Kaupunginvaltuuston päätöksiä 23. lokakuuta 2023

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa yhdessä muiden sopijakuntien kanssa Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen ja hyväksyi yhteistoiminta-alueeseen liittyvät sopimukset. Valtuusto hyväksyi annetut vastaukset viiteen eri valtuustoaloitteeseen koskien muun muassa kaupungintalon kuntotutkimusta ja Metsä-Kivelän kaatopaikan myyntiä.

Esityslista 23.10.2023

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen perustaminen ja siihen liittyvän yhteistoimintasopimuksen ja järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Valtuusto päätti perustaa työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen yhdessä muiden sopijapuolina olevien kuntien kanssa. Eteläisen Keski-Suomen kuntien työllisyysalueen muodostavat Joutsa, Jämsä, Luhanka, Keuruu, Multia, Mänttä-Vilppula, Petäjävesi ja Toivakka. Jämsän kaupunki toimii työllisyysalueen vastuukuntana ja palveluiden järjestämisvastuussa olevana työvoimaviranomaisena Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueella 1.1.2025 alkaen.

Lisäksi hyväksyttiin yhteistoimintasopimus lakisääteisten työvoimapalveluiden järjestämisestä Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueella, Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen järjestämissuunnitelma, sekä sopimus vähäisistä, teknisluonteisista muutoksista, joista voidaan päättää työllisyysalueen kuntien hallitusten yhdenpitävillä päätöksillä.

Kaupunginvaltuusto valtuutti Jämsän kaupungin vastuukuntana toimittamaan yhteistoimintasopimuksen ja järjestämissuunnitelman työ- ja elinkeinoministeriölle.

Työllisyys- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025.

Omavelkaiseen takaus Kiinteistöyhtiö Jämsänmäki Oy:n korkotukilainalle 

Kiinteistö Oy Jämsänmäelle myönnettiin omavelkaiset takaukset Kanervakatu 5 kohdistuvan 116.500 euron ja Huikkolanraitti 2 kohdistuvan 110.000 euron suuruisille korkotukilainoille kymmenen vuoden laina-ajalle. Kiinteistö Oy Jämsänmäki luovuttaa Jämsän kaupungille vastavakuudet. Takaukset ovat täysimääräisinä voimassa niin kauan, kunnes kaikki päävelkasitoumusten mukaiset velallisen vastuut ovat lopullisesti ja peruuttamattomasti maksettu luotonantajalle takaisin.

Vastaukset valtuustoaloitteisiin

Jämsän kaupungintalon kuntotutkimus uutta käyttöä tai myyntiä varten

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Jämsän entisestä kaupungintalosta tehtäisiin kunnollinen kuntotutkimus, jossa huolella selvitetään rakenteissa olevat vauriot ja niiden syyt rakennuksen myyntiä ja jatkokäyttöä varten. Allekirjoittajien näkemys on, että kokonaiskuvaa talon kunnosta ei olisi.

Vastauksessa todetaan, että kaupungintalon kuntoon liittyviä tutkimuksia on tehty ISS Proko Oy:n toimesta 4.3.2009, 12.1.2010, 24.2.2012, 18.4.2012 ja viimeisimpänä ajanjaksolla 30.12.2015-21.1.2016. Rakennusta on pidetty lämpimänä, joten olosuhteissa ei ole tapahtunut sellaisia merkittäviä muutoksia, joiden vuoksi perusteellista kuntotutkimusta olisi tarkoituksenmukaista tai tarpeellista uusia. Kaupungin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tarpeettomia selvityksiä tulee välttää.

Juuso Waldenin muistomerkki siirrettävä Jämsänkoskelle

Yhteenvetona aloitteesta todetaan, että taideteos on suunniteltu ja toteutettu nykyiselle paikalleen. Teosta myös korjataan nykyiselle paikalle. Muistomerkki on osa fyysistä maisemaa ja elävää kaupunkiympäristöä. Nykyinen sijainti soveltuu myös kaavamerkinnältään teokselle. Muistomerkin kunnostamisen kustannukset nykyiselle sijoituspaikalleen ovat 30 000 euroa (alv 0%). Muistomerkin siirtäminen todennäköisesti vähintään tuplaisi kustannukset. Näiden perusteella ja kaupungin taloudellinen tilanne huomioon ottaen Juuso Waldenin muistomerkin säilyttäminen nykyisellä paikallaan on tarkoituksenmukaista.

Jukka Virtasen elämäntyölle kunniaa ja asukkaille virkistystä

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Oinaalanrannan rantareitille sijoitettaisiin puistonpenkkejä, joihin liitettäisiin QR – koodeja. Näistä voisi puhelimen avulla kuunnella Jukka Virtasen sanoittamia ja /tai laulamia kappaleita.

Yhteenvetona aloitteesta todetaan, että idea on sinänsä kannatettava ja hyvä. Kaupunki ei kuitenkaan pysty ottamaan hoitaakseen ja vastuulleen sisällön jakamiseen liittyviä asioita tai QR – koodin ja tekijänoikeusvastuiden hoitamista kaupungin nykyisessä taloustilanteessa. Hankkeen toteuttamiseksi on hyvä selvittää, soveltuisiko hanke toteutettavaksi maaseudun kehittämisrahoituksella.

Hankemaailma näkyväksi

Valtuustoaloitteessa kysytään, että ilmeisesti kukin toimiala käynnistää hankkeita varsin itsenäisesti muita toimialoja kuulematta? Onko mahdollista yhteissuunnittelulla katsoa hanketarpeita, jolloin voidaan vähentää ennakoimattomuutta ja laajentaa hankkeista saatavia hyötyjä?

Yhteenvetona aloitteesta todetaan, että hankerahoitusta haetaan laajassa yhteistyössä sekä sisäisten, että ulkoisten kumppanien kanssa tarpeeseen perustuen. Kaikki kaupungin hankkeet perustuvat valtuuston hyväksymään strategiaan ja muihin strategisiin asiakirjoihin. Yhteissuunnittelu on jo nykyisellään olemassa oleva toimintatapa niissä tilanteissa, joissa hanke sivuaa useampaa toimialaa. Hankkeista saatavia hyötyjä on varmasti mahdollista laajentaa, mitä tarkoitusta varten kaupunginjohtaja on nimennyt elinkeinoryhmän. On myös selvää, että hankeviestintään on syytä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, jotta hankkeiden toimintaan liittyvä tieto saavuttaa kaikki tarpeelliset tahot.

Metsä-Kivelän kaatopaikan maa-alueen myyminen

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Metsä-Kivelän kaatopaikan maa-alue myydään ympäristövastuineen ja -velvoitteineen AKA-arvioon perustuvalla hinnalla alueella toimivalle yritykselle.

Yhteenvetona aloitteesta todetaan, että ottaen huomioon Jämsän kaupungin alueella harjoittaman kaatopaikkatoiminnan vastuut ja kustannukset, GRK:n toiminnasta kaupungille aiheutuvat tulot, lojaliteetti yleisenä sopimusoikeudellisena periaatteena sekä sopimuksen sitovuuden periaatteet ja muut vastauksessa esiin nostetut näkökulmat, alueen myyntiä ei ole tarkoituksenmukaista edistää.

Kaupunginvaltuusto totesi edellä olevista aloitteista annetut selvitykset riittäviksi ja loppuun käsitellyiksi.

Eronpyynnöt luottamustehtävistä

Ossi Ritalalle myönnettiin ero varavaltuutetun tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Ilkka Salmiselle myönnettiin ero elinvoimalautakunnan jäsenen tehtävästä. Uudeksi varsinaiseksi jäseneksi elinvoimalautakuntaan nimettiin Pekka Kataja.

 

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Matti Similä, p. 040 869 3443

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös