Kaupunginhallituksen päätöksiä 5. kesäkuuta 2023

Jämsän vaalien äänestysalueiden vähentäminen viidestä yhteen eteni valtuuston päätettäväksi. Kaikkia työntekijöitä koskeva tietoturva-, tietosuoja- ja tiedonhallintaohje hyväksyttiin.

Esityslista 5.6.2023

Äänestysaluejaotuksen muuttaminen vuodelle 2024

Kaupunginvaltuustolle päätettiin esittää, että vuoden 2024 alusta lukien Jämsän kaupungissa on yksi äänestysalue.

Nykyisin Jämsän kaupungin alue on jakaantunut viiteen äänestysalueeseen. Äänestyksen järjestämisestä kullakin äänestysalueella huolehtii vaalilautakunta. Viime vuosina halukkuus toimia vaaleihin liittyvissä luottamustehtävissä on vähentynyt ja puolueilla on ollut vaikeuksia löytää luottamushenkilöitä näin moneen vaalilautakuntaan.

Tietoturva-, tietosuoja- ja tiedonhallintaohje

Tietoturva-, tietosuoja- ja tiedonhallintaohje hyväksyttiin. Ohjetta noudatetaan kaupunkiorganisaatiossa ja tytäryhteisöissä 1.8.2023 lukien. Kaupunginhallitus painotti ohjeeseen liittyvää jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Tietoturva-, tietosuoja- ja tiedonhallintaohjeeseen on koottu tietoturvan ja tietosuojan perusasiat. Se antaa yleisiä neuvoja ja määräyksiä tietoturvallisuuden, tietosuojan ja tiedonhallinnan toteuttamiseksi omassa työssä ja muissa käytännön tilanteissa. Vastuu tietoturvallisuudesta, tietosuojasta ja tiedonhallinnasta sekä niihin liittyvä osaaminen kuuluu jokaiselle työntekijälle. Ohje on käsitelty aiemmin yhteistoiminnassa.

ICT-palvelusopimukset vuonna 2023

ICT-palvelusopimukset hyväksyttiin allekirjoitettavaksi. ICT-palvelusopimukset koskevat Jämsän sotesta Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyneen henkilöstön, sekä Jokilaakson Terveys Oy:n ja Jämsän Terveys Oy:n sote-palvelutuotantoon liittyviä ICT-palveluita. ICT-palvelusopimuksia laaditaan kaksi ne ja ovat voimassa vuoden 2023 siirtymäajan.

Muutoshankkeen tiiviin aikataulun vuoksi kaikkia ICT-palveluita ei ehditty siirtämään kunnilta hyvinvointialueelle vuoden 2023 alkuun mennessä. Tämän vuoksi, kunnat tuottavat hyvinvointialueelle osan ICT-palveluista vielä siirtymäaikana vuonna 2023, millä varmistetaan palveluiden toimivuus sekä ammattilaisille että asiakkaille ja potilaille.

Talouden toteuma tammi – huhtikuu 2023

Talouden toteuma tammi-huhtikuu 2023 merkittiin tiedoksi. Neljän ensimmäisen kuukauden osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 32,6 % ja toimintakulut 31,9 % Toteuma noudattelee alkuperäistä talousarviota. Verotulot ovat toteutuneet 45,2 %.  Valtionosuudet ovat toteutuneet 37,5 %.

Kuukausiraportin budjettiluvut ja toteumaprosentit ovat vielä alkuperäisen talousarvion mukaiset. Valtuuston 29.5. hyväksymän lisätalousarvion jälkeen tilikauden alijäämä muodostui -826 245 euroksi 800 000 euron palkankorotusvarauksen takia.

Kiinteistöjen myynnit

Kaupunginhallitus antoi luvan erottaa määräalasta 182-452-9-12-M603 noin 1,5 ha:n suuruinen määräalan myyntiin rakennuksineen.  Pohjahinnaksi asetetaan 25.000 euroa.  Lupa annettiin myös Kiinteistöjen Leiriniemi, Kurjenmiekka, Rantakukka ja Kielo myyntiin rakennuksineen. Pohjahinnaksi asetetaan 90 000 euroa. Leiriniemen alue on Kuoreveden kunnan entinen leirikeskus, jonka toiminta on sittemmin lakannut. Alueen kokonaispinta-ala on noin 4,8 hehtaaria. Alueella sijaitsee leirikeskuksen heikkokuntoisia rakennuksia.  Maankäyttö- ja elinvoima tulosalue valtuutettiin myymään edellä olevat kiinteistöt tarjouskilpailun perusteella

Muut kaupunginhallituksen päätökset

Tietotilinpäätöksessä 2019-2022 tehdyt havainnot merkittiin tiedoksi ja tulevien vuosien kehitystoimenpiteet hyväksyttiin. Tietotilinpäätös on koontiraportti, joka syntyy sisäisen tarkastelun tuloksena. Se auttaa hahmottamaan kuvaa organisaation tiedonhallinnasta ja tietojenkäsittelystä sekä digiturvasta. Kaupungin tietotilinpäätöksessä tiedonhallintaa ja tietojenkäsittelyä käsitellään painottuen tietoturvan ja tietosuojan näkökulmiin.

Kaupunginhallitus myönsi kehittämisohjelmaerään 1320 euroa/kk ja delegoi henkilöstöjaostolle määrärahan jakamisen paikallisneuvotteluiden yhteydessä. Kehittämisohjelman 2023–2027 tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta.

Konsernipalvelujohtaja Vesa Urtille annettiin Jämsän kaupungin maksamismääräysoikeus Jämsän kaupungin ja Jämsän Vesi liikelaitoksen pankkitileiltä.

Yritysvelhohankkeen loppuraportti merkittiin hyväksyttynä tiedoksi.

Potilasasiamiehen selvitys merkittiin tiedoksi. Jämsää koskevia yhteydenpitoja tehtiin vuonna 2022 69 kpl. Yhteydenpitoja tehtiin noin 3.6 kpl 1000 asukasta kohden. Eniten yhteydenpitoja tehtiin hoitoon ja menettelyyn sekä potilasvahinkoneuvontaan liittyen.

Kaupunginvaltuuston 29.5.2023 päätökset päätettiin panna täytäntöön. Valtuuston kokouksessa jätetyn valtuustoaloitteen osalta yhteisen vastauksen valmisteluvastuu on elinvoimatoimialan tilapalveluilla.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös