Kaupunginhallituksen päätöksiä 3. lokakuuta 2022

Kaupunginvaltuustolle esitetään myönteistä ennakkokantaa Länsi-Himoksen rinnekeskuksen jatkovalmisteluun. Myös hyvinvointialueeseen liittyvä puitesopimus yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi sekä maahanmuuttajien kotouttamisohjelma etenevät valtuustokäsittelyyn.

Esityslista 3.10.2022

Ennakkokanta Länsi-Himoksen rinnekeskuksesta

Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n hallitus on pyytänyt kaupungin ennakkokantaa Länsi-Himoksen rinnekeskusta koskevaan asiaan.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se antaa myönteisen ennakkokannan Länsi-Himoksen rinnekeskuksen jatkovalmisteluun. Jatkovalmistelussa huomioidaan esittelytekstissä mainitut seikat. Neuvoteltu sopimus tuodaan erikseen kaupunginvaltuuston käsittelyyn ja päätettäväksi siltä osin kuin päätösvalta on valtuustolla.

Himos Yhtiöt Oy on suunnitellut Länsi-Himoksen alapuolelle rinnekeskuksen rakentamista. Himosyhtiöiden kanssa on keskusteltu mahdollisesta kaupungin tai kaupunginyhtiön osallistumisesta rinnekeskuksen rakennuttamiseen. Alustavan kustannusarvion perusteella rinnekeskus on noin 5 milj. euron investointi.

Jämsän kaupungin konserniohjeen mukaan konserniyhteisön toimitusjohtajan on hankittava asian valmisteluvaiheessa etukäteen kirjallinen kaupungin konsernijohdon suostumus merkittävään tai poikkeukselliseen investointiin.

Talouden toteuma tammi-elokuu 2022

Vuoden 2022 tammi-elokuun talouden toteutuma merkittiin tiedoksi.

Tuloslaskelman mukaan käyttötulot ovat kertyneet 4,2 % (noin 1,7 milj. €) edellisvuotta paremmin kuin, vastaavasti käyttömenot ovat kasvaneet 3,8 % eli lähes 5 milj €. Toimintakate on 3,7 % suurempi kuin edellisvuonna. Toimintakate tulee ylittymään selkeästi vuonna 2022. Tilikauden tulos on negatiivinen.

Talousarvion muutos 2022

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteen mukaiset ja esittelytekstissä mainitut talousarvion muutokset vuodelle 2022.

Koko kaupungin osalta yhteensä talousarvion muutoksessa toimintatuottojen vähennys on 89 071 euroa ja toimintakulujen lisäys 1 990 560 euroa. Liikelaitoksilla ei ole talousarvion muutosesityksiä.

Lisäohjeistus taloussuunnitelman 2023-2026 ja talousarvion laadinnan perusteisiin

Hyväksyttiin esittelytekstissä mainitut toimet talousarvion tasapainottamiseksi. Päätettiin käydä keskustelu talousarvion laadinnan tilanteesta ja keinoista, joilla taloussuunnitelma tasapainotetaan. Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa toimialoja ja tulosalueita sekä vesiliikelaitosta niistä raameista, missä taloussuunnitelma valmistellaan.

Talousarvion valmistelu on edennyt aikataulussa. Hyvinvointialueen valmistelu samaan aikaan ja sen muodostaminen vaatii resursseja. Monet käytännön asiat, joilla on huomattava taloudellinen merkitys ovat vielä kesken perusteiden osalta. Uudelleen organisointi hyvinvointialueiden irtautuessa aiheuttaa monenlaisia haasteita kaupungin talouden perusteisiin.

Taloussuunnitelman oikaisemiseksi tehdään useita toimenpiteitä ja tarkistuksia liittyen uudelleen organisointiin, sote- kustannusten siirtymiseen ja tulojen kertymiseen hyvinvointialueelle sekä palkka-, tulo- ja menovarauksiin. Lisäksi on vältettävä laajentamasta kaupungin toimintaa, ellei siitä ole olemassa päätöstä.

Esitykset ja kommentit Keski-Suomen liiton toiminnasta vuosille 2023-2025

Päätettiin antaa esittelytekstin mukainen lausunto Keski-Suomen liiton toiminnasta vuosille 2023-2025.

Jämsän kaupungin lausunnossa on kommentoitu kuntayhtymän toiminnasta ja sen tavoitteista sekä taloudesta ja toiminnan tavoitteista.

Lausunnossa todetaan muun muassa, että Jämsän kaupunki on tyytyväinen Keski-Suomen liiton edunvalvontatyöhön yhdessä Keski-Suomen kansanedustajien kanssa. Keski-Suomen liitto on tukenut Jämsän kaupunkia äkillisessä rakennemuutostyössä ja pyrkinyt vaikuttamaan yritysrahoituksen riittävyyteen Keski-Suomessa. Keski-Suomen liitto on vaikuttanut merkittävästi siihen, että Jämsä yhdessä Joutsan ja Keuruun kanssa on noussut yritystukien II-alueeseen.

Puitesopimus – yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että se hyväksyy esityslistan liitteen mukaisen Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen hyvinvointialueen puitesopimuksen yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi.

Sopimus määrittelee strategisen ja operatiivisen tason yhteistyön rakenteet. Yhteistyösopimuksella edistetään keskisuomalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistetaan saumattomia palveluketjuja, toimivia ennaltaehkäiseviä palveluja ja asukkaiden osallisuutta. Kaikki sopijaosapuolet sitoutuvat ihmislähtöisiin ja toimiviin palveluihin.

Ilmoitus ELY -keskukselle kuntapaikoista 

Jämsän kaupungin henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioon 2023 varataan henkilöresurssi kotouttamista varten. Varataan 25 kuntapaikkaa tilapäistä suojelua tarvitseville.

ELY-keskus on pyytänyt Keski-Suomen alueen kuntia tarkistamaan ja vahvistamaan kuntapaikkojen määrän oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, kiintiöpakolaisille sekä kotikunnan saaneille tilapäistä suojelua saaville vuodelle 2023. Käytettävissä olevien kuntapaikkojen määrä ilmoitetaan ELY-keskukseen 31.10.2022 mennessä. 

Täyttöluvat

Myönnettiin seuraavat täyttöluvat ja hyväksyttiin nimikemuutos.

– viestintäsuunnittelijan nimike muutetaan viestintä- ja markkinointikoordinaattorin toimeksi
– viestintä- ja markkinointikoordinaattorin toimi
– kirjanpitäjän toimi
– Kuhmoisten asuntola Päijäläkodin ja Kuhmoisten työ- ja toimintakeskuksen esimiehen virka
– Kuhmoisten vanhuspalveluiden lähihoitajan toimi

Kaupunginhallituksen vastaus SDP:n valtuustoryhmän toimenpidealoitteeseen

Hyvinvointiryhmään valitaan 1.1.2023 lukien kaupunginhallituksen päätöksellä kolme luottamushenkilöä. Vastaus annetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 5.9.2022 valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen toimenpidealoitteen, jossa toivottiin hyvinvoinnin kuntatason koordinointia 1.1.2023 jälkeen. ”Tarvitaan hyvinvointijaosto tai tiimi tai lautakunta, joka voisi koordinoida koko kunnan alueen yhteisiä hyvinvoinnin tekijöitä ja yhdistää esim. sivistyksen ja elinvoiman mahdollisuuksia toimintaan”, aloitteessa painotetaan.

Jämsän Terveys Oy:n hallituksen jäsenten valinta

Jämsän Terveys Oy:n yhtiökokoukselle ehdotetaan, että se täydentää hallitusta ja nimeää Jämsän kaupungin edustajiksi Jämsän Terveys Oy:n hallitukseen Mika Kyrön ja Aija Suntioisen sekä varajäseneksi Pauliina Mäenpään.

Kunniamerkkityöryhmän perustaminen ja kokoonpano

Kunniamerkkityöryhmään Pekka Laaksosen tilalle nimettiin Antti Lähdesmäki.

Valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se toteaa valtuustoaloitteiden johdosta annetut selvitykset riittäviksi.

Perhepäivähoitajille kuukausipalkka

Sivistyslautakunnan antamassa vastauksessa todetaan muun muassa, että kunnallisten virka- ja työehtosopimusneuvottelujen tuloksena kesäkuussa 2022 sovittiin omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille palkkausrakenteen uudistus, jonka mukaan perhepäivähoitajille maksetaan kuukausipalkkaa. 1.10.2022 lukien perhepäivähoitajien palkan perusteena ei ole enää varattujen hoitopaikkojen lukumäärä eikä perhepäivähoitajan koulutuksella ole enää vaikutusta hinnoittelukohdan valintaan.

Vaihtoehtoinen liikenneturvallisuutta parantava hanke

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Paunun ja Vitikkalan koulun paikkeille ei tehtäisi uutta liikenneympyrää. Sen sijaan rakennettaisiin uusi tie tasamaata pitkin Koskenväylältä sairaalan risteyksen paikkeilta Paunun koulun parkkipaikalle.

Annetussa vastauksessa todetaan kaupunginvaltuustolle toimitetun aineisto Vitikkalan risteysalueelle toteutetuista selvityksistä. Vuosina 2011 ja 2018 tehdyt vaihtoehtotarkastelu, liittymävaihtoehtojen vertailu, liikenneturvallisuuskysely sekä toteutettu liikenteellinen toimivuustarkastelu.

Maakkulan alueelle sähköpisteitä matkailuautoille

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Maakkulan pysäköintialueelle asennettaisiin noin 3-5 sähköpistettä matkailuavoneuvoille ja alueen markkinointia lapsiperheille oivallisena pysähdys- tai yöpymispaikkana monipuolisen liikuntapuiston ja maauimalan alueella, lähellä keskustan liikkeitä.

Annetussa vastauksessa elinvoimatoimi esittää muun muassa, että karavaanareiden matkaparkki järjestetään Seppolan sataman muiden kehittämistoimien yhteydessä.

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Jämsän kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman vuosille 2022-2025 hyväksyttiin. Ohjelman hyväksymistä esitetään edelleen kaupunginvaltuustolle.

Kotouttamisohjelma on esityslistan liitteenä. Lain mukaan kunnan on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma. Kotoutumislain mukaan kunta ja työ- ja elinkeinotoimisto vastaavat yhdessä kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä, niihin ohjaamisesta sekä niiden seurannasta.  Vuoden 2023 alusta lukien tulee kunnan ja hyvinvointialueen tehdä tiivistä yhteistyötä kotoutumisasioiden tiimoilta.

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen valvonta-aineisto hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen mukainen seuranta ja valvonta ajalla 1.4. – 30.6.2022 suoritettiin elo-syyskuun aikana 2022. Valvonnan teki kunkin alueen tulosaluejohtaja.

Asiakastyytyväisyys, poikkeamat, onnistumiset ja kehittämiskohteet on kirjattu tulosalueittain lomakkeille, joiden pohjalta on laadittu esittelytekstissä olevat yhteenvedot.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa