talousarvioseminaareja, koulutus- ja infotilaisuuksissa sekä tilinpäätöksen esittelyä varten voidaan laatia kokonaisluvuilla esitettäviä vertailtavia lukuja ja grafiikkaa, jotka kuvaavat kehitystä ja muita tietoja yleisellä tasolla. Tällöin asioita ja niiden taustoja esitetään yleensä laajemmin kuin lainsäädäntö edellyttää. Päätöksentekoprosessissa on syytä pitäytyä ohjeiden mukaisessa esittämistavassa.

Jämsä laatii osallisuusohjelman – ohjeistuksen osallistamisesta osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä

Valtuustoaloitteessa esitetään osallisuusohjelman laatimista osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Annetussa vastauksessa on todettu muun muassa, että Kuntalaki velvoittaa kunnat huolehtimaan siitä, että asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Lisäksi useissa erityislaeissa on säännökset osallisuudesta. Jämsän kaupungilla on käytössään lukuisia erilaisia tapoja kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien osallistumisen mahdollistamiseen.

Jämsän kaupungissa on uusi organisaatio 1.1.2023 lukien ja sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyvät hyvinvointialueille. Osallisuusohjelman tavoitteet on mahdollista saavuttaa, kun niitä laatimaan ja seuraamaan on alusta asti perustettu osallisuusryhmä ja nimetty vastaava viranhaltija. Ryhmässä voi olla myös hyvinvointialueen edustaja. Osallisuusohjelma ja sen seuranta liitetään osaksi hyvinvointikertomusta/suunnitelmaa.

Täyttöluvat

Myönnettiin seuraavien toimien ja virkojen täyttöluvat

Fysioterapeutin toimi
Lähihoitajan toimi
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka
Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon toimistosihteerin toimi

Yli 75-vuotiaiden ilmainen uimahallikäyttö

Jämsän Terveys on tehnyt vuosittain sopimuksen liikuntatoimen kanssa yli 75-vuotiaiden uimahallikäyntien maksamisesta. Vanhuspalvelut/sivistystoimi on saanut Jämsän Terveydeltä ilmoituksen, ettei se ole enää elokuussa jatkamassa sopimusta ilmaisista yli 75-vuotiaiden uimahallikäynneistä.

Lisäksi kaupungin liikuntapalveluilla on sopimus Jämsän Terveys Oy:n mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta uimahalli Koskikaran käytöstä. Sopimus oikeuttaa viikossa yhteen maksuttomaan käyntiin vesiliikuntaryhmässä ja on voimassa 1.9.2022-31.5.2023. Yhtiön ilmoituksen mukaan Mielen virkeyttä -ostopalveluryhmän toimintaa ei jatketa kaudella 2022-2023. Perusteena on viime kaudella ryhmän pieni osallistujamäärä.

Kaupunginhallitus päätti Ulla Patrosen ehdotuksen ja Jukka Haaparannan kannattamana, että yli 75-vuotiaiden jämsäläisten oikeutta maksuttomaan uintikertaan kerran viikossa jatketaan tämän vuoden loppuun. Ensi vuodelle ratkaisu yli 75-vuotiaiden maksuttomista uimahallikäynneistä tehdään talousarviokäsittelyn yhteydessä. Lisäksi päätettiin, että kustannukset peritään Jämsän Terveydeltä.

Ta 2022, määrärahan siirto, investoinnit

Jämsän Äijän aukion hankkeen jouduttamiseksi Haiskankujan rakentamiseen varattu määräraha 90 000 euroa esitettiin siirrettäväksi Jämsän Äijän aukion valaistuksen ym. uudistamiseen. Talousarvion 2022 investointimäärärahan siirtoesitys hyväksyttiin ja esitetään edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Työohjelma III/2022

Työohjelma III/2022 hyväksyttiin.  Jämsän Äijän aukion toteuttamisen osalta päätös on ehdollinen. Sen osalta hyväksyminen edellyttää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahan siirtämistä koskevan kaupunginhallituksen esityksen.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Seuraava kaupunginhallituksen kokous on 19.9.2022

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa