Kaupunginvaltuuston päätöksiä 5. syyskuuta 2022

Kaupunginvaltuuston syyskauden ensimmäisessä kokouksessa päätettiin muuttaa Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitos osakeyhtiöksi ensi vuoden alusta lukien. Kaupungin talousarvioasetelman uusi rakenne hyväksyttiin. Ennakkoarviointimallin käyttöönotto ja osallisuusohjelma etenivät valtuustoaloitteesta valmisteltavaksi.

Esityslista 5.9.2022

Talousarvioasetelma talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvioasetelman rakenteen toimiala- ja tulosaluetasolla talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 pohjaksi toimenpidealoitteen kanssa. Talousarvioasetelman suurin muutos on sosiaali- ja terveystoimi -toimialan poistuminen kaupungin organisaatiosta sen toimintojen siirtyessä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle.

Kokouksessa annetusta toimenpidealoitteesta äänestettiin. Toimenpidealoite hyväksyttiin äänin 21-20, 2 tyhjää. Toimenpidealoitteessa todetaan muun muassa, että tarvitaan hyvinvointijaosto tai tiimi tai lautakunta, joka voisi koordinoida koko kunnan alueen yhteisiä hyvinvoinnin tekijöitä ja yhdistää esimerkiksi sivistyksen ja elinvoiman mahdollisuuksia toimintaan. Toimenpidealoitteessa esitetään, että aloite kirjataan talousarvioasetelmaan huomiona.

Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitoksen yhtiöittäminen

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa ”Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut Oy”–nimisen osakeyhtiön sidosyksikköyhtiöksi 1.1.2023 alkaen.

Jämsän kaupungin ruokahuolto ja siivouspalvelut on järjestetty kunnallisen liikelaitosmallin mukaisesti. Jämsän kaupunki on sitoutunut tuottamaan mainitut tukipalvelut yhteisyhtiölle (Jämsän Terveys) palvelusopimuksen mukaisesti vuoden 2025 loppuun saakka. Hyvinvointialue ja kunta ei ilman hankintalain säädöksiä voi ostaa palveluja toisiltaan. Jämsän kaupunki perustaa osakeyhtiön, jonka osakkaaksi tulee Jämsän kaupunki ja Keski-Suomen hyvinvointialue. Yhtiö perustetaan Jämsän kaupungin tytäryhteisöksi ja hyvinvointialueen osuus yhtiöstä olisi esim. 10 %. Yhtiön perustaminen mahdollistaa palveluiden tuottamisen nykyisellä henkilökunnalla.

Eronpyyntö kaupunginvaltuuston jäsenyydestä / Pekka Laaksonen

Kaupunginvaltuusto myönsi Pekka Laaksoselle eron valtuutetun tehtävistä.

Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloitteisiin on annettu esityslistan mukaiset vastaukset. Valtuusto totesi valtuustoaloitteiden johdosta annetut selvitykset riittäväksi.

Jämsän kaupungissa päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin mallin (EVA) käyttöönotto päätöksen teossa sekä päätöksien lapsivaikutusten arviointi.

Aloitteessa EVA arviointi esitetään otettavaksi käyttöön vuoden 2023 elokuun alusta alkaen siten, että sitä ennen viranhaltijoita, esittelijöitä ja luottamushenkilöitä koulutetaan ao. mallin käyttöönottoon.

Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että Jämsän kaupungissa valmistaudutaan päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönottoon vuoden 2023 aikana.  Valmisteluun nimetään työryhmä, joka valmistelee oman EVA-mallin ja ohjeistuksen osallistaen sekä luottamushenkilöt että valmistelijat.

Tilinpäätöslaskelmien esittäminen selkeässä muodossa

Aloitteessa esitetään tilipäätöslaskelmien esittämistä selkeässä muodossa.

Jämsän kaupungin tilinpäätöksen liitteet noudattaa Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston Työ- ja elinkeinoministeriön antamaa ohjetta. Annetussa vastauksessa todetaan, että talousarvioseminaareja, koulutus- ja infotilaisuuksissa sekä tilinpäätöksen esittelyä varten voidaan laatia kokonaisluvuilla esitettäviä vertailtavia lukuja ja grafiikkaa, jotka kuvaavat kehitystä ja muita tietoja yleisellä tasolla. Tällöin asioita ja niiden taustoja esitetään yleensä laajemmin kuin lainsäädäntö edellyttää. Päätöksentekoprosessissa on syytä pitäytyä ohjeiden mukaisessa esittämistavassa.

Jämsä laatii osallisuusohjelman – ohjeistuksen osallistamisesta osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä

Valtuustoaloitteessa esitetään osallisuusohjelman laatimista osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Annetussa vastauksessa on todettu muun muassa, että Kuntalaki velvoittaa kunnat huolehtimaan siitä, että asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Lisäksi useissa erityislaeissa on säännökset osallisuudesta. Jämsän kaupungilla on käytössään lukuisia erilaisia tapoja kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien osallistumisen mahdollistamiseen.

Jämsän kaupungissa on uusi organisaatio 1.1.2023 lukien ja sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyvät hyvinvointialueille. Osallisuusohjelman tavoitteet on mahdollista saavuttaa, kun niitä laatimaan ja seuraamaan on alusta asti perustettu osallisuusryhmä ja nimetty vastaava viranhaltija. Ryhmässä voi olla myös hyvinvointialueen edustaja. Osallisuusohjelma ja sen seuranta liitetään osaksi hyvinvointikertomusta/suunnitelmaa.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Matti Similä p. 040 869 3443

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also