Kaupunginhallituksen päätöksiä 5. helmikuuta 2024

Hallintosääntöön ehdotetaan muutoksia, jotka koskevat työllisyyspalveluiden järjestämistä. Eteläisen Keski-Suomen sopijakunnilta pyydetään asiasta lausunnot huhtikuun loppuun mennessä. Lisäksi sopijakuntia pyydetään nimeämään edustajat valmistelevaan toimielimeen ja lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esityslista 5.2.2024

Jämsän kaupungin tietokoneiden hankinta 2024 – 2025

Dustin Finland Oy:n päätettiin valita kaupungin tietokoneiden ja niihin liittyvien keskeisten oheislaitteiden sopimustoimittajaksi. Hankinnan arvo kahdelle vuodelle on 385 887,40 euroa.

Kaupungin sisäinen kilpailutus toteutettiin Cloudia-järjestelmässä joulukuussa 2023. Kilpailutuksen tavoite oli sopimustoimittajan löytäminen vuosille 2024 ja 2025. Valintaperusteena oli halvin kokonaishinta.

Hallintosääntöön lisäys työvoimapalvelujen järjestämisestä

Esityslistassa kuvatut hallintosääntömuutokset koskien työllisyyspalveluiden järjestämisestä vastaavan lautakunnan perustamista, sen tehtäviä ja toimivaltaa hyväksyttiin noudatettavaksi 1.5.-31.12.2024 ja 1.1.2025 lukien. Kaupunginhallitus päätti pyytää asiasta sopimuskuntien lausunnot huhtikuun loppuun mennessä.

Kuntien tulee valmistautua vuoteen 2025, jolloin työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille. Jämsän kaupunki on Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen vastuukunta. Keskeisiä toimia ovat muun muassa uuden toimielimen perustaminen, hallintosäännön päivittäminen ja henkilöstösiirrot. Toimielimen perustaminen kuuluu vastuukunnan valtuuston toimialaan. Valtuusto delegoi päätösvaltaansa aina hallintosäännöllä. Kuntien yhteisenä toimielimenä työllisyyspalveluiden järjestämiseksi toimii Jämsän kaupungin konsernipalveluiden toimialaan kuuluva Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen lautakunta.

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen lautakunta vastaa työvoimaviranomaisen tehtävistä 1.1.2025 alkaen.

Nimeämispyynnöt

Jämsän kaupunginhallitus kehottaa Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen sopijakuntia nimeämään edustajat valmistelevaan toimielimeen ja työllisyysaluelautakuntaan viimeistään 30.4.2024 mennessä. Edustajia nimittämisessä tulee noudattaa sukupuolten tasa-arvoa. Lisäksi työryhmään, joka valmistelee toimielimen kokoonpanon kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, valittiin Jorma Poti, Ilkka Salminen ja Merja Lahtinen.

Yhteysvälivastaavaksi välille Tampere – Jyväskylä ehdotetaan Piritta Rantasta.
Pro Ysitie -yhdistys edistää koko ysikäytävän tasapainoista ja perusteltua kehittämistä. Ysikäytävä on Suomen merkittäviä maakuntakeskuksia ja innovaatiokeskittymiä yhdistävä väylä, jonka vaikutusalueella elää yli 1,2 miljoonaa asukasta.

Kaupunginhallitus nimitti kaupunginhallituksen edustajiksi nimeämistoimikuntaan Jorma Potin, Matti Similän, Pekka Katajan, Sanna Rajalan, Erja Laaksosen ja Antti Lähdesmäen. Nimeämistoimikunta valmistelee yhtiöiden ja yhteisöjen hallitusjäsenet sekä muiden edustajien nimittämistä.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet 31.12.2023 ja kuntalaisaloitteet 2023

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2023 lopussa kymmenen keskeneräisen valtuustoaloitteen valmistelutilanteen. Lisäksi valtuustolle annetaan tiedoksi vuonna 2023 tehdyt kuntalaisaloitteet ja niiden takia suoritetut toimenpiteet.

