Kaupunginvaltuuston päätöksiä 30. toukokuuta 2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Myös muutokset hallintosääntöön hyväksyttiin. Lisäksi muutokset Heilan ja Kotitiirin rantaosayleiskaavaan ja Peikkorinteen asemakaavaan sekä ulkosalibandykentän sijoittaminen Jämsänjoen yhtenäiskoulun Vitikkalan yksikön alakentälle hyväksyttiin.

Henkilöstökertomus 2021

Henkilöstökertomuksesta selviää muun muassa henkilöstömäärät, palkkakustannukset ja terveysperusteiset poissaolot.

Henkilöstön kokonaismäärä vuoden päättyessä oli 983 henkilöä. Vakinaisia työntekijöitä oli 768 henkilöä. Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä oli 21,87 prosenttia.

Terveysperusteiset poissaolot, 17,4 päivää/henkilö, ovat pysyneet lähes ennallaan verrattuna edelliseen vuoteen. Eläkepoistumaennuste vuosille 2022 – 27 on 132 henkilöä. Poissaoloja oli 19,01 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohti.

Vuoden 2023 alusta lukien Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyvät Kuhmoisten yhteistoiminta-alueella Jämsän kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö, vakinaiset ja määräaikaiset yhteensä n. 99 työntekijää, Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyy n. 117 työntekijää.

Henkilöstökertomus vuodelta 2021 merkittiin hyväksyttynä tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021

Arviointikertomus sisältää arvion valtuuston vuoden 2021 talousarviossa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Arviointikertomus merkittiin tiedoksi.

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

Tilintarkastajan 18.5.2022 päivätty tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Kaupunginhallitus on esittänyt kaupunginvaltuustolle vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä kokouksessaan 28.03.2022. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.5.2022 merkinnyt tiedokseen tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat korjaukset ja täydennykset.

Esityslistan liitteenä on vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus, jossa korjaukset ja täydennykset on huomioitu.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen siihen tehdyin korjauksin ja täydennyksin.

Sivistystoimialan hallintosääntömuutokset 1.8.2022 alkaen

Hyväksyttiin sivistystoimialan hallintosääntömuutokset koskien muun muassa erinäisiä toimivaltaan, palvelusuhteeseen ottamiseen sekä varhaiskasvatuslakiin liittyviä muutoksia.

Elinvoimatoimialan hallintosäännön muutokset

Elinvoimalautakunnan tehtävät ja erityinen toimivalta

Hallintosäännöstä puuttuu kiinteistörekisteripidon järjestämistä koskeva määräys.

Valtuusto hyväksyi elinvoimalautakunnan tehtäviä ja erityistä toimivaltaa koskevan lisäyksen hallintosääntöön: ”vastaa kiinteistönmuodostamislain ja -asetuksen sekä kiinteistörekisterilain mukaisten tehtävien järjestämisestä.”

Elinvoimatoimiala muutokset pykäliin § 29, § 40, § 40.1, § 40.5, § 40.7

Keskeisin esitettävistä muutoksista on elinvoimalautakunnan esittelijän tehtävän jakaminen siten, että kaupungininsinööri jatkossa vastaa teknisten palvelujen esittelystä ja elinvoimajohtaja toimialan johtamiseen, maankäyttöön ja elinvoimaan liittyvien asioiden esittelystä.

Elinvoimatoimen muutokset hallintosääntöön hyväksyttiin.

Hallintosäännön muutos satamia koskien

Hallintosääntöön ei ole sisältynyt määräyksiä satamien toimintaan, hoitoon tai hallintaan liittyen. Hyväksyttiin hallintosääntöön lisäykset siten, että elinvoimalautakunnan erityiseen toimivaltaan lisätään Jämsän kaupungin satamien toimintaan, hoitoon ja hallintaan liittyvistä asioista vastaaminen sekä lupien myöntäminen kaupungin satamissa ja sieltä käsin tapahtuvaan kaupalliseen toimintaan. Lisäksi kaupungininsinöörin ratkaisuvaltaan lisätään toimiminen Jämsän kaupungin satamaviranomaisena.

Koy Jämsän Hekohallin ja Koy Jämsän Komposiittihallin osakkeiden myyminen

Kaupunginhallitus on päättänyt myydä Kiinteistö Oy Komposiittihallin ja Kiinteistö Oy Hekohallin koko osakekannan kauppakirjojen ehtojen mukaisesti. Myyntipäätös merkittiin tiedoksi.

Heilan ja Kotitiirin rantaosayleiskaava

Kaupunginhallitus on hyväksynyt tehdyt korjaukset rantaosayleiskaavaan ja muistutuksen tekijälle annettavan vastineen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi rantaosayleiskaavan.

Maankäyttösopimus: Peikkorinteen asemakaavan muutos

Peikkorinteen asemakaavan muutokseen liittyvä maankäyttösopimus hyväksyttiin.

Ulkosalibandykentän sijoittaminen Vitikkalan koulun alakentälle

Esitys ulkosalibandykentän sijoittamisesta Jämsänjoen yhtenäiskoulun Vitikkalan yksikön alakentälle hyväksyttiin.

Epäasiallinen käyttäytyminen

Merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen jäsen Pekka Laaksoselle annettava kirjallinen huomautus toistuvasta epäasiallisesta käytöksestä.

Valtuustoaloite

Kaupungin nurmikkoalueita muutettava kukkakedoiksi – Jämsän julistauduttava Suomen pörriäiskaupungiksi

Valtuustoaloitteessa esitetään muun muassa, että kaupungin nurmikkoalueita muutettaisiin kukkakedoiksi ja Jämsä julistautuisi Suomen pörriäiskaupungiksi.

Annetussa vastauksessa ideaa pidetään hyvänä ja luonnon monimuotoisuutta tukevana, vaikka kaupungilla ei ole nykyisellään edellytyksiä julistautua pörriäispääkaupungiksi. Perusteluissa todetaan muun muassa, että kaupungilla on kunnossapidettäviä rakennettuja viheralueita ja avoimia alueita yhteensä noin 80 ha. Kaikki intensiivisemmän hoidon mukaan hoidettavat alueet sijaitsevat asutuksen, katualueiden ja kevyenliikenteen väylien välittömässä läheisyydessä ja ne ovat asukkaiden virkistyskäytössä olevia alueita. Kaksoislammenpuisto on luonnostaan erittäin kosteaa, joten kukkakedon toteuttamiseen se ei sovi.  Lisäksi puistotoimen nykyinen kalusto ei sovellu niittyjen ylläpitoon.

Valtuustoaloitteen johdosta annettu selvitys todettiin riittäväksi ja aloite loppuun käsitellyksi.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Matti Similä p. 040 869 3443

Jaa sosiaalisessa mediassa