Vastaukset valtuustoaloitteisiin

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se toteaa seuraaviin valtuustoaloitteisiin annetut selvitykset riittäväksi ja aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Jämsän lähijunaliikennöinnin selvittäminen
Uuden Suunnan valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen yhteistyön selvittämiseksi Suomen Lähijunat Oy:n kanssa Tampere-Jyväskylä radalla. Elinvoimajohtaja on keskustellut yhtiön kanssa, ja yhtiö on esitellyt mahdollisuutta lisätä seisakkeita ja käynnistää lähijunaliikenne kustannusjaolla kuntien ja valtion kesken. Junaliikenteen aloittaminen vaatisi vastuukuntamallin ja sopimukset yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Jämsän kaupungin taloudellinen tilanne ei tue aktiivista roolia lähijunaliikenteen järjestämisessä tällä hetkellä.

Naton tukikohta Jämsään
Valtuustoaloitteessa on ehdotettu NATO-tukikohdan ja muiden toimintojen mahdollistamista Jämsän Kuorevedelle. Annetussa vastauksessa todetaan, että Nato-tukikohdan perustaminen on herättänyt kiinnostusta eri paikkakunnilla. Tukikohdan sijoituspaikoiksi on esitetty julkisuudessa muun muassa Hattulaa, Kauhavaa ja Jämsää, mutta pysyvien tukikohtien sijaan jokainen suomalainen varuskunta toimisi Nato-tukikohtana Suomen täysjäsenyyden myötä. Kunnan päätösvaltaan ei kuulu Nato-tukikohdan perustaminen, vaan se on valtionhallinnon vastuulla. Jämsän kaupunki on valmis tukemaan Nato-toiminnan mahdollista sijoittumista alueelleen, kunhan kuntalasilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua asiaa koskevaan päätöksentekoon.

Kiinteistöjen toimintojen organisointi
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan Jämsän kaupungin asuinkäyttöisten kiinteistöjen siirtoa Kiinteistö Oy Jämsänmäen ja yritystoimintoihin liittyvien kiinteistöjen siirtoa Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n hallintaan. Kaupungin tilapalvelut hallinnoivat yksittäisiä osakehuoneistoja ja vuokratiloja, joita vuokrataan yrityksille. Sekä Kiinteistö Oy Jämsänmäen että Yrityskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Jussi Aalto pitää siirtoja tutkimisen arvoisina. Päätökset riippuvat kokonaisuuden arvioinnista. Kaupunki tarkastelee uudelleen kiinteistöomistuksiaan vuonna 2025, mukaan lukien asuinkäytössä ja yrityskäytössä olevat kiinteistöt, kun kiinteistöomaisuutta järjestellään uudelleen.

Rakennusten purkaminen
Valtuustoaloitteessa on esitetty, että vanha lukiorakennus Jämsässä, Kankarisveden tyhjäksi jäänyt koulu Jämsänkoskella ja Jämsän vanha kaupungintalo puretaan. Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että Jämsän kaupungintalo on ollut tyhjillään vuodesta 2017, eikä sen myyminen ole onnistunut. Kaupungintalo on suojeltu, jonka vuoksi sen purkaminen vaatii kaavan muutosta tai poikkeamislupaa. Vanha lukio on aktiivisessa käytössä liikuntatilojen osalta, se tarjoaa tilat mm. budolajeille. Kaupungin taloudellisen tilanteen salliessa purkaminen vapauttaisi tontin uudelle liikuntakeskukselle. Kankarisveden koulukiinteistöstä on purettu osia, ja A-osa, jossa toimii mm. kunnallistekniikan varikko, on tarkoitus säilyttää. B- ja C-osien purkaminen on suunnitteilla talouden salliessa. Valtuustoaloitteen vastauksella ei oteta kantaa purettavien rakennusten tilalle mahdollisesti rakennettaviin tiloihin.

Muut päätökset

–         Kaupungin uusi hankintaohje on voimassa 6.2.2024 alkaen.  Hankintaohjeessa määritellään hankinnoissa noudatettavat toimintaperiaatteet, hankintojen organisointi, ohjeistetaan hankintaprosessin toteuttamista sekä lisätään aktiivista vuoropuhelua ja viestintää yrittäjien kanssa.
–         Keskuskadun rakennusurakkaa koskeva maksujärjestely hyväksyttiin esittelytekstin ja urakoitsijan kanssa allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti.
–         Jämsän Vanhaintuki ry:lle myönnettiin lyhytaikainen maksuvalmiuslaina summaltaan 40.000 euroa. Maksuaikataulu neuvotellaan siten, että yhdistys pystyy noudattamaan sitä.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